Каменяр. Нові видання (лютий-2011) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Завантажити публікацію

Це дивовижне явище – книжки


Нові книжки – постійне явище у Видавничому центрі. Скажімо, за останні три місяці вийшло у світ близько чотирьох десятків видань. Особливо приємно, що серед них вже є друковані праці, присвячені 350-літтю Франкового Університету. Сьогодні на цій газетній сторінці ми зацікавимо Вас лише деякими книжковими новинками. Але ближче познайомитися з творчими здобутками університетських науковців Ви зможете у книгарні, що розташована у 118-ій кімнаті головного корпусу нашого Університету. Там для Вас завжди є широкий вибір необхідних для навчання видань.

Словник поетичної збірки Івана Франка “Зів’яле листя”

Автор – Зеновій Терлак

Терлак З. Словник поетичної збірки Івана Франка “Зів’яле листя” / Зеновій Терлак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 394 с.

Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

Словник є повним довідником особливостей слововживання у поетичній збірці Івана Франка “Зів’яле листя”. Подано частотність уживання всіх лексем, що функціонують у тексті другого прижиттєвого видання збірки поета, розкрито їх сематику і фонетико-граматичні особливості.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться таємницями художнього слова.

Іван Франко і проблеми теорії літератури

Автор – Михайло Гнатюк

Гнатюк М. І. Іван Франко і проблеми теорії літератури: навчальний посібник / М. І. Гнатюк. – К. : ВЦ “Академія”, 2011. – 240 с. (Серія “Альма-матер”).

Редактор – О. Нечипоренко. Коректор – А. Даниленко. Комп’ ютерна верстка – Є. Байдюка.

Як теоретик, методолог літературознавства, історик літератури, літературний критик І. Франко уособлює неповторний масштабний простір актуальної думки, вимогливих естетичних оцінок, роздумів над минулим, тогочасним і майбутнім української літератури. Ці грані його життєдіяльності є джерелом проблемної структури навчального посібника, в якому автор на основі широкого компаративного матеріалу розкрив термінологічну систему І. Франка, його погляди на психологію творчості, генологічну структуру літератури, основні літературні напрями, течії, школи.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться вчителям-словесникам, усім, хто цікавиться проблематикою українського літературознавства.

Гроші та кредит

За редакцією Михайла Крупки

Гроші та кредит: навчальний посібник / [за редакцією доктора економічних наук, професора М. І. Крупки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 408 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Макет і художнє оформлення – Федір Лукавий. Комп’ютерна верстка – Ольга Кузьмич.

У навчальному посібнику розкрито сутність, роль і закономірності функціонування грошей в економічній системі держави, розглянуто функції, форми та види кредиту, процента. Проаналізовано діяльність фінансових посередників в Україні та провідних країнах світу, охарактеризовано вплив інструментів монетарного регулювання на грошовий ринок; висвітлено основи функціонування валютного ринку, міжнародних фінансових інститутів, світових валютних систем.

До кожної теми розроблено завдання для самоконтролю і тести, які допоможуть студентам засвоїти навчальний матеріал.

Посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни “Гроші та кредит”.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, працівників фінансово-банківської сфери.

Фізика

Автори – Світлана Вакарчук, Тарас Демків, Степан Мягкота

Вакарчук С. О. Фізика: підручник / С. О. Вакарчук, Т. М. Демків, С. В. Мягкота. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 458 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Дизайн та комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

У підручнику систематично викладено основи механіки, молекулярної фізики, термодинаміки, електрики та магнетизму, оптики, фізики атома та атомного ядра.

Для студентів нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, а також для найбільш допитливих студентів технічних та природничих коледжів.

Основи математичного аналізу . Частина 1

Автори – Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка

Ковальчук Богдан. Основи математичного аналізу: підручник: в 2 ч. Ч. 1 / Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.

Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Наталія Радилицька. Обкладинка – Василь Роган.

У першій частині викладено поняття функції, границя і неперервність функції, диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних, невизначений і визначений інтеграли та їхнє застосування. У теоретичному матеріалі більшість тверджень подано з доведенням. Наведені приклади і вправи ілюструють застосування математичного аналізу до розв’язування задач фізики та механіки.

Для студентів фізичних спеціальностей, а також може бути корисним студентам інших природничих і технічних спеціальностей у вивченні вищої математики.

Основи математичного аналізу . Частина 2

Автори – Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка

Ковальчук Богдан. Основи математичного аналізу: підручник: в 2 ч. Ч. 2 / Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 418 с.

Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Наталія Радилицька. Обкладинка – Василь Роган.

У другій частині викладено теорію неявних функцій, кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли, теорію поля, числові та функціональні ряди, ряди, невласні інтеграли, інтеграли, залежні від параметра, ряди Фур’є. У викладеному теоретичному матеріалі більшість тверджень подано з доведенням. Наведені приклади та вправи ілюструють застосування математичного аналізу до розв’язування задач фізики та механіки.

Для студентів фізичних спеціальностей, а також може бути корисним студентам інших природничих і технічних спеціальностей у вивченні вищої математики.

Комп’ютерна графіка

Автори – Ольга Коссак, Марелена Мітрулі, Нікос Челакос

Коссак О.C. Комп’ютерна графіка: навчальний посібник: [для студентів вищих навчальних закладів] / О. Коссак, М. Мітрулі, Н. Челакос. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 206 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, Наталія Буряк. Коректор – Галина Матіїв.

Наведено основи комп’ютерної геометрії та її застосування в машинній графіці. Особливу увагу приділено вивченню теоретичних основ афінної та неевклідової геометрії, побудові кривих і поверхонь. Розглянуто головні алгоритми растрової графіки та їхнє застосування в пакеті Matlab. Запропоновано ознайомлення з графічним пакетом CorelDraw.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями “прикладна математика”, “інформатика” та ін.

