2015 рік

Рекомендовано засіданням
Видавничої ради

Львівського національного університету
імені Івана Франка.

Протокол № 3 від 28 грудня 2015 року

 

НАУКОВІ ПРАЦІ,
РЕКОМЕНДОВАНІ НА РОЗГЛЯД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

 

1.      Рекомендація до друку підручника “Історія політичної думки”. За загальною редакцією професора кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Наталії Михайлівни Хоми.– витяг з протоколу засідання кафедри теорії та історії політичної науки;

– витяг з протоколу засідання Вченої ради філософського факультету;

– рецензії:

·           доктор політичних наук, професор В. П. Горбатенко (Інститут держави і права імені
В. М. Корецького НАН України);

·           доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління А. М. Круглашов (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);

·           доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії держави і права І. Я. Вдовичин (Львівська комерційна академія).

2.      Рекомендація до друку навчального посібника “Етнографія України”. Видання третє, перероблене і доповнене. За редакцією професора кафедри етнології історичного факультету Степана Арсентійовича Макарчука.– витяг з протоколу засідання кафедри етнології;

– витяг з протоколу засідання Вченої ради історичного факультету;

– рецензії:

·           доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В. К. Борисенко (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України);

·           доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології та краєзнавства В. П. Капелюшний (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

·           доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник О. І. Никорак (Інститут народознавства НАН України).

3.      Рекомендація до друку навчального посібника “Оптоелектронна інформатика”. Том 1. Основні принципи та прилади. Автори: Юрій Михайлович Корчак – доцент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій факультету електроніки, Юрій Михайлович Фургала – доцент цієї ж кафедри факультету електроніки та Сергій Вікторович Рихлюк – доцент цієї ж кафедри факультету електроніки.

 

 

– витяг з протоколу засідання кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій;

– витяг з протоколу засідання методичного семінару кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій;

– витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету електроніки;

– рецензії:

·           доктор технічних наук, професор Б. П. Русин (Фізико-механічний інститут ім. В. Г. Карпенка НАН України);

·           доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла М. П. Трубіцин (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара);

·           доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри оптики О. Г. Сливка (ДВН “Ужгородський національний університет”).

4.      Рекомендація до друку навчального посібника “Основи теорії інформації та кодування” для студентів математичних спеціальностей. Автори: Іван Анатолійович Прокопишин – доцент кафедри математичного моделювання механіко-математичного факультету, Роман Євстахович Рикалюк – доцент кафедри програмування механіко-математичного факультету та Василь Феодосійович Чекурін – професор ІППММ НАНУ ім. Я. С. Підстригача та Костянтин Андрійович Червінка – доцент кафедри математичного моделювання механіко-математичного факультету.

 

 

– витяг з протоколу засідання кафедри математичного моделювання;

– витяг з протоколу засідання Вченої ради механіко-математичного факультету;

– рецензії:

·           доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України В. Д. Будак (Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського);

·           доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри захисту інформації В. Б. Дудикевич (Національний університет “Львівська політехніка
”);

·           доктор фізико-математичних наук, професор кафедри економічної кібернетики та інформатики М.О. Недашковський (Тернопільський національний економічний університет).

5.      Рекомендація до друку навчального посібника “Стилістика французької мови” (“la stylistique française”) для студентів французької філології. Автор: Ганна Мирославівна Кость – доцент кафедри французької філології факультету іноземних мов.– витяг з протоколу засідання кафедри французької філології;

– витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету іноземних мов;

– рецензії:

·           доктор філологічних наук, професор кафедри французької філології В. Б. Бурбело (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

·           доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Л. В. Дербеньова (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу);

·           кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології та перекладу Н. В. Якубовська (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

 

 

6.      Рекомендація до друку монографії “Фіскальна ефективність податку на додану вартість у податковій політиці України”. Автори: Ольга Теодорівна Замасло – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту економічного факультету та Оксана Ігорівна Оксенюк – аспірант цієї ж кафедри економічного факультету.– витяг з протоколу засідання кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту;

– витяг з протоколу засідання Вченої ради економічного факультету;

– рецензії:

·           доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів І. Г. Фадєєва (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу);

·           доктор економічних наук, професор кафедри фінансів М. К. Бондарчук (Національний університет “Львівська політехніка”);

·           доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і кредиту Н. Р. Швець (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

 

 

7.      Рекомендація до друку монографії “Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством”. Автори: Звенислава Любомирівна Бандура – доцент кафедри обліку і аудиту економічного факультету, Віра Романівна Шевчук – доцент цієї ж кафедри економічного факультету та Людмила Віталіївна Семенюк –асистент цієї ж кафедри економічного факультету. За науковою редакцією професора кафедри обліку і аудиту економічного факультету Олексія Миколайовича Ковалюка.– витяг з протоколу засідання кафедри обліку і аудиту;

– витяг з протоколу засідання Вченої ради економічного факультету;

– рецензії:

·           доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Н.О. Лоханова (Одеський національний економічний університет);

·           доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічного аналізу та обліку О. В. Манойленко (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”).

8.      Рекомендація до друку монографії “Семантико-прагматичні засоби вираження модальності публіцистичного тексту: українсько-арабські паралелі”. Автор: Андрій Романович Мацкевич – асистент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича філологічного факультету.– витяг з протоколу засідання кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича;

– витяг з протоколу засідання Вченої ради філологічного факультету;

– рецензії:

·           доктор філологічних наук, професор В. М. Манакін (Запорізький національний університет);

·           доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу інформатики, член-кореспондент НАН України А. П. Загнітко (Український мовно-інформаційний фонд НАН України);

·           доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу класичного Сходу В. С. Рибалкін (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України).

