Категорія Підручники

Географія міжнародного туризму

Рік видання: 2020

Автор – Степан Кузик

Коротка інформація: У підручнику розглянуто теоретичні й методичні основи дослідження географії міжнародного туризму. Охарактеризовано сучасні теорії, концепції міжнародного туризму, чинники географічного розвитку, історія розвитку міжнародного туризму, оцінка природних та історико-культурних туристичних ресурсів, глобальні, міжрегіональні й регіональні особливості розвитку туризму в головних макрорегіонах світу, його субрегіонах і окремих країнах, стан розвитку міжнародного туризму в Україні. Підручник може бути використаний студентами, науковцями, працівниками туристичної сфери. УДК 338.483(100)(075.8)

Геологія корисних копалин : у 2 ч. Ч. 2. Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення

Рік видання: 2019

Автори – Микола Павлунь, Олег Гайовський

грн.

Коротка інформація: Розглянуто всі генетичні класи і підкласи родовищ кори звітрювання, континентальних і морських розсипищ, корисних копалин осадової (седиментаційної) груп екзогенної серії, а також ендогенно-метаморфогенної серії. Детально і ґрунтовно описано геологічні, геотектонічні, геоморфологічні, гідрогеологічні, кліматичні, термодинамічні і фізико-хімічні процеси їхнього утворення. Наведено конкретні геологічні плани і перерізи генотипних родовищ корисних копалин відповідних класів, схарактеризовано мінералого-геохімічний склад руд, їхні текстури і структури. Для студентів вищих навчальних закладів природничих спеціальностей. УДК 553(075.8)

Основи комп’ютерної електроніки

Рік видання: 2019

Автори – Богдан Коман, Мирослав Мисько

185 грн.

Коротка інформація: Викладені інформаційні засади комп’ютерної електроніки, основи її елементної бази та цифрових пристроїв. Розглянуті питання функціонування АЦП-, ЦАП-функціональних вузлів, блоків пам’яті, джерел живлення та мікропроцесорів сучасних комп’ютерів. Запропонований цикл лабораторних робіт. Для студентів спеціальностей: 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 126 “Інформаційні системи та технології”. Може бути корисним для студентів комп’ютерних та інженерно-технічних спеціальностей університетів, аспірантів та наукових співробітників.

Міжнародні конфлікти

Рік видання: 2019

Ігор Іжнін, Світлана Пик, Костянтин Поліщук

159 грн.

Коротка інформація: У підручнику висвітлено історію міжнародних збройних конфліктів періоду світових воєн, починаючи з кінця XIX ст. і до 1945 р. Сучасне трактування подій, що передували світовим війнам, перебігу конфліктів глобального масштабу, а також їх наслідків дає змогу краще зрозуміти контекст та особливості міжнародних відносин сьогодення. Призначено для студентів закладів вищої освіти спеціальності «Міжнародні відносини» та усіх залучених до дипломатичної і зовнішньополітичної діяльності.

Фінансовий менеджмент

Рік видання: 2019

Автори – Михайло Крупка, Олексій Ковалюк, Віктор Коваленко та інші
За редакцією Михайла Крупки

160 грн.

Коротка інформація: У підручнику розглянуто головні концепції, поняття і методи фінансового менедж- менту, особливості управління активами, капіталом, фінансовими інвестиціями та при- бутком підприємства. Висвітлено теоретичні й актуальні практичні аспекти фінансового менеджменту в умовах формування ринкової економіки. Книга є водночас теоретичним і практичним виданням, у якому використано сучасні підходи до забезпечення навчального процесу. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, економістів-практиків.

Основи біоенергетики

Рік видання: 2019

Автори – Андрій Бабський, Оксана Іккерт, Володимир Манько

180 грн.