Business English Course

Автор – Ірина Кріба

Кріба І. Й. Business English Course: навчальний посібник / І. Й. Кріба. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 228 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Любов Семенович.

Наведено 18 розділів, тематика яких охоплює теоретичний і фактологічний матеріал. Кожен розділ розпочинається з тексту для читання, до всіх текстів є низка завдань, спрямованих на контроль розуміння прочитаного. Також підібрано широкий спектр лексичних завдань з опорою на базовий словник тексту та спрямованих на поповнення словникового запасу. Значну увагу приділено розвиткові комунікативної компетенції.

Для вивчення курсу ділової англійської мови та вдосконалення навичок ділового спілкування англійською мовою студентами вищих навчальних закладів, що опанували рівень CEF B2 (upper intermediate). Підбір текстів з погляду бізнес-тематики та мовного матеріалу дає змогу використовувати посібник різними групами тих, хто вивчає ділове спілкування англійською мовою.

Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар: формування, розвиток, наукові надбання

Автор – Богдан Муха

Муха Б. П. Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар: формування, розвиток, наукові надбання [Текст]: монографія: – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 126 с.

Фотографії – Богдан Муха. Дизайн обкладинки – Василь Роган. Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.

Розглянуто передумови виникнення, історію заснування і розвитку та наукові здобутки Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару – унікальної польової географічної лабораторії та навчальної бази географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Подано огляд дипломних і магістерських робіт, підготовлених на матеріалах і на базі РЛГС.

Невідкладна допомога
у разі гострих патологічних та екстремальних станів

Автори – Наталія Наливайко, Лариса Баклицька,
Надія Крижановська, Зіновій Яремко

Наливайко Н. В. Невідкладна допомога у разі гострих патологічних та екстремальних станів: навчально-методичний посібник / Н. В. Наливайко, Л. О. Баклицька, Н. Д. Крижановська, З. М. Яремко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 196 с.

Редактор – Анна Габрук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Коректор – Ірина Василяйко. Дизайн обкладинки – Василь Роган.

У посібнику висвітлено основні гострі патологічні та екстремальні стани, які найчастіше трапляються у повсякденному житті. Викладений матеріал детально описано за схемою: загальна характеристика захворювання, його причини та ознаки, заходи невідкладної допомоги. З метою кращого засвоєння матеріалу посібника подано рисунки, таблиці, завдання для виконання практичних робіт та ситуаційні задачі.

Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, усіх, хто цікавиться медициною.

Примусові заходи виховного характеру:
теорія і практика застосування

Автор – Лідія Палюх

Палюх Л. М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування: навчальний посібник / Л. М. Палюх. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 214 с.

Редактор – Віталія Станкевич-Іванова. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні питання застосування примусових заходів виховного характеру на підставі Кримінального кодексу України, досягнень науки кримінального права з урахуванням судової практики. Розглянуто сутність інституту застосування примусових заходів виховного характеру, його становлення та розвиток у вітчизняній системі права, проаналізовано цей інститут у контексті міжнародних стандартів поводження з неповнолітніми; правову природу примусових заходів виховного характеру, підстави, порядок їхнього призначення, виконання.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів юридичних вищих навчальних закладів, практичних працівників.

Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля

Автор – Мирослава Петровська

Петровська Мирослава. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: навчальний посібник / Мирослава Петровська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.

Редактор – Ірина Лоїк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерна верстка і дизайн обкладинки – Любов Семенович.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і правові засади стандартизації, метрології та сертифікації в Україні, розкрито основні положення національної системи стандартизації. Зроблено огляд вітчизняного екологічного законодавства, європейських та міжнародних стандартів у галузі якості довкілля. Важливе місце займає понятійно-термінологічна база, якій у навчальному посібнику приділено багато уваги. Оскільки державна політика у сфері стандартизації базується на пріоритетному прямому впровадженні в Україні міжнародних і регіональних стандартів, дотриманні міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації, участі у міжнародній (регіональній) стандартизації, то автор не залишила поза увагою міжнародну співпрацю в галузі технічного регулювання життєдіяльності суспільства. Навчальний посібник містить тестові завдання, рисунки і таблиці, опрацювання яких дасть студентам змогу глибше засвоїти зазначений курс.

Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, а також з успіхом може бути використаний усіма, хто цікавиться проблемами якості навколишнього середовища і продукції.

Практична граматика німецької мови

Автори – Володимир Сулим, Михайло Смолій

Сулим В. Т. Практична граматика німецької мови: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Т. Сулим, М. С. Смолій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 304 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

Пропонований граматичний довідник – це короткий за формою, але багатий за змістом виклад практичної граматики німецької мови. Посібник призначено для підготовки студентів до основних, факультативних занять та іспитів, а також для самостійного вивчення німецької мови. Граматичний матеріал відповідає програмним вимогам викладання німецької мови в навчальних закладах ІІІ і ІV рівнів акредитації.

Практикум з вищої математики. Модуль 1. Лінійна алгебра

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Практикум з вищої математики. Модуль 1. Лінійна алгебра. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 134 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник.

Наведено головні означення і теореми лінійної алгебри, описано розв’язування типових задач, наведено задачі для самостійного розв’язування та індивідуальні завдання. Особливу увагу приділено задачам економічного змісту. Матеріал, викладений у посібнику, відповідає програмі курсу вищої математики для економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

Для студентів економічних спеціальностей.