9.      Рекомендація до друку монографії “Лінгвокомунікативні та риторико-прагматичні виміри художнього тексту” (на матеріалі роману Івана Франка “Перехресні стежки”. Автор: Флорій Сергійович Бацевич – професор кафедри загального мовознавства філологічного факультету.– витяг з протоколу засідання кафедри загального мовознавства;

– витяг з протоколу засідання Вченої ради філологічного факультету;

– рецензії:

·           доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови В. Ґрещук (ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника);

·           доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України А. П. Загнітко (Український мовно-інформаційний фонд НАН України);

·           доктор філологічних наук, доцент С. В. Форманова (ДЗ “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”).

10.  Рекомендація до друку монографії “Сенс життя як інтегративна засада смислів людського буття”. Автор: Лідія Миколаївна Сафонік – доцент кафедри філософії філософського факультету.– витяг з протоколу засідання кафедри філософії;

– витяг з протоколу засідання Вченої ради філософського факультету;

– рецензії:

·           доктор філософських наук, доцент Т. П. Кононенко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

·           доктор філософських наук, професор І. В. Голубович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова);

·           доктор філософських наук, професор В. І. Додонова (Донецький національний університет).

 

 

11.  Рекомендація до друку монографії “Феномен секуляризації: наближення до трансцендентного”. Автор: Уляна Ігорівна Лущ – асистент кафедри філософії філософського факультету.– витяг з протоколу засідання кафедри філософії;

– витяг з протоколу засідання Вченої ради філософського факультету;

– рецензії:

·           доктор філософських наук С. Л. Йосипенко (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України);

·           доктор філософських наук, професор М. В. Триняк (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди);

·           доктор філософських наук, професор Т. П. Кононенко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

 

12.  Рекомендація до друку монографії “Кафедра етнології Львівського університету. Класичний період (1910–1947)”. Автор: Роман Богданович Тарнавський – доцент кафедри етнології історичного факультету.– витяг з протоколу засідання кафедри етнології;

– витяг з протоколу засідання Вченої ради історичного факультету;

– рецензії:

·           доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В. К. Борисенко (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України);

·           доктор історичних наук, доцент Р. М. Конта (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

·           кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історичної етнології Т. Пацай (Інститут народознавства НАН України).

13.  Рекомендація до друку видання із серії “Заслужені професори Львівського національного університету імені Івана Франка” про Василя Лизанчука “Від коректора до професора”. Упорядник: Іван Васильович Крупський – професор кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики.– витяг з протоколу засідання кафедри радіомовлення і телебачення;

– витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету журналістики;

– рецензії:

·           доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю І. Л. Пенчук (Інститут журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету, м. Запоріжжя);

·           доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри телебачення і радіомовлення О. Я. Гоян (Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

14.  Рекомендація до друку Вісника Львівського університету. Серія геологічна. Випуск 29. 2015.– витяг з протоколу засідання Вченої ради геологічного факультету.
15.  Рекомендація до друку “Мінералогічний збірник”. 2015. № 65. Випуск 2.– витяг з протоколу засідання Вченої ради геологічного факультету.
16.  Рекомендація до друку “Палеонтологічний збірник”. 2015. № 47.– витяг з протоколу засідання Вченої ради геологічного факультету.
17.  Рекомендація до друку збірника наукових праць “Проблеми гірського ландшафтознавства”. Випуск 2, 2015.

 

– витяг з протоколу засідання Вченої ради географічного факультету.
18.  Рекомендація до друку збірника наукових праць “Українське літературознавство”. Випуск 79.– витяг з протоколу засідання Вченої ради філологічного факультету.
19.  Рекомендація до друку збірника наукових праць “Українське літературознавство”. Випуск 80.– витяг з протоколу засідання Вченої ради філологічного факультету.
20.  Рекомендація до друку журналу “Хімія металів і сплавів – Chemistry of Metals and Alloys”, (грудень, 2015, том 8, випуск 3/4).– витяг з протоколу засідання Вченої ради хімічного факультету.
21.  Рекомендація до друку наукового збірника “Проблеми слов’янознавства”. Випуск 64.– витяг з протоколу засідання редколегії наукового збірника;

– витяг з протоколу засідання Вченої ради історичного факультету.

22.  Рекомендація до друку Вісника Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск 80.– витяг з протоколу засідання Вченої ради механіко-математичного факультету.
23.  Рекомендація до друку “Журнал фізичних досліджень”. Том 19, № 3 (2015)– витяг з протоколу засідання Вченої ради фізичного факультету.