Коротка інформація: За останні десятиліття біоенергетика як наука досягла феноменальних успіхів у поясненні механізмів клітинної фізіології, причин патологічних відхилень і способів їхньої корекції. Для покращення сприймання складного наукового матеріалу студентами та використання отриманих знань на практиці надзвичайно важливими є систематизація сучасних знань у сфері біоенергетики й актуалізація інтегративної функції енергетичних механізмів, взаємозв’язку атомно-молекулярних процесів (зокрема, у мітохондріях) із фізіологічними функціями тканин, органів і організму в цілому. У підручнику послідовно представлено термодинамічні основи енергетики живого, джерела енергії в хемогетеротрофів, катаболічні процеси перетворення енергетичних субстратів, енергетичні основи фізіологічних процесів, типи мітохондріальних патологій і методи досліджень енергетичних процесів у клітинах і мітохондріях. Наприкінці кожного розділу подано скорочені підсумки викладеного матеріалу, завдання і контрольні питання, список додаткової літератури. Використано напрацювання та методичні підходи найкращих, на думку авторів, закордонних підручників з біоенергетики, матеріали численних монографій і періодичних видань, включно із власними публікаціями за останні 30–35 років. Для студентів і аспірантів біологічних факультетів університетів, фізіологів, біофізиків, біохіміків, лікарів, фахівців у галузі клітинної біології, а також читачів, які цікавляться процесами енергетичних перетворень у нормі та за патологічних відхилень.

Вірусологія

Рік видання: 2018

Автори – Степан Гудзь, Тарас Перетятко, Андрій Галушка

96 грн.

Коротка інформація: У підручнику схарактеризовано становлення вірусології як науки, методи виявлення, виділення, культивування та дослідження вірусів. Розглянуто хімічний склад, морфологічну будову та природу геномів різних вірусів. Описано механізми взаємодії різних вірусів з клітинами. Наведено сучасну систематику вірусів. Детально проаналізовано будову і типи взаємодій з клітинами вірусів прокаріотів, рослин, грибів та людини і тварин. Доведено участь вірусів у виникненні злоякісного росту (раку). Схарактеризовано природу віроїдів і пріонів та захворювань, які вони спричиняють. Наведено методи лабораторної діагностики вірусних інфекцій. Розглянуто природу противірусного імунітету, методи профілактики та хіміотерапії вірусних інфекцій, екологію вірусів. Для студентів біологічних, медичних та аграрних спеціальностей закладів вищої освіти.

Фінансова безпека суб’єктів господарювання

Рік видання: 2018

Автори – Михайло Крупка, Леся Яструбецька

131 грн.

Коротка інформація: Розкрито теоретико-методологічні та практичні аспекти гарантування фінансової безпеки підприємницьких структур. Висвітлено економічний зміст та роль фінансової безпеки суб’єктів господарювання в гарантуванні їхнього успішного функціонування. Схарактеризовано внутрішні та зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств, зокрема, протиправні поглинання, нелегальне банкрутство, зловживання конфіденційною фінансовою інформацією, конфлікти інтересів у фінансовій сфері. Розглянуто особливості управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання на рівні держави, ділових одиниць. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, фінансистів, державних службовців та всіх, хто цікавиться проблемами управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання.

Латинська мова. Синтаксис

Рік видання: 2018

Автори – Роксоляна Оліщук, Любов Олійник

178 грн.

Коротка інформація: Підручник складається з короткого курсу синтаксису латинської мови (типи складнопідрядних речень та функції відмінків), текстів для перекладу як адаптованих, так і оригінальних, коротких довідок про авторів та їхні твори, практичних завдань для перекладу з рідної мови на латинську, латинських крилатих висловів, а також латинсько-українського (1615 слів) та українсько-латинського (187 слів) словників. Призначений для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів України.

Митна справа

Рік видання: 2017

За редакцією – Михайла Крупки

235 грн.

Коротка інформація: У підручнику розглянуто головні положення і принципи ведення митної справи, особливості формування митної політики, митного оподаткування, нетарифного регулювання зовнішньоекономічних відносин, проведення процедур митного оформлення і митного контролю, забезпечення економічних інтересів держави за умов глобалізації. Книга є теоретичним і практичним виданням, у якому розкрито сучасні тенденції розвитку митної справи в Україні. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, економістів-практиків.