Сторінку підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Каменяр. Нові видання (листопад-2010) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

До книжок – любов особлива

Нові книжки – постійне явище у Видавничому центрі. Їх за останні два місяці надійшло близько двох десятків. І кожне з видань без жодних сумнівів тішитиме своїх читачів. Переважають серед них – студенти. А в них до книжок особлива любов. Образно кажучи, – навчальна. Сьогодні на цій газетній сторінці ми зацікавимо Вас деякими книжковими новинками. Але ближче познайомитися з творчими здобутками університетських науковців Ви зможете у книгарні, що розташована у 118-ій кімнаті головного корпусу нашого Університету. Там для Вас завжди є широкий вибір необхідних для навчання видань.

Дистанційні дослідження Землі

Автори – Галина Байрак, Богдан Муха

Байрак Г. Р., Муха Б. П. Дистанційні дослідження Землі: Навчальний посібник / Галина Байрак, Богдан Муха. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 712 с.

Редактор – Оксана Кузик. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректори – Юліанна Бурка, Ірина Василяйко. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто способи реєстрації та методи виокремлення потрібної інформації, можливості її перетворення до виду, придатного для інтерпретації. Показано основи дешифрування та вимірювань на знімках. Подано також методи первинного опрацювання й читання знімків, їхнього використання в географічних та споріднених з ними галузях просторових досліджень.

Для спеціалістів з інтерпретації даних дистанційного зондування Землі, студентів географічних та інших природничих факультетів університетів України.

Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики: Оптика

Автори – Роман Гнип, Зінон Хапко, Віталій Вістовський

Гнип Р. Г. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики: Оптика: навчальний посібник: [для вищих навчальних закладів] / Р. Г. Гнип, З. А. Хапко, В. В. Вістовський; за редакцією професора П. М. Якібчука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 140 с.

Редактор – Анна Габрук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Ірина Василяйко. Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику детально описані лекційні демонстрації з курсу загальної фізики “Оптика”, які показують студентам природничих факультетів у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Посібник містить 60 лекційних демонстрацій з інтерференції, дифракції, поляризації світлових хвиль, а також з геометричної оптики. Посібник може бути корисним викладачам і студентам вищих навчальних закладів, а також викладачам і учням середніх шкіл, гімназій, ліцеїв.

Психологія реклами

Автор – Вікторія Гупаловська

Гупаловська В. А. Психологія реклами: навчальний посібник / В. А. Гупаловська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 384 с.

Відповідальна за випуск – Галина Матіїв. Редактор – Анна Габрук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику висвітлено психологічні основи реклами і рекламної діяльності. Розглянуто визначення, види, історію реклами, алгоритм психотехнології рекламної стратегії. Проаналізовано психологічні особливості різних видів реклами (зовнішної, друкованої, у ЗМІ тощо). Значну увагу приділено розгляду ролі психічних процесів у створенні та споживанні реклами. Відповідно до напрямів у психології (психоаналіз, нейролінгвістичне програмування, наведення трансового стану, гіпноз М. Еріксона, трансактивний аналіз) простежено основні сугестивні психотехнології та маніпулятивні техніки в рекламі.

Обговорено актуальні проблеми реклами: її ефективність, з одного боку, й екологічність впливу на споживачів – з іншого. Розглянуто методики психологічних вимірювань ефективності рекламного впливу та психологічної експертизи реклами.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом “Психологія”, спеціалізуються на “Психології управління”, а також для студентів економічних напрямів і спеціальностей, які вивчають рекламний менеджмент, маркетингові комунікації.

Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії

Автор – Лариса Дідковська

Дідковська Л. І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії: навчальний посібник: [для вищих навчальних закладів] / Л. І. Дідковська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 264 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерний дизайн та верстка – Любов Семенович. Коректор – Юліанна Бурка. Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику розглянуто загальні питання психосоматики та основні напрями психосоматичних досліджень у вітчизняній та зарубіжній науці. Наведено методи психосоматичної діагностики та психокорекційної роботи з психосоматичними порушеннями.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей “Психологія”, “Медична психологія” та фахівців у галузі психології, психотерапії.

Загальна хімія

Автори – Ольга Жак, Ярослав Каличак

Жак О. В., Каличак Я. М. Загальна хімія: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 368 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

Викладено головні розділи загальної хімії, зокрема, атомно-молекулярне вчення, періодичний закон, будову атомів та молекул, хімічний зв’язок, кінетику і термодинаміку хімічних процесів, дисперсні системи, розчини неелектролітів та електролітів, колоїдні розчини, окисно-відновні процеси, корозію і захист від неї. Використано сучасну хімічну номенклатуру відповідно до Державних стандартів України.

Для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Гідрогеологія

Автор – Володимир Колодій

Колодій В. В. Гідрогеологія: Підручник / В. В. Колодій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 368 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Ірина Василяйко. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.

Викладено засади загальної гідрогеології. Висвітлено історію розвитку знань про підземні води і становлення гідрогеологічної науки; загальний колообіг води в природі; будову підземної літогідросфери; фізичні властивості та хімічний склад підземних вод; їхнє походження і формування гідросфери; динаміка безнапірних і напірних підземних вод у надрах та формування їхнього хімічного складу. Розглянуто мінеральні, лікувальні, термальні води та води, які можна використовувати у промисловості як джерело цінних хімічних речовин; питання охорони підземних вод від забруднення і виснаження. Використано матеріали досліджень польських, російських, словацьких та українських дослідників, викладені у статтях, монографіях і підручниках останнього часу.

Для студентів геоекологічної, гідрогеологічної і геологічної спеціалізацій ВНЗ України та фахівців відповідного профілю.

Підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Каменяр. Форуми. Гарне свято за доброї традиції - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Гарне свято за доброї традиціїЗавантажити публікацію

Каменяр. Нові видання (вересень-жовтень-2010) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Книжки – наш хліб у навчанні

Ще один навчальний рік розпочався для студентів і викладачів Франкового Університету. Поліграфісти Видавничого центру подбали про них і цього разу, адже протягом літа вони дали дорогу у світ майже трьом десяткам нових видань, більшість з яких вже з’явилися на полицях університетської книгарні, розташованої у 118-ій кімнаті головного корпусу. Про деякі книжкові новинки ми розповідаємо на цій газетній сторінці. А щоб ближче познайомитися з творчим доробком університетських науковців і придбати необхідну літературу, відвідайте все-таки наш книжковий магазин. У ньому на Вас завжди чекають з великим нетерпінням.

Філософські проблеми науки.

Львівсько-Варшавський семінар

Філософія науки. Збірник наукових праць Львівсько-Варшавського семінару “Філософія науки”. 14-21 листопада 2004 р. / Наукові керівники семінару: професор Іван Вакарчук, професор Яцек Ядацкі. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 216 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Художній редактор – Федір Лукавий. Комп’ютерна верстка – Ольга Кузьмич.

У книзі наведені праці учасників V Львівсько-Варшавського наукового семінару “Філософія науки: наукове та позанаукове знання”, який відбувся у Львівському національному університеті імені Івана Франка 14-21 листопада 2004 року.

Українські народні пісні для мецо-сопрано

Автор – Богдан Базиликут

Базиликут Б. О. Українські народні пісні для мецо-сопрано: навчально-методичний посібник: [для вищих навчальних закладів]. / [Упорядник і автор теоретичної частини Богдан Базиликут]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 196 с.

Редактори – Уляна Крук, Анна Габрук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Музичний редактор – Анатолій Шепель. Комп’ютерний набір – Степан Дробіт. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Ілюстрації – Марія Базиликут, Дмитро Парута. Обкладинка – Василь Роган.

У навчально-методичному посібнику, крім хрестоматійно підібраних пісень, уперше подано вичерпну методичну частину, в якій проаналізовано початковий етап у постановці мецо-сопрано.

Навчальний посібник розраховано на викладачів і студентів вищих навчальних закладів (університети, педуніверситети, педінститути, музичні академії, консерваторії, університети культури тощо), в яких викладають сольний спів, постановку голосу, вокал, академічний спів тощо.

Сімейне право України

Автор – Світлана Лепех

Лепех С. М. Сімейне право України: навчальний посібник / С. М. Лепех. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 318 с.

Редактор – Уляна Крук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

На основі чинного національного сімейного законодавства розглянуто усі основні питання курсу “Сімейне право України”: сім’я, укладення, недійсність та припинення шлюбу, особисті немайнові та майнові відносини подружжя, правовідносини батьків і дітей, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Подано коментарі автора та інших науковців щодо законодавчих положень. В кінці посібника наведено переліки нормативно-правових актів, якими врегульовано сімейні відносини в Україні, Постанов Пленуму Верховного Суду України, а також бібліографію наукових праць з курсу “Сімейне право України”.

Для студентів, які навчаються за спеціальністю “Правознавство”, аспірантів, викладачів, практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться сімейним правом України.

Основи перекладознавства
GrundkursTranslatologie

Автор – Христина Назаркевич

Назаркевич Х. Я. Основи перекладознавства = GrundkursTranslatologie: в 2 ч. Ч. 1: Теоретичний курс: навчальний посібник / Христина Назаркевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 298 с.
Редактор – Ростислав Оглашенний. Комп’ютерне верстання, дизайн – Леся Квик.

У посібнику викладено основні поняття перекладознавства, структуру письмового і усного перекладу. Розглядаються питання стратегій перекладу, лексичні проблеми і бар’єри, граматичні паралелі й розбіжності у мовній парі “німецька – українська”. Важливе місце відведено редагуванню перекладеного тексту як складовій процесу перекладу. Завершується виклад коротким історичним екскурсом у минуле усного і письмового перекладу, зокрема в Німеччині і в Україні. Важливою частиною посібника є додатки: релевантні для українського і німецького перекладознавства тексти, словничок перекладознавчих термінів.
Для студентів відділень німецької філології, які вивчають курси “Вступ до перекладознавства”, “Теорія та практика перекладу”, “Теорія та практика усного перекладу”.

Седиментологія

Автори – Антоніна Іваніна, Анатолій Іваніна, Ігор Шайнога

Іваніна А. В., Іваніна А. В., Шайнога І. В. Седиментологія: Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 144 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.
Викладено основи новітнього напряму досліджень осадової оболонки Землі – седиментології. Це наука про генезис осадів й осадових порід. Розглянуто мету, завдання, методи, історію седиментологічних досліджень, визначено місце седиментології серед інших наук. Оскільки головним методом седиментології визнано морфолого-генетичний, то чільне місце в посібнику відведене характеристиці ознак осадових порід, наголошено на їхньому діагностичному значенні для розпізнавання тих чи інших моментів седиментогенезу. Головне місце посідає детальна характеристика етапів утворення осаду, глобальної седиментаційної системи Землі.

Наведено огляд різних типів середовищ осадонагромадження та продуктів, що вони генерують, – фацій.
Для студентів початкових курсів вищих навчальних закладів різного ступеня акредитації, що вивчають осади й осадові породи.

Загальна вірусологія

Автори – Степан Гудзь, Тарас Перетятко, Юлія Павлова

Гудзь С. П. Загальна вірусологія: навчальний посібник: [для студентів вищих навчальних закладів] / С. П. Гудзь, Т. Б. Перетятко, Ю. О. Павлова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 264 с. – (Серія “Біологічні студії”).
Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Ігор Старунько. Комп’ютерна графіка та верстання – Ігор Старунько. Дизайн обкладинки – Ігор Старунько.

У посібнику розглянуті питання становлення вірусології як науки, методи виявлення, виділення та культивування вірусів. Розглянуто хімічний склад, морфологічну будову та природу геномів різних вірусів. Подаються механізми взаємодії різних вірусів із клітинами. Наведена сучасна систематика вірусів.