2010 рік

Видавнича рада Університету у 2010 році рекомендувала до друку і надання грифа Міністерства освіти і науки України такі видання:
   а) підручники:
– “Історія російщення українців”. Автори: професор факультету журналістики Василь Васильович Лизанчук та доцент цього ж факультету Микола Євгенович Рожик;
– “Банківські операції”. Автори: професор економічного факультету Михайло Іванович Крупка, доцент цього ж факультету Євгенія Михайлівна Андрущак та асистент цього ж факультету Наталія Григорівна Пайтра;
– “Проективні методи дослідження особистості”. Автори: доцент філософського факультету Каріна Микитівна Шамлян та асистент цього ж факультету Марина Борисівна Кліманська;
– “Методи математичної фізики”. Автори: доценти фізичного факультету Світлана Семенівна Піх, Олександр Михайлович Попель, Андрій Адамович Ровенчак та професор цього ж факультету Ілля Ісакович Тальянський;
– “Організація готельного обслуговування”. Автори: доценти географічного факультету Марта Пилипівна Мальська, Ігор Григорович Пандяк;
– “Хімія білка”. Автори: професор біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Наталія Олександрівна Сибірна, професор Інституту біології клітини НАН України Михайло Васильович Гончар, асистент біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Ірина Володимирівна Бродяк, молодший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України Олена Георгіївна Стасик, старший науковий співробітник цього ж інституту Марина Леонідівна Барська;
– “Латина для математиків та фізиків”. Автори: асистенти факультету іноземних мов Маркіян Богданович Домбровський, Христина Ігорівна Куйбіда, Оксана Анатоліївна Вацеба, Марта Андріївна Тсомпаніс;
– “Гроші і кредит”.За науковою редакцією професора економічного факультету Сергія Корнійовича Реверчука;
– “Міжнародне публічне право”.За редакцією професора факультету міжнародних відносин Василя Миколайовича Репецького.
б) навчальні посібники:
– “Молекулярна фізика. Збірник задач, методика розв’язування”. Автор: доцент факультету електроніки Анатолій Васильович Бородчук;
– “Практична граматика німецької мови”. Автори: доцент факультету іноземних мов Володимир Трохимович Сулим та асистент цього ж факультету Михайло Степанович Смолій;
– “Статистика”. Автори: професор економічного факультету Семен Олексійович Матковський, доценти цього ж факультету Мар’яна Любомирівна Вдовин і Тарас Володимирович Панчишин;
– “Структурна геологія і геологічне картування”. Автори: доценти геологічного факультету Роман Маркіянович Смішко та Володимир Гаврилович Пащенко;
– “Let’sdiscussit: обговорюємотвориЕ. Сігала “Love story”, “Oliver’sstory”. Автор: доцент факультету міжнародних відносин Тамара Миколаївна Козак;
– “Фізика газових туманностей. Лабораторний практикум”. Автори: доценти фізичного факультету Володимир Володимирович Головатий, Богдан Ярославович Мелех та асистент цього ж факультету Наталія Вікторівна Гаврилова;
– “Соціологія освіти”. Автор: асистент історичного факультету Наталія Олександрівна Зайцева-Чіпак;
– “Задачі з атомної фізики”. Автори: професор фізичного факультету Андрій Васильович Франів та доцент цього ж факультету Олег Вікторович Бовгира;
– “Практикум з електроніки”. Автори: професор факультету електроніки Богдан Васильович Павлик, доценти цього ж факультету Ігор Михайлович Матвіїшин, Людмила Василівна Костик, інженер І категорії цього ж факультету Любов Михайлівна Шпак;
– “Гроші та кредит”.За редакцією професора економічного факультету Михайла Івановича Крупки;
– “Практикум з чисельних методів”. Автори: доценти факультету прикладної математики та інформатики Степан Михайлович Шахно, Анна Теодорівна Дудикевич, старший викладач цього ж факультету Софія Михайлівна Левицька;
– “Велика Британія: Географія. Історія. Культура”. Автори: доценти історичного факультету Степан Петрович Мовчан, Геннадій Миколайович Кипаренко;
– “Французька мова для студентів факультетів міжнародних відносин”(“Lefrançaispourles étudiantsdesfacultésdesrelationsinternationales”). Автор: асистент факультету міжнародних відносин Галина Михайлівна Рабош;
– “Збірник задач з рівнянь у частинних похідних”. Автори: науковий співробітник механіко-математичного факультету Надія Миколаївна Гринців, професор цього ж факультету Микола Іванович Іванчов та доцент цього ж факультету Неля Віталіївна Пабирівська;
– “Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі”. Автори: доцент механіко-математичного факультету Олег Миколайович Бугрій, доцент Національного лісотехнічного університету України Наталія Петрівна Процах та асистент Національного університету “Львівська політехніка” Наталія Володимирівна Бугрій;
– “Іван Франко і проблеми теорії літератури”. Автор: професор філологічного факультету Михайло Іванович Гнатюк;
– “Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка, право”. За редакцією професора факультету міжнародних відносин Маркіяна Зіновійовича Мальського та доцента цього ж факультету Юрія Миколайовича Мороза;
– “Правове регулювання здійснення міжнародних перевезень”. Автор: доцент факультету міжнародних відносин Олег Васильович Столярський;
– “Поезіяназаняттяхзанглійськоїмови” (“PoetryintheEnglishLanguageClass”). Автори: доцент факультету іноземних мов Юрій Анатолійович Завгороднєв та доцент цьогож факультету Лариса Георгіївна Саноцька;
– “НарисиісторіїзахідноїфілософіїХІХ–ХХст.”. Автор: доцент філософського факультету Андрій Йосипович Дахній.
в) навчально-методичні посібники:
– “Організація процесу сприймання на уроці музики в загальноосвітній школі”. Автор: асистент факультету культури і мистецтв Оксана Богданівна Величко;
– “Методика викладання світової літератури”. Автор: доцент факультету іноземних мов Лідія Василівна Мацевко-Бекерська.
г) хрестоматія:
– “Д. Чімароза. Сонати. Перекладення для бандури”. Автор: асистент факультету культури і мистецтв Ольга Андріївна Гриб.
    Видавнича рада Університету у 2010 році рекомендувала до друку такі видання:
а) навчально-методичний посібник:
– “Невідкладна допомога у разі гострих патологічних та екстремальних станів”. Автори: асистент кафедри безпеки життєдіяльності Наталія Володимирівна Наливайко, старші викладачі цієї кафедри Надія Дмитрівна Крижанівська, Лариса Олександрівна Баклицька та завідувач цієї ж кафедри Зіновій Михайлович Яремко.
б) монографії:
– “Моделювання контрольно-оцінювальних систем у середній школі”. Автори: професор Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти АПН України Петро Іванович Сікорський та асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка Ольга Орестівна Біляковська;
– “Демократи у політичному житті Галичини в 1848–1873 роках”. Вроцлав, видавництво Вроцлавського університету, 1997 (переклад з польської). Автор: Збіґнєв Фрас. Вступна стаття Олексія Сухого, Ростислава Жереліка. Наукова редакція, коментарі Олексія Сухого;
– “Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар. Формування і розвиток, наукові надбання”. Автор: доцент географічного факультету Богдан Павлович Муха;
– “Джерела та характерні риси права у Галичині в складі Польського Королівства (1387–1569 рр.)”. Автор: доцент юридичного факультету Ігор Йосипович Бойко;
– “Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід”. Автор: доцент географічного факультету Степан Петрович Кузик;
– “Філософія на шляху до нового розуміння дійсності”.За редакцією професора філософського факультету Анатолія Феодосійовича Карася;
– “Людина в сучасному світі”: у 3-х книгах.За редакцією професора філософського факультету Володимира Петровича Мельника.
в) інші видання:
– збірник наукових праць “Археологічні дослідження Львівського університету”. Випуск 12;
– Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 50;
 – художньо-есеїстичне видання “Василь Стефаник”: у 3-х книгах. Книги 2, 3. Автор:   директор Літературно-меморіального музею Івана Франка Роман Дмитрович Горак;
 –біобібліографічний покажчик “РоманІваничук” серії “Українськабіобібліографія. Нова серія. Число 29”. Автор: бібліограф Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка Людмила Миколаївна Панів;
     – збірник наукових праць “Теорія і практика викладання української мови як іноземної”. Випуск 4;
– збірник наукових праць проекту “Львівська медієвістика” – “Біля джерел українського бароко: Герасим Смотрицький, Мелетій Смотрицький, Кирило-Транквіліон Ставровецький”. Випуск 3;
– Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Випуск 52;
– Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск 15;
– ВісникЛьвівського університету. Серія педагогічна. Випуск 26;
– Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 50;
– збірник “Українське літературознавство”. Випуск 69;
– збірник “Українське літературознавство”. Випуск 72;
– видання “РоксоланаЗорівчак (2003–2010)”: біобібліографічнийпокажчиксерії “Українськабіобібліографія. Нова серія. Число 30”;
– довідково-інформаційне видання “Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945–2010), друге видання з доповненнями. Автори: доцент геологічного факультету Петро Михайлович Білоніжка, професори цього ж факультету Орест Іллярович Матковський, Микола Миколайович Павлунь та доцент цього ж факультету Євгенія Мартинівна Сливко;
– збірник наукових праць “Формування ринкової економіки в Україні”. Випуск 21;
– Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 51;
– Вісник Львівського університету. Серія журналістика. Випуск 32.
• Нові видання
  
