Категорія Навчальні посібники

Оптимальне керування соцiально-економiчними системами у середовищi MatLabr

Рік видання: 2021

390 грн.

Коротка інформація: Подано послiдовний виклад комп’ютерної системи MatLabr, основнi функцiї та процедури, графiчнi можливостi, керуючi конструкцiї мови програмування та їхнє застосування до чисельного знаходження наближеного розв’язку задач оптимального керування, що виникають у багатьох соцiально-економiчних процесах (економiцi, природознавствi, теорiї популяцiй, екологiї, природоохороннiй дiяльностi тощо). Розглянуто систематичний виклад середовища MatLabr i його застосування у задачах оптимального керування, математичнi моделi яких описуються за допомогою задач для звичайних i часткових диференцiальних рiвнянь. У посiбнику наведено багато прикладiв i задач для самостiйного опрацювання. Крiм того, подано задачi, якi потребують додаткового опрацювання i можуть слугувати основою студентських курсових робiт. Для студентiв математичних, економiчних та iнших прикладних спецiальностей.

Lectura Latina

Рік видання: 2020

Автори – Оксана Вацеба, Любов Олійник

140.00 грн.

Коротка інформація: Посібник складається з 34 занять і граматичного довідника. Кожне заняття містить два навчальні тексти, які відповідають певній граматичній темі, словник до текстів, історико-культурологічний матеріал, сентенції, латинсько-український словник. В граматичному довіднику (таблицях) наведено парадигми усіх частин мови. Для студентів гуманітарних факультетів, коледжів, гімназій та ліцеїв.

Психологія примирення

Рік видання: 2020

Автор – Софія Грабовська

160.00 грн.

Коротка інформація: Навчальний посібник присвячено актуальним проблемам розв’язання конфліктів. Описано технологію організації та проведення процедур примирення – переговори, фасилітація, посередництво, експертна порада та консультування конфліктних проблем клієнта. Для студентів, магістрантів, викладачів, психологів-практиків, соціальних працівників та усіх, хто прагне отримати практично скеровані знання, уміння та навички в галузі розв’язання конфліктів.

Національна економіка України

Рік видання: 2020

Автори – Лідія Гринів, Маріанна Кічурчак

214.00 грн.

Коротка інформація: У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. Досліджено предмет, особливості та теорії національної економіки, структуровано характер і стратегії розвитку економіки України, визначено напрями структурних змін, механізми її державного регулювання та окреслено стратегічні перспективи формування економіки сталого розвитку в Україні. Представлено аналітичний матеріал та оцінку соціо-еколого-економічних процесів та явищ, що відбуваються в національній економіці України. Ідентифіковано особливості формування конкурентного середовища в умовах реформи децентралізації управління та розглянуто концептуальні напрями зовнішньоекономічної стратегії України. Для студентів-економістів закладів вищої освіти усіх рівнів акредитації, викладачів, магістрантів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питаннями функціонування національної економіки України.

Моделювання науково-педагогічних досліджень

Рік видання: 2020

Автор – Лариса Ковальчук

Коротка інформація: У посібнику розглянуті методологічні, теоретичні та практичні основи моделювання науково-педагогічних досліджень. Визначений змістовий компонент кожної теми; зазначені види самостійної роботи студентів; розроблені методичні рекомендації до організування та проведення практично-семінарських занять під час вивчення студентами курсів «Основи науково-педагогічних досліджень» і «Методологія та методи педагогічних досліджень»; укладені дидактичні матеріали до вивчення окремих тем; запропоновано діагностичний блок для здійснення контролю і самоконтролю результатів навчання студентів тощо. Матеріали посібника сприятимуть осмисленню студентами предмета, завдань і змісту навчальних дисциплін. Навчальний посібник буде корисний для викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів педагогічних спеціальностей закладів вищої освіти. Рис. 67. Табл. 155. Додатків 29. Бібліогр.: 100.

Новітня історія України (1945–2020 роки)

Рік видання: 2020

Автори – Костянтин Кондратюк, Володимир Качмар

82.00 грн.

Коротка інформація: Висвітлено новітню добу української історії, яка охоплює період від повоєнної відбудови до «перебудови» М. Горбачова та здобуття Україною незалежності, а з 1991 року – процес розвитку незалежної держави України. Окреслений історичний відтинок висвітлено ґрунтовно, враховано здобутки сучасної вітчизняної і зарубіжної історіографії з концептуальних питань новітньої української історії. Для студентів і викладачів закладів вищої освіти. УДК 94(477) «1945/2020» (075.8)

Географія європейської інтеграції України та її регіонів

Рік видання: 2020

Автор – Степан Кузик

Коротка інформація: Подано опис, структуру розгорнутої програми курсу. Вміщено завдання семінарських і практичних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, запитання для самоконтролю і тести, систему оцінювання знань студентів із навчальної дисципліни. Важливою інформаційною базою для навчання студентів слугують Додатки. Для студентів географічних факультетів закладів вищої освіти і тих, хто цікавиться проблемами євроінтеграції.

Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів природничих спеціальностей = Basics of English Academic Communication for Science Majors

Рік видання: 2020

Автори – Наталія Микитенко, Марія Козолуп, Наталія Рожак

Коротка інформація: Навчальний посібник укладено відповідно до вимог щодо навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін «іноземна мова» та «іноземна мова професійного спрямування» у вищій школі. Посібник призначено для розвитку теоретичних і практичних знань студентів старших курсів, магістрантів, аспірантів та наукових працівників природничої галузі. Зосереджено увагу на особливостях англомовної науково-академічної комунікації, лінгвістичній природі та стратегії дискурсу природничих наук, формуванні навичок та умінь активного читання, академічного письма й усного мовлення у природничій сфері, розширення словникового запасу загальнонаукової та професійної лексики.

Загальна гідрологія

Рік видання: 2020

Автори – Людмила Курганевич, Володимир Біланюк, Юрій Андрейчук

230.00 грн.

Коротка інформація: У навчальному посібнику розглянуто основні питання вивчення гідросфери Землі та її компонентів. Описано головні фізичні та хімічні властивості води як речовини, закони, які керують процесами, що проходять у гідросфері. Особливу увагу приділено екологічним проблемам та впливу людини на водні ресурси планети. Навчальний посібник рекомендовано Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів закладів вищої освіти і коледжів природничих спеціальностей, а також науковців, фахівців виробничої сфери та державного управління ресурсами.

Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація

Рік видання: 2020

Автор – Мирослава Петровська

Коротка інформація: Розглянуто теоретичні і правові засади стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації в Україні. Простежено передумови виникнення метрології та стандартизації. З’ясовано історію розвитку засобів вимірювальної техніки. Вивчено фізичні величини та одиниці їхнього вимірювання. Розкрито основні положення національної системи стандартизації, роль європейських і міжнародних стандартів у системі екологічного управління та системі управління якістю. Простежено порядок сертифікації систем управління за ISO 14001 та ISO 9001. Важливе місце в посібнику займає понятійно-термінологічна база. Висвітлено міжнародну та регіональну співпрацю в системі технічного регулювання. Навчальний посібник містить запитання для самоконтролю, тестові завдання, рисунки і таблиці, додатки, опрацювання яких сприятиме глибшому засвоєнню студентами назначеного курсу. Для студентів і викладачів спеціальності підготовки 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та 101 «Екологія».