Детально розглядаються будова і типи взаємодій з клітинами бактеріофагів, фітопатогенних та вірусів людини і тварин. Показана участь вірусів у виникненні злоякісного росту (раку). Охарактеризована природа віроїдів і пріонів, і захворювань, що ними викликаються. Розглянуто природу противірусного імунітету, методи профілактики та хіміотерапії вірусних інфекцій.
Для студентів біологічних, медичних та аграрних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Банківські операції

Автор – Ірина Скоморович

Скоморович І. Г. Банківські операції: навчальний посібник / І. Г. Скоморович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 556 с.

Редактор – Оксана Кузик. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто теоретичні та практичні засади здійснення банківських операцій в Україні, а також особливості та закономірності проведення окремих видів операцій. Визначено роль банків у розвитку вітчизняної економіки, механізми здійснення основних видів банківських операцій та надання послуг за сучасних умов ведення бізнесу. Висвітлено порядок організації та технологію ведення банківської діяльності в Україні.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, фінансистів, бізнесменів, працівників банківських установ, усіх, хто цікавиться особливостями здійснення банківських операцій в Україні.

Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід

Автор – Степан Кузик

Кузик С. П. Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід: монографія / С. П. Кузик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 254 с.

Редактор – Діана Карпин. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.

У монографії досліджено теоретичні основи географії туризму – чинники розвитку туризму, формування туристичних потреб, класифікацію туристичної діяльності, новітні теорії та концепції вивчення географії туризму, основи формування туристичної привабливості території. Проаналізовано методичні засади географії туризму, методи її дослідження. Подано підходи до оцінки туристичних ресурсів. Виокремлено основні форми і види туризму.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

Цивільне процесуальне право

Автори – Світлана Сеник, Роксолана Лемик

Сеник С. В. Цивільне процесуальне право: навчальний посібник / С. В. Сеник, Р. Я. Лемик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 424 с.

Редактор – Оксана Панчишин. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

Автори уклали навчальний посібник на основі теоретичних напрацювань у галузі цивільного процесуального права і аналізу практики застосування Цивільного процесуального кодексу України. За структурою та змістом праця відповідає усім вимогам, що стосуються вивчення дисципліни “Цивільне процесуальне право України”. У ній розглянуто найважливіші теоретичні питання, проблеми судової практики щодо застосування процесуальних та інших нормативних актів, істотних для цієї галузі права.
Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вишів і факультетів, практичних працівників правових відомств та служб, а також усіх, хто цікавиться проблемами судового захисту своїх прав, свобод та законних інтересів.

Статистика

Автори – Семен Матковський, Мар’яна Вдовин,Тарас Панчишин

Матковський С. О. Статистика: навчальний посібник / С. О. Матковский, М. Л. Вдовин, Т. В. Панчишин. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 344 с.

Редактор – Любов Кириєнко. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику викладено основи статистичного вивчення масових суспільних явищ та процесів. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується прикладами розв’язування типових задач та завданнями для самостійної роботи.

Навчальний посібник призначений для студентів та викладачів усіх економічних та управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів, а також фахівців зі статистики.

Практикум з картографії ґрунтів

Автори – Ігор Папіш, Тарас Ямелинець

Папіш І. Я., Ямелинець Т. С. Практикум з картографії ґрунтів: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 450 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Юліанна Бурка. Комп’ютерне макетування – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.

У посібнику розглянуто питання, пов’язані з практичною реалізацією основ теорії і методології ґрунтової картографії; вивчення і засвоєння методики великомасштабних ґрунтових обстежень як основного виду ґрунтово-картографічних досліджень. Структуру посібника побудовано як науково-методичні завдання, вказівки і тестові запитання. Подано широкий спектр теоретичних, методичних і практичних рекомендацій з їхнього виконання, а також необхідний перелік дидактичного матеріалу для ефективного виконання практичних робіт. Посібник розроблено на основі засад Болонської декларації.
Для студентів географічних та інших природничих спеціальностей, зокрема, геологів, біологів, екологів.

English Idiomsin Use

Практикум з ідіоматики англійської мови
Автор – Наталія Черкас

Черкас Н. В. Практикум з ідіоматики англійської мови = English Idioms in Use: навчальний посібник: [для студентів вищих навчальних закладів] / Н. В. Черкас. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 236 с.
Редактор – Оксана Кузик. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

У посібнику розроблено вправи на підбір синонімів, заповнення ідіоматичними виразами пропущених фрагментів речень, традиційні вправи на переклад речень із застосуванням конкретної ідіоми тощо. Подано англійські ідіоми та їхні українські відповідники.

Для студентів германістів і романістів денної форми навчання факультету іноземних мов, а також студентів філологічних спеціальностей університетів та педагогічних вищих навчальних закладів, які вивчають англійську мову як другу іноземну, учнів старших класів спеціалізованих шкіл та гімназій.

Практична реалізація чисельних методів лінійної алгебри

Автори – Степан Шахно, Анна Дудикевич,Софія Левицька

Шахно С. М., Дудикевич А. Т., Левицька С. М. Практична реалізація чисельних методів лінійної алгебри: навчальний посібник [для вищих навчальних закладів] / С. М. Шахно, А. Т. Дудикевич, С. М. Левицька. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 148 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Юлія Бурка. Обкладинка – Василь Роган.
Розглянуто головні прямі та ітераційні методи розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь і задач на власні значення та аспекти їхнього практичного використання. Наведено результати тестових розрахунів та набори завдань для самостійної роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають методи наближених обчислень.