На шляху до читача
  
Видавнича рада Університету  у  2010 році рекомендувала до друку і надання грифа Міністерства освіти і науки України такі видання:
   а) підручники:
– “Соціологія”. За редакцією професора економічного факультету Юрія Франковича Пачковського;
– “Моделювання міжнародних відносин”. Автор: доцент факультету міжнародних відносин Роман Володимирович Вовк;
– “Динамічна геологія” (Загальна геологія). Автор: Володимир Мізерський у перекладі доцента геологічного факультету Романа Маркіяновича Смішка;
– “Гроші та кредит”.За редакцією професора економічного факультету Михайла Івановича Крупки. Автори: професор економічного факультету Михайло Іванович Крупка, старший викладач цього ж факультету Мирослава Сергіївна Мрочко, доценти цього ж факультету Богдана Михайлівна Вишивана, Ігор Михайлович Крупка, Олеся Володимирівна Остафіль, Софія Миколаївна Тесля та асистенти цього ж факультету Катерина Олександрівна Ільїна, Марта Ігорівна Петик;
– “Ґрунтознавство і географія ґрунтів” у 2 частинах. Автор: професор географічного факультету Степан Павлович Позняк;
– “Вступ до лінгвістичної прагматики”. Автор: професор філологічного факультету Флорій Сергійович Бацевич;
– “Журналістська майстерність”. Автор: професор факультету журналістики Василь Васильович Лизанчук;
– “Чеська мова для українців”. Автори: доцент Інституту богемістичних студій у Карловому університеті Їржі Гасіл, доцент філологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка Надія Володимирівна Лобур та доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка Ольга Леонідівна Паламарчук.
 б) навчальні посібники:
– “Інвестування.” За загальною редакцією професора економічного факультету Михайла Івановича Крупки. Автори: професор економічного факультету Михайло Іванович Крупка, доценти цього ж факультету Ярослав Богданович Дропа, Данило Володимирович Ванькович та асистент цього ж факультету Назар Богданович Демчишак;
– “Податкова система”. Автори: доценти економічного факультету Ольга Теодорівна Замасло, Ірина Ігорівна Приймак  та Ольга Володимирівна Грін;
– “Опуклі, гармонійнітасубгармонійніфункції. Задачі і теореми”. Автори: асистент Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” Андрій Михайлович Бридун, старший викладач цього ж університету кафедри вищої математики Оксана Ярославівна Бродяк, доцент механіко-математичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка Ярослав Володимирович Васильків, асистент цього ж факультету Андрій Ярославович Христіянин;
– “Голодомор 1932–1933 рр. в Україні”.За редакцією професора факультету журналістики Степана Андрійовича Костя;
– “Ріст і розвиток рослин”. Автори: професор біологічного факультету Ольга Іштванівна Терек і доцент цього ж факультету Остап Ігорович Пацула;
– “Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби оцінювання знань”. Автори: професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Зіновій Михайлович Яремко, асистент цієї ж кафедри Ігор Романович Муць та доцент цієї ж кафедри Ярослав Володимирович Галаджун;
– “Грошово-банківські системи зарубіжних країн”. Автор професор економічного факультету Сергій Корнійович Реверчук;
– “Математика”. Автори: викладач підготовчого відділення для громадян України Лідія Іванівна Блавацька, доцент механіко-математичного факультету Володимир Михайлович Кирилич, доцент факультету доуніверситетської підготовки Віктор Євгенович Кревс та доцент Валентина Дмитрівна Мохонько;
– “Регіональна політика Європейського союзу”. Автор: асистент факультету міжнародних відносин Григорій Олегович Шамборовський;
– “Антисуржик”, друге видання.За редакцією професора факультету журналістики Олександри Антонівни Сербенської;
– “Напівпровідникова фотоелектроніка”. Автори: професор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Павлович Савчин, професор Національного університету “Львівська політехніка” Ігор Іванович Іжнін, генеральний директор НВП “КАРАТ” Микола Михайлович Ваків;
– “Польові геологічні практики”. Автори: професор геологічного факультету Альберт Олексійович Сіворонов, доцент цього ж факультету Лариса Володимирівна Генералова та інженер цього ж факультету Тетяна Сергіївна Дворжак;
– “Ринок банківських металів”. Автори: професор економічного факультету Сергій Корнійович Реверчук, асистент економічного факультету Людмила Мирославівна Чиж, професор геологічного факультету Микола Миколайович Павлунь.
 в) навчально-методичні посібники:
 – “Методика розділення та концентрування речовин в аналізі”. Автори: доцент хімічного факультету Теодозія Ярославівна Врублевська, асистент цього ж факультету Петро Васильович Ридчук та доцент цього ж факультету Олександр Сергійович Тимошук.
Видавнича рада Університету у 2010 році рекомендувала до друку такі видання:
а) навчально-методичні посібники:
– “Етнографічні райони України”. Автор: професор історичного факультету Степан Арсентійович Макарчук;
