Рукопис – авторський текст – до Видавництва необхідно подавати у паперовому варіанті.
Рукописи книжкових видань подавати разом із супровідною документацією (рекомендацією Вченої ради Університету).
Варто пам’ятати, що авторський рукопис містить:

  • основний текст разом із передмовою (вступом) і висновками (для монографій);
  • питання, тести для самоконтролю, обов’язкові та додаткові задачі  (для навчальних видань);
  • бібліографічний список (оформляти згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006);
  • коментарі, примітки, додатки, допоміжні покажчики (за необхідності);
  • зміст.

З авторським рукописом подавати:

  • титульний аркуш;
  • зворот титульного аркуша.

Отже, рукопис подавати у відділ додрукарської підготовки у повному комплекті: титульні елементи, вихідні відомості, основний текст та оригінали ілюстрацій.
З відредагованого паперового варіанта рукопису автор вносить правку в електронний варіант.
Вдруге у відділ додрукарської підготовки подавати виправлений рукопис, його електронний варіант та відредагований паперовий варіант (для звірки), паперовий варіант треба роздрукувати саме з електронного.

Вимоги до паперового варіанта рукопису:

1. Текст рукопису роздруковувати чітко і контрастно на папері формату A4 (210×297 мм) кеглем у 14 pt (пунктів) з міжрядковим інтервалом півтора.
2. Поля відповідно до полоси набору: ліве – 30 мм; верхнє і нижнє – по 20 мм; праве – 10 мм.
3. Довжина рядка в оригіналі – до 75 знаків. Кількість рядків на задрукованій сторінці – не більше 40. Менша кількість припустима на початкових та кінцевих сторінках, якими починають і закінчують рубрику (вступ, передмову, розділ тощо).
4. Нумерація сторінок рукопису наскрізна від першої (титульної) до останньої сторінки без пропусків.
5. Таблиці нумерувати за порядком їхнього розташування у тексті.
Посилатися на таблицю треба перед її поданням у полосі набору.
Перед таблицею з правого боку полоси набору друкувати курсивом слово “Таблиця” і її номер (також курсивом). Номер таблиці складається з номера розділу, в якому її подають, та порядкового номера таблиці, розділених крапкою. Наступний рядок – назва таблиці (її друкують прямим шрифтом). Крапку в кінці назви таблиці не ставити. Тексти у таблицях подавати у межах граф.

Приклад нумерації та оформлення назви таблиці:

Таблиця 1.1

Чинники впливу на структуру капіталу підприємства

6. Рисунки подавати у послідовності їхнього згадування у тексті. Номер рисунка складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Підрисунковий підпис вдруковувати безпосередньо під рисунком після скорочення слова “Рис.” та порядкового номера рисунка, набраних прямим накресленням. Якщо автор не має рисунків в електронному вигляді, то надати якісний паперовий оригінал. Назву рисунка також друкувати прямим шрифтом.

Приклад нумерації та оформлення назви рисунка:

Рис. 1.1. Загальний алгоритм оцінки ліквідаційної вартості майна

7. Формули у тексті нумерувати за тією самою схемою, що й таблиці та рисунки: цифра до крапки означає розділ, після крапки – порядковий номер формули у розділі.
Нумерувати формули з правого краю полоси набору, використовуючи круглі дужки. Номер подавати без слова “формула” прямим світлим шрифтом у тому ж рядку, у якому її видрукувано.

Приклад нумерації та оформлення формули:

ЧВ = (НА + ОА) – (ДЗ + ПЗ),                                                           (1.1)

де НА – вартість необоротних активів; ОА – вартість оборотних активів; ДЗ – вартість довготермінових зобов’язань; ПЗ – вартість поточних зобов’язань.

8. Список використаної літератури в межах видання формувати за класичним варіантом або залежно від вимог до оформлення видання: в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; у порядку появи посилань у тексті; у хронологічному порядку.
Список використаної літератури оформляти відповідно до чинного в Україні стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”, а бібліографічні посилання – відповідно до ДСТУ 8302:2015 “Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”.
Підрядкові та позатекстові бібліографічні посилання пов’язувати із текстом документа за допомогою знаків виноски: арабських цифр, літер, астериска (зірочки)*.
* Бібліографічні посилання за місцем розташування в документі поділяють на: внутрішньотекстові; підрядкові; позатекстові.

Вимоги до електронного варіанта рукопису:

1. Файли рукопису та зображень подавати у форматі: *.doc, *.rtf (Microsoft Word) шрифтом Times New Roman; формули набирати за допомогою додатка Microsoft Equation, Math Type кеглем 10 pt.
* Текстові файли подавати без “м’яких” переносів.
2. Для тексту таблиць і підписів до рисунків (без рисунків) використовувати лише програму Microsoft Word. Набирати таблиці у програмах Word або Excel. Примітки та виноски до таблиці друкувати безпосередньо під нею. Розмір шрифту тексту таблиць за необхідності можна зменшувати до 8–10 pt.
3. Зображення. Файли зображень, виконані високоякісно, зберігати у форматах *.tif, *.eps або *.jpg Adobe PhotoShop. Рисунки виконувати у програмах Corel Draw 11/12/13, Adobe Illusrator 7,0/10 і подавати у векторній графіці у форматі *.eps. Можна подавати рисунки, зроблені у програмах Word або Excel, растрові (фотографії або скановані рисунки) – у форматі *.tif із роздільною здатністю не менше 300 dpi (1 : 1, grayscale або CMYK), а якщо рисунок однобітовий (bitmap) –1 200 dpi.
Кожну ілюстрацію подавати в окремому файлі. Усі окремі файли рисунків складати в папки пороздільно та нумерувати відповідно до їхньої нумерації в тексті.
У назвах файлів використовувати латинські літери або цифри, що відповідають нумерації рисунків згідно з їхнім відтворенням у виданні.
4. Прості формули набирати з використанням команд “верхній і нижній індекси, вставка символа”. Усі математичні знаки з обох боків відокремити нерозривними пробілами.
5. Спеціальні шрифти, які використано в рукописі, подавати окремим файлом.
6. Після завершення виготовлення оригінала-макета видання (перша верстка) припустимо вносити у текст рукопису незначні виправлення, які не порушують верстки.

Задля уникнення неприємних несподіванок після виходу наукових праць Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” переконливо рекомендує не випускати їх самвидавом!

Дотримання державних стандартів України у галузі видавничої справи та Законів України “Про видавничу справу”, “Про авторське право і суміжні права”, “Про обов’язковий примірник документів”, відповідність правопису сучасної української літературної мови, фахова підготовка до видання у спеціалізованому видавництві наукової та навчальної
літератури, призначеної для студентів закладів вищої освіти, є обов’язковими.

У разі недотримання перелічених вимог рукописи Видавництво ЛНУ імені Івана Франка не прийматиме.