Сторінку підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Каменяр. Нові видання (червень-2010) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Завантажити публікацію

Книжки – надійна підмогау всьому

Активна творчість науковців Франкового університету постійно приносить нові здобутки. Чи не найбільше вона проявляється у випущених книжках, яких у Видавничому центрі вже цього року вийшло близько п’ятдесяти найменувань. Щоб розповісти про кожне з видань, – на газетних шпальтах не вистачає місця. Але читач переважну кількість книжкових новинок має змогу побачити на полицях університетської книгарні, розташованої у 118-ій кімнаті головного корпусу. Її двері завжди відчинені для шанувальників друкованого слова, які зможуть побачити і придбати необхідну літературу.

Іван Франко у критиці:
західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ століття

Упорядник – Микола Ільницький

Іван Франко у критиці: західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ століття. / [Упорядник і автор вступного слова Микола Ільницький]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 432 с.

Пропонований збірник започатковує серію видань, які відображають становлення і розвиток франкознавства як галузі літературознавчої науки. До тому увійшли праці західноукраїнських літературознавців 20-30-х років ХХ століття, присвячені висвітленню різних аспектів життя і творчості великого українського письменника. Матеріали книги відбивають атмосферу ідеологічних та естетичних протистоянь, породжених тогочасною суспільно-політичною ситуацією.

Іван Франко. Книга десята. QuoTendis. Частина перша. Відхід

Автори – Роман Горак, Ярослав Гнатів

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Книга десята. Quo Tendis. Частина перша. Відхід. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 434 с.

Літературний редактор – Тереза Угрин. Технічний редактор – Надія Стахур.

Книгою “Quo Tendis” завершується 10-томне біографічне дослідження “Іван Франко”. У книзі йдеться про останні роки життя Каменяра (1912-1916) та увіковічнення його імені через видання творів, у назвах бібліотек, вулиць, міст, театрів, ювілейні наукові конференції тощо. Письменник наприкінці життєвого шляху пережив ще один спалах творчої енергії, яку вклав у перекладацьку роботу та працю над дослідженням давніх пам’яток українського письменства та історії України. На той час припала сорокова річниця літературної діяльності Івана Франка, а також окупація Львова російськими військами. Письменник потрапляє у “Захист українських стрільців у Львові”. У книзі описано дальший перебіг хвороби, смерть і похорон Каменяра, історію встановлення надгробного пам’ятника на Личакові та монумента навпроти Львівського університету, проаналізовано посмертні видання його творів.

У десятому томі, як і в попередніх, використано низку не введених у науковий обіг документів, які зберігаються у різних архівах.

Книга проілюстрована численними світлинами (деякі світлини публікуються вперше).

Іван Франко. Книга десята. QuoTendis.
Частина друга. У притворі вічності

Автори – Роман Горак, Ярослав Гнатів

Горак Р. Д., Гнатів Я. М. Іван Франко / Книга десята. Quo Tendis. Частина друга. У притворі вічності. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 360 с.
Літературний редактор – Тереза Угрин. Технічний редактор – Надія Стахур.
Книгою “Quo Tendis” завершується 10-томне біографічне дослідження “Іван Франко”.

У другій частині цієї книги йдеться про життя Івана Франка під час окупації Львова російськими військами. Окремий розділ присвячений розповіді про перебування поета у “Захисті українських стрільців у Львові”. У книзі описано дальший перебіг хвороби, смерть і похорон Каменяра, історію встановлення надгробного пам’ятника на Личакові та монумента навпроти Львівського університету, проаналізовано посмертні видання його творів.

У десятому томі, як і в попередніх, використано низку не введених у науковий обіг документів, які зберігаються у різних архівах.

Книга проілюстрована численними світлинами (деякі світлини публікуються вперше).

Іван Франко: дух, наука, думка, воля.
Матеріали Міжнародного наукового конґресу,
присвяченого 150-річчю від
дня народження Івана Франка
(Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.)

Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – 1150 с.

Редактори – Уляна Крук, Роман Гамада, Ірина Вербовська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.
Збірник містить доповіді та повідомлення українських і зарубіжних учених-філологів на Міжнародному науковому конґресі “Іван Франко: дух, наука, думка, воля”, присвяченому 150-річчю від дня народження Івана Франка.

Філософія як рефлексія духу

Автор – Людмила Рижак

Рижак Л. В. Філософія як рефлексія духу: навчальний посібник / Людмила Рижак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640 с.

Літературний редактор – Лілія Баран. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Мета посібника – допомогти студентам сформувати цілісне розуміння сучасного глобалізованого й динамічного світу, спонукати до роздумів над межовими проблемами людського буття: призначення людини та перспектив розвитку людства. Знання з філософії допоможуть студентам стати інтелектуально незалежними й критично мислячими людьми, які прагнуть самостійно шукати відповіді на сучасні проблеми, свідомо вибирати власну життєву позицію, реалізувати свої задуми та відповідально ставитися до своїх особистих, професійних та соціальних обов’язків.

Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться філософією, кому не байдуже духовне життя України та людства на межі тисячоліть.

Філософія як рефлексія духу

Автор – Людмила Рижак

Рижак Л. В. Філософія як рефлексія духу: хрестоматія / Людмила Рижак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 538 с.

Літературний редактор – Лілія Баран. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

У хрестоматії подано оригінальні тексти видатних філософів від античності до сьогодення. Робота над текстами допоможе читачеві потрапити у царину інтелектуальних пошуків людства, де панує філософська мудрість.

Хрестоматія розрахована на студентів, аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться філософією – своєрідною лабораторією духу, де визрівають ідеали Істини, Добра і Краси.

Основи психології та педагогіки

Автори – Орися Ковальчук, Світлана Когут

Ковальчук О. Б., Когут С. Я. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник: / О. Б. Ковальчук, С. Я. Когут; [ за загальною редакцією Л. О. Ковальчук]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 624 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Наталія Радилицька.