– “Основи психології”. Автор: асистент філософського факультету Галина Євгенівна Михальчишин.
б) монографії:
– “Стратегія формування ресурсів банків України”. Автори: професор економічного факультету Михайло Іванович Крупка, асистенти Ірина Василівна Барилюк, Наталія Григорівна Пайтра;
– “Облікова система ділового партнерства підприємств України”. Автор: докторант економічного факультету Наталія Семенівна Струк;
– “Грошові системи на українських землях: історія і теорія”. Автор: доцент економічного факультету Ірина Георгіївна Скоморович;
– “Страхове підприємництво в господарській системі України”. Автор: доцент економічного факультету Тетяна Василівна Яворська;
– “Державне регулювання банківської системи України”. Автор: доцент економічного факультету Софія Миколаївна Лобозинська;
– “Гуманітарна інтервенція та міжнародне право: теорія і практика”. Автор: асистент факультету міжнародних відносин Володимир Ігорович Мотиль;
– “Іноземне банківництво в Україні”. Автор: доцент економічного факультету Уляна Володимирівна Владичин;
– “Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження)”. Автор: доцент юридичного факультету Володимир Миколайович Бурдін;
– “Середньовічні монастирі Галичини (житло і побут)”. Автор: старший науковий співробітник Інституту франкознавства Роман Ярославович Берест;
– “Українська ввічливість: фольклор гуцульського етноетикету в загальнонаціональному контексті”. Автор: випускник аспірантури філологічного факультету Дмитро Пожоджук;
– “Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури)”. Автор: доцент філологічного факультету Алла Леонідівна Татаренко;
– “Фінансова стабільність банків в Україні: організаційно-управлінські аспекти”. Автори: професор економічного факультету Сергій Корнійович Реверчук та асистент цього ж факультету Андрій Володимирович Фалюта.
  
в) інші видання:
– збірникнауковихпраць “АрхеологічнідослідженняЛьвівськогоуніверситету”. Випуск 12;
– збірник наукових праць “Теорія і практика викладання української мови як іноземної”. Випуск 4;
–збірникнауковихпрацьпроекту “Львівськамедієвістика” – “Біляджерелукраїнськогобароко: ГерасимСмотрицький, МелетійСмотрицький, Кирило-ТранквіліонСтавровецький”. Випуск 3;
– збірник наукових праць “Формування ринкової економіки в Україні”. Випуск 21;
– збірник наукових праць “Палеонтологічний збірник”. Випуск 41;
– збірник “Українське літературознавство”. Випуск 69;
– збірник “Українське літературознавство”. Випуск 72;
– збірник “Микола Ільницький”. Серія “Слово про вченого”. Випуск 2;
– науковий збірник “Проблеми слов’янознавства”. Випуск 59;
– видання “Роксолана Зорівчак (2003-2010)”: біобібліографічний покажчик серії “Українська біобібліографія. Нова серія. Число 30”;
– видання “Словник мови поетичної збірки Івана Франка “Зів’яле листя”. Укладач: доцент філологічного факультету Зеновій Михайлович Терлак;
– довідково-інформаційне видання “Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945–2010), друге видання з доповненнями. Автори: доцент геологічного факультету Петро Михайлович Білоніжка, професори цього ж факультету Орест Іллярович Матковський, Микола Миколайович Павлунь та доцент цього ж факультету Євгенія Мартинівна Сливко;
– художньо-есеїстичне видання “Василь Стефаник”: у 3-х книгах. Книги 2, 3. Автор: директор Літературно-меморіального музею Івана Франка Роман Дмитрович Горак;
– біобібліографічний покажчик “Роман Іваничук” серії “Українська біобібліографія. Нова серія. Число 29”. Автор: бібліограф Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка Людмила Миколаївна Панів;
– Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 50;
– Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Випуск 52;
– Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск 15;
– ВісникЛьвівського університету. Серія педагогічна. Випуск 26;
– Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 50;
– Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 51;
– Вісник Львівського університету. Серія журналістика. Випуск 32;
– Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Випуск 17;
– Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Випуск 53;
– Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 38;
– Вісник Львівського університету. Серія хімічна. Випуск 51;
– Вісник Львівського університету.Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Випуск 5;
– Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 51;
– Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 43;
– журнал “Хімія металів і сплавів – Chemistry of Мetals аnd Alloуs” (червень 2010, том 3, випуск 1/2);
– журнал “Хімія металів і сплавів – Chemisty of Metals and Alloys” (вересень 2010, том 3, випуск 3);
– журнал “Біологічні студії. Studia Biologica”. Том 4. № 1;
– журнал “Біологічні студії. Studia Biologica”. Том 4. № 2.

2008 рік

 Видавнича рада Університету у 2008 році рекомендувала до друку і надання грифа Міністерства освіти і науки України такі видання:

а) підручники:

–“Basic English”, 4-те видання, перероблене і доповнене. Автори: доцент факультету іноземних мов Галина Тимофіївна Ісаєва та асистенти цього ж факультету Руслана Ігорівна Комар, Світлана Миронівна Веселівська, Лариса В’ячеславівна Сологуб, Ольга Анатоліївна Шумська;
–“Прикладна спектроскопія”. Автори: професор фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Богданович Капустяник та доцент Українського національного лісотехнічного університету Володимир Іванович Мокрий;
–“Соціологія”, 5-те видання, перероблене та доповнене. Автор: професор історичного факультету Наталя Йосипівна Черниш;
–“Основи математичного аналізу”. Автори: професор механіко-математичного факультету Богдан Васильович Ковальчук та доцент цього ж факультету Йосиф Григорович Шіпка;
–“Дистанційні дослідження Землі”. Автори: доценти географічного факультету Галина Ростиславівна Байрак та Богдан Павлович Муха;
–“Економетрія”. Автори: доцент економічного факультету Валентин Володимирович Здрок та асистент цього ж факультету Тарас Ярославович Лагоцький;
–“Китайська мова. Початковий курс”. Автори: асистенти філологічного факультету Володимир Петрович Чорнобай та Олександр Сергійович Лосєв;
–“Філософія як рефлексія духу”. Автор: доцент філософського факультету Людмила Віталіївна Рижак;
–“Основи суспільної географії”. Автор: професор географічного факультету Олег Іванович Шаблій;
–“Основи лінгвістичних досліджень” (“Fundamentals of Linguistic Research”). Автори: доценти факультетуіноземнихмовОльгаІгорівнаФедоренко, Стефанія МихайлівнаСухорольськатаасистентцьогожфакультетуОльгаВасилівна Руда;
–“Опуклі структури, методи оптимізації та їхнє застосування в економічному аналізі”. Автор: доцент механіко-математичного факультету Валерій Андрійович Козицький;
–“Алгебра і теорія чисел”. Автори: професори механіко-математичного факультету Василь Іванович Андрійчук та Богдан Володимирович Забавський.
 б) навчальні посібники:
–“Англійська мова. Навчальний посібник для студентів, магістрантів та аспірантів фізичного факультету”. Автори: асистенти факультету іноземних мов Олена Анатоліївна Брона, Лариса В’ячеславівна Сологуб, Орест Ярославович Цурковський;
–“Німецька мова. Навчальний посібник для біологічного факультету”. Автори: професор факультету іноземних мов Софія Никифорівна Денисенко та асистент цього ж факультету Ірина Степанівна Микитка;
–“Практикум з ідіоматики англійської мови”(“English Idioms in Use”). Автор: асистент факультету іноземних мов Наталя Володимирівна Черкас;
–“Практикум з лексикології німецької мови”. Автор: доцент факультету іноземних мов Алла Йосипівна Паславська;
–“Експериментальна оптика”. Автори: доценти факультету електроніки Олег Степанович Кушнір, Юрій Михайлович Корчак, Лев Пилипович Луців-Шумський та асистент цього ж факультету Сергій Вікторович Рихлюк;
–“Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. Автор: асистент факультету міжнародних відносин Наталія Вікторівна Горін;
–“Вступ до теорії функцій багатьох комплексних змінних” Частина 1. Автори: професор Бар-Іланського університету (Ізраїль) Анатолій Асірович Гольдберг та доцент механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Ігор Ельвертович Чижиков;
–“Задачі і вправи з генетики”. Автори: професор біологічного факультету Віктор Олександрович Федоренко та доценти цього ж факультету Дарія Володимирівна Максимів, Ярослав Іванович Черник, Лідія Степанівна Боднар;
–“Загальна та неорганічна хімія”. Автори: доцент хімічного факультету Григорій Степанович Дмитрів та професор цього ж факультету Володимир Васильович Павлюк;
–“Використання та охорона водних ресурсів”. Автори: професор географічного факультету Семен Ілліч Кукурудза та доцент цього ж факультету Оксана Романівна Перхач;
–“Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки”. Автор: доцент економічного факультету Ольга Василівна Стефанишин;
–“Системний аналіз у журналістиці”. Автор: доцент факультету журналістики Олег Костянтинович Романчук;
–“Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація)” та “Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика)”. Автор: доцент факультету журналістики Степан Андрійович Кость;
–“Теорія алгоритмів”. Автори: доцент факультету прикладної математики та інформатики Леся Миронівна Клакович, старший викладач цього ж факультету Софія Михайлівна Левицька та доцент цього ж факультету Оксана Василівна Костів;
–“Соціологія”. Автор: доцент економічного факультету Галина Іванівна Щерба;