У посібнику систематизовано на засадах інтегративного підходу психолого-педагогічні аспекти розвитку та формування особистості, сутність психічних процесів, станів, властивостей особистості, теорії навчання, освіти і виховання; визначено та висвітлено змістовий компонент кожної теми; зазначено види самостійної роботи студентів; розроблено дидактичні матеріали до вивчення окремих тем; запропоновано діагностичний блок для здійснення контролю і самоконтролю знань, умінь та навичок студентів, особистісних і професійних якостей тощо. Матеріали цього випуску сприятимуть осмисленню студентами предмета, завдань і змісту навчальної дисципліни “Основи психології та педагогіки”.

Посібник може бути використаний викладачами, магістрантами і студентами педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Використання та охорона водних ресурсів

Автори – Семен Кукурудза, Оксана Перхач

Кукурудза С. І., Перхач О. Р. Використання та охорона водних ресурсів: навчальний посібник: [для вищих навчальних закладів] / С. І. Кукурудза, О. Р. Перхач. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 304 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Ірина Василяйко. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.

Наведено характеристику розміщення, використання, забруднення та охорони водних ресурсів. Висвітлено проблеми обліку, моніторингу, нормування та виснаження вод. Розглянуто водоохоронні заходи, економічний механізм водокористування, біоту і біоценози водних екосистем.

Для студентів, географів та екологів, усіх, хто цікавиться проблемами використання та охорони водних ресурсів.

Експериментальна оптика

Автори – Олег Кушнір, Юрій Корчак,
Лев Луців-Шумський, Сергій Рихлюк

Кушнір О., Корчак Ю., Луців-Шумський Л., Рихлюк С. Експериментальна оптика: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 466 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерний набір – Олег Кушнір, Юрій Корчак, Сергій Рихлюк.

Посібник містить теоретичний матеріал, опис лабораторних експериментів і практичні завдання з оптики. Надано увагу загальним питанням фізичної та геометричної оптики (інтерференції та дифракції світла, оптичним системам, поляризації, дисперсії та поглинанню світла, тепловому випромінюванню, квантовим властивостям світла), а також таким сучасним галузям, як голографія, волоконна оптика, фізика лазерів і нелінійна оптика, оптика рідких кристалів. Висвітлено методику та техніку оптичних експериментів, наведено характеристики відповідних приладів.

Для студентів 2-4 курсів спеціальностей “Радіофізика” та “Прикладна фізика”, а також для інженерів і науковців, що цікавляться питаннями оптики, електроніки та оптоелектроніки.

Філософія. Наука. Техніка:
Методолого-світоглядний аналіз

Автор – Володимир Мельник

Мельник В. П. Філософія. Наука. Техніка: Методолого-світоглядний аналіз / В. П. Мельник: монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 592 с.

Редактор – Діана Карпин. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

У монографії розглянуто філософські проблеми цивілізаційного поступу й охоплено достатньо широке коло питань, пов’язаних зі з’ясуванням особливостей та імперативів сучасного наукового пізнання, синтетичної природи технічної науки і техніки.
Відтворено філософський образ сучасної науки й техніки, методологічні та світоглядні особливості їхнього розвитку. Особливу увагу привернуто до визначальної системоутворювальної функції науково-технічної раціональності як парадигмального чинника становлення та розвитку сучасної техногенної цивілізації. Засобами філософської рефлексії розкрито соціокультурну й соціоантропологічну вимірність науки і техніки, проблеми та перспективи гуманізації науково-технічного розвитку.

Мови програмування для штучного інтелекту:
програмування мовою Prolog

Автор – Валерій Трушевський

Трушевський В. М. Мови програмування для штучного інтелекту: програмування мовою Prolog: навчальний посібник / В. М. Трушевський. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 150 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

Посібник складається з чотирьох частин. У першій частині подано вимоги до мов програмування задач штучного інтелекту. Другу частнну присвячено теорії предикатів першого порядку, на якій основано мову Prolog. У третій частині розглянуто основи мови логічного програмування Visual Prolog. Четверта частина містить приклади розв’язування задач на мові Prolog.
Для студентів і аспірантів факультету прикладної математики та інформатики.

Основи лінгвістичних досліджень

Автори – Ольга Федоренко,Стефанія Сухорольська, Ольга Руда

Федоренко О. І., Сухорольська С. М., Руда О. В. Основи лінгвістичних досліджень: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 296 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.

У підручнику розглянуто питання організації та планування наукового дослідження, правила написання та захисту наукової роботи, специфіку проведення лінгвістичного дослідження.
Основні завдання – підготувати студентів до наукового вивчення іноземної мови та написання наукової роботи, сформувати вміння і навички науково-дослідницької діяльності.
Для студентів філологічних факультетів вузів, аспірантів, науковців, викладачів.

Молекулярна фізика. Лабораторний практикум

Автори – Петро Якібчук, Андрій Королишин

Якібчук П. М., Королишин А. В. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум: навчальний посібник: [для студентів вищих навчальних закладів] / П. М. Якібчук, А. В. Королишин. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 130 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.
Описано лабораторні роботи, наведені в “Молекулярному практикумі” фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Мета практикуму – навчити студента самостійно користуватися основними вимірювальними приладами й ознайомитись з методами вимірювань різних фізичних величин, які використовують у цьому розділі фізики.