–“Банківське кредитування” за редакцією професора економічного факультету Сергія Корнійовича Реверчука. Автор: асистент економічного факультету Уляна Володимирівна Владичин;
–“Еnjoy Your Home Reading”. Автори: доцент факультету іноземних мов Галина Тимофіївна Ісаєва та асистент цього ж факультету Наталія Олександрівна Микитенко;
–“Економіка. Для учнів Х класу середніх загальноосвітніх шкіл (за редакцією професора економічного факультету Степана Михайловича Панчишина)”;
–“Стратегічний управлінський облік”. Автор: доцент економічного факультету Віра Романівна Шевчук;
–“Промислова мікробіологія”. Автори: доцент біологічного факультету Галина Василівна Яворська, професор цього ж факультету Степан Петрович Гудзь та доцент цього ж факультету Світлана Олексіївна Гнатуш;
–“Програмування мовою С++”. Автор: доцент факультету прикладної математики та інформатики Ігор Михайлович Дудзяний;
–“Світоглядна журналістика (націологічні аспекти)”. Автор: доцент факультету журналістики Тарас Ярославович Лильо;
–“Фізика кластерів і наносистем”. Автор: професор фізичного факультету Степан Іванович Мудрий;
–“Стилістика англійської мови”. Автор: доцент факультету іноземних мов Кароліна Ярославівна Лотоцька;
–“Молекулярна фізика. Лабораторний практикум”. Автори: професор фізичного факультету Петро Миколайович Якібчук та доцент цього ж факультету Андрій Володимирович Королишин;
–“Основи економічних експертних систем”. Автор: асистент економічного факультету Олександра Григорівна Белз;
–“Математичне моделювання в хімії та хімічній технології”. Автори: професор хімічного факультету Михайло Миколайович Солтис та доцент цього ж факультету Віктор Панасович Закордонський;
–“Біохімія рослин”. Автори: доцент біологічного факультету Мирослава Степанівна Кобилецька та професор цього ж факультету Ольга Іштванівна Терек;
–“Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі”. Автори: доцент економічного факультету Михайло Миколайович Баранкевич та асистент цього ж факультету Василь Богданович Антонів;
–“Загальна фізика. Основи електрики і магнетизму”. Автор: доцент фізичного факультету Олег Тарасович Антоняк;
–“Ukraine and International Organizations” (“Україна і міжнародні організації”). Автори: асистети факультету іноземних мов Наталія Олександрівна Микитенко, Наталія Семенівна Івасів, Ольга Василівна Милик та Світлана Миронівна Веселівська;
–“Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях. Загальна частина”. Автор: доцент юридичного факультету Костянтин Богданович Марисюк;
–“Психологія реклами”. Автор: асистент філософського факультету Вікторія Анатоліївна Гупаловська;
–“Українські народні пісні для меццо-сопрано”. Автор: професор факультету культури і мистецтв Богдан Омелянович Базиликут;
–“Ландшафтна інтерпретація аерокосмічної інформації”. Автор: доцент географічного факультету Ольга Богданівна Загульська;
–“Мови програмування для штучного інтелекту. Програмування мовою PROLОG”. Автор: доцент факультету прикладної математики та інформатики Валерій Миколайович Трушевський;
–“Практична реалізація чисельних методів лінійної алгебри”. Автори: доцент факультету прикладної математики та інформатики Степан Михайлович Шахно, старший викладач Софія Михайлівна Левицька та доцент цього ж факультету Анна Теодорівна Дудикевич;
–“Хімічна та біологічна сенсорика”. Автори: професор хімічного факультету Євген Прокопович Ковальчук та доцент цього ж факультету Богдан Богданович Остапович;
–“Львівщина в добу Західноукраїнської Народної Республіки 1918–1919 рр.” Автор: доцент історичного факультету Олег Йосифович Павлишин;
–“Комп’ютерна графіка”. Автори: доцент факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка Ольга Святославівна Коссак, асоційований професор Афінського національного університету імені Каподістріє Марілена Мітрулі та магістр цього ж університету Нікос Челакос;
–“Методика постановки цілей навчального заняття”. Автор: доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Олексій Владиславович Караманов;
–“Основи вищої математики (для економічних спеціальностей)”. Автори: доцент механіко-математичного факультету Галина Петрівна Доманська та професор цього ж факультету Сергій Павлович Лавренюк.
 в) навчально-методичні посібники:
–“Методи досліджень четвертинних відкладів”. Автори: доценти географічного факультету Андрій Михайлович Яцишин, Роман Ярославович Дмитрук та професор цього ж факультету Андрій Боніфатійович Богуцький.
Видавнича рада Університету у 2008 році рекомендувала до друку і надання грифа Міністерства освіти і науки України такі видання:

 а) підручники:

– “Алгебра і теорія чисел”. Автори: професори механіко-математичного факультету Василь Іванович Андрійчук та Богдан Володимирович Забавський;
– “Практикум з математичного аналізу”. Автори: професор механіко-математичного факультету Микола Васильович Заболоцький та доценти цього ж факультету Степан Іванович Фединяк, Петро Васильович Філевич та Костянтин Андрійович Червінка;
– “Планування діяльності туристичних підприємств”. Автори: доценти географічного факультету Марта Пилипівна Мальська та Ореста Юріївна Бордун.
 б) навчальні посібники:
– “Прикладна соціолінгвістика: питання мовної політики”. Автор: професор філологічного факультету Галина Петрівна Мацюк;
– “Українська історична драматургія”. Автор: професор філологічного факультету Володимир Степанович Працьовитий;
– “Риторика в тестах”. Укладач: доцент філологічного факультету Богдан Миколайович Сокіл;
– “Автоматизовані інформаційні системи і технології”. Автори: професор економічного факультету Володимир Євстахович Юринець та доцент Міжрегіональної академії управління при Президентові України Ростислав Володимирович Юринець;
– “Методологія наукових досліджень”. Автор: професор економічного факультету Володимир Євстахович Юринець;
– “Практикум з вищої математики”. Автор: доцент механіко-математичного факультету Богдан Михайлович Тріщ;
– “Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. Оптика” За редакцією професора фізичного факультету Петра Миколайовича Якібчука;
– “Землі України: категорії, право власності, стан використання, охорона”. Автор: доцент географічного факультету Федір Ясонович Кіптач;
– “Металоорганічні сполуки”. Автори: доцент хімічного факультету Василь Степанович Матійчук, професор цього ж факультету Микола Дмитрович Обушак та асистент цього ж факультету Роман Львович Мартяк;
– “Загальна хімія”. Автори: доцент хімічного факультету Ольга Володимирівна Жак та професор цього ж факультету Ярослав Михайлович Каличак;
– “Географо-екологічні маршрути Чорногори”. Автори: доценти географічного факультету Ігор Михайлович Рожко, Віталій Пилипович Брусак та Володимир Павлович Матвіїв;
– “Основи психології та педагогіки”. Автори: доценти кафедри загальної та соціальної педагогіки Орися Богданівна Ковальчук та Світлана Ярославівна Когут;
– “Фізична підготовка у вивченні Шотокан карате-до у вищих навчальних закладів”. Автори: старший викладач кафедри фізичного виховання Юрій Ярославович Яремчук та асистент кафедри сходознавства філологічного факультету Ірина Володимирівна Яремчук;
– “Інвестування та його оптимізаційні моделі”. Автори: професор економічного факультету Володимир Михайлович Вовк та доцент цього ж факультету Ірина Мирославівна Паславська;
– “Біопродуктивність ґрунтів”. Автор: доцент географічного факультету Галина Станіславівна Іванюк;
– “Лірика Івана Франка”. Автор: професор філологічного факультету Валерій Семенович Корнійчук;
– “Функціональна стилістика німецької мови” (“FunktionalstilistikderdeutschenSprache”. Автор: асистент факультету іноземних мов Тетяна Степанівна Ляшенко;
–  “Pensa Latina”. Автори: асистенти факультету іноземних мов Оксана Анатоліївна Вацеба, Мар’яна Теодорівна Мокрівська, Ірина Арсенівна Романюк та Христина Василівна Шпелик.
     Видавнича рада Університету у 2008 році рекомендувала до друку такі видання:
 а) навчально-методичні посібники:
– “Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу в екологічних дослідженнях”. Автори: доценти хімічного факультету Ярослава Федорівна Ломницька та Надія Федорівна Чабан;
– “Задачі з теорії міри та функціонального аналізу” Автор: професор механіко-математичного факультету Олег Георгійович Сторож;
– “Вступ до математичного аналізу і основ математики”. Автори: професор механіко-математичного факультету Владислав Елійович Лянце та доценти цього ж факультету Тарас Степанович Кудрик та Галина Іванівна Чуйко;
– “Диференціальні форми в евклідових просторах”. Автор: професор механіко-математичного факультету Микола Васильович Заболоцький та доцент цього ж факультету Андрій Ярославович Вус;
– “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка”. Автор: професор факультету журналістики Василь Васильович Лизанчук;
– “Збірник тестів з курсу “Педагогіка”. У 3-х частинах. Частина 2. Загальні основи педагогіки”. За загальною редакцією доцента кафедри педагогіки Дмитра Дмитровича Герцюка та доцента цієї кафедри Лариси Онисимівни Ковальчук;
– “Тестові завдання з фізичної хімії. Кінетика хімічних реакцій. Каталіз. Електрохімія”. Автори: асистент хімічного факультету Оксана Миронівна Герцик та доценти цього ж факультету Богдан Богданович Остапович, Анатолій Маркович Українець та Ярослав Степанович Ковалишин;
– “Культурологічно-релігієзнавчий практикум”. Автори: доценти філософського факультету Людмила Мар’янівна Пітусь та Валерій Іванович Стеценко;
– “Німецька мова для студентів-географів”. Автори: доценти факультету іноземних мов Марія Теодорівна Ратич, Зоряна Львівна Жовнірук та старший викладач цього ж факультету Леся Станіславівна Тимчишин;
– “Хімія гетероциклічних сполук”. Автори: доцент хімічного факультету Володимир Володимирович Карп’як та професор хімічного факультету Микола Дмитрович Обушак;
– “Магістерський семінар для геоморфологів”. Автор: доцент географічного факультету Надія Іллівна Карпенко.
 б) монографії:
– “Мовна ситуація в Україні: суспільно-географічний погляд”. Автор: докторант географічного факультету Роман Мар’янович Лозинський;
– “Пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка”. Автор: доцент філологічного факультету Святослав Михайлович Пилипчук;
– “Таємниця роздвоєного обличчя: авторська свідомість в інтертекстуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича”. Автор: асистент філологічного факультету Мар’яна Олегівна Гірняк;
– “До витоків соціолінгвістики: соціологічний напрям у мовознавстві”. Автор: професор філологічного факультету Галина Петрівна Мацюк;
– “Болотні геокомплекси Волині”. Автори: старший викладач Волинського національного університету імені Лесі Українки Ольга Вікторівна Ільїна та професор географічного факультету Львівського національного університету імені Івана  Франка Семен Ілліч Кукурудза;
– “Об’єкти біофізики”. Автор: професор біологічного факультету Дмитро Іванович Санагурський;
– “Identitäten in der österreichischen Literatur des XX. Jahrhunderts” (“Індентичності в австрійській літературі ХХ ст.”). Автор: доцент факультету іноземних мов Тимофій Іванович Гаврилів;
– “Філософія. Пізнання. Наука”. За загальною редакцією професорів філософського факультету Володимира Петровича Мельника та Василя Прокоповича Лисого.