Вступ до германської філології

Автори – Богдан Максимчук, Ірина Максимчук

Максимчук Б. В., Максимчук І. Б. Вступ до германської філології = Einführungindiegermanistik: підручник / Богдан Максимчук, Ірина Максимчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 184 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто історіографію германістики, її науковий апарат, закономірності розвитку германських мов, методи історично-порівняльного та типологічного вивчення мов для подальших наукових пошуків. Стисло викладено фонетику і морфологію готської мови, оскільки саме для неї характерна архаїчність окремих рис, що є основою для типологічних досліджень германських мов.
Для студентів, аспірантів, науковців, викладачів, усіх, кого цікавлять історичні процеси розвитку германських мов.

Сторінку підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Каменяр. Події, факти, коментарі (червень-2010) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Завантажити публікацію

Книжкові джерела – для якісної освіти

“Якісна освіта – запорука життєвого успіху!” Саме таку головну мету ставили перед собою організатори Міжнародної спеціалізованої виставки “Освіта-2020”, яка з 29 квітня по 1 травня цього року відбулася у Львівському Палаці мистецтв.

Учасником цієї виставки-ярмарку за доброю традицією був і Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. На суд вимогливих відвідувачів поліграфісти Франкового університету представили видання близько 200 найменувань. А це – підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, практикуми, збірники вправ, задач, монографії, словники, довідники, покажчики, каталоги, біографічні нариси, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій, художні видання. Всі ці книжки є справжнім джерелом знань і для студентів, і для науковців. Бажаючі мали змогу також ознайомитися з Каталогом видань та газетою “Видавничий вісник”, які випускає Видавничий центр, а також з довідковою літературою про наш вищий навчальний заклад, про правила прийому до нього абітурієнтів у 2010 році. Зауважимо, що спеціалізовану виставку “Освіта-2020” започатковувала у виставковому залі на другому поверсі Палацу мистецтв експозиція нашого Видавничого центру, яка знаходилася на стенді під номером 201. Також свої творчі здобутки демонстрували видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, Львівська комерційна академія, Львівська державна фінансова академія, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, Львівський державний університет фізичної культури, Одеський національний морський університет, університет “Крок”, Українська академія друкарства, Український католицький університет, агенція іноземних мов Наталії Дячук “Руна”, видавництво “Юрінком інтер” та ще чимало інших учасників.

Цікавою і насиченою була і програма виставки. Зокрема, у глядацькій залі центру культури і дозвілля “Лис Микита” нашого Університету відбулася профорієнтаційна презентація ” Львівський національний університет імені Івана Франка-2010″, яка перетворилася у зустріч з учнівською молоддю та усіма, хто цікавиться вступною кампанією 2010 року, особливостями вступу. А ще там були презентовані факультети та коледжі Франкового університету.

На одному зі стендів виставкового залу протягом трьох днів відвідувачі мали змогу ознайомитися з підручниками і навчальними посібниками, представленими на Всеукраїнський конкурс “Університетська книга-2010”. Його започаткувала Благодійна організація “Українська асоціація видавців та кигорозповсюджувачів” за сприяння Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України. Цей конкурс, який проводиться з 1 лютого по 10 листопада 2010 року має посприяти підвищенню якості змісту видань для вищих навчальних закладів, їх художньому оформленню і поліграфічному виконанню. Активним учасником цього заходу популяризації університетської книги став також Видавничий центр Франкового університету, який подав на розгляд журі шість навчальних видань. Це – підручник “Мікробіологія” із серії “Біологічні студії” (автори з біологічного факультету – С. Гудзь, С. Гнатуш, І. Білінська), який посів перше місце в університетському конкурсі “Кращий підручник природничого напряму 2008-2009 навчального року”, підручник “Опуклі структури, методи оптимізації та їхнє застосування в економічному аналізі” (автор з механіко-математичного факультету – В. Козицький), який зайняв друге місце в університетському конкурсі “Кращий підручник природничого напряму 2008-2009 навчального року”, підручник “Історична граматика латинської мови” (автор з факультету іноземних мов – Б. Чернюх), який здобув друге місце в університетському конкурсі “Кращий підручник гуманітарного напряму 2008-2009 навчального року”, навчальний посібник “Експериментальна оптика” (автори з факультету електроніки – О. Кушнір, Ю. Корчак, Л. Луців-Шумський, С. Рихлюк), навчальний посібник “Філософія як рефлексія духу” (автор з філософського факультету – Л. Рижак), хрестоматія “Філософія як рефлексія духу” (автор з філософського факультету – Л. Рижак).

За участь у Міжнародній спеціалізованій виставці “Освіта-2020” Львівський національний університет імені Івана Франка нагороджено Дипломом Міністерства освіти і науки України.

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Каменяр. Нові видання (травень-2010) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Література на різноманітні читацькі смаки…

Видавничий центр постійно втішає поціновувачів друкованого слова новими книжками. Чимала їх кількість з’явилася й у першому кварталі поточного року. Про деякі видання науковців Франкового Університету розповідаємо на цій газетній сторінці. Але ще більше книжкових новинок Ви маєте змогу побачити на полицях університетської книгарні, розташованої у 118-ій кімнаті головного корпусу. Цей просторий книжковий магазин Видавничого центру, який на початку березня перейшов дворічний рубіж від часу створення, завжди відчинений і запропонує Вам літературу на різноманітні читацькі смаки.

Творчість Григорія Кочура у контексті української культури ХХІ віку:
до 100-річчя від дня народження Майстра.
Матеріали ІV Міжнародної
наукової конференції
(Львів, 15 – 17 листопада 2008 року)

Редактор – Ніна Бічуя. Коректор – Тарас Шмігер. Комп’ютерне верстання – Мирослава Доманська. Художнє оформлення – Марія Кочур.

У збірнику вміщено матеріали ІV Міжнародної наукової конференції ” Творчість Григорія Кочура у контексті української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра” (Львів, 15 – 17 листопада 2008 року). Доповіді присвячено перекладацькому, перекладознавчому, культурологічному доробку Григорія Кочура.

Григорій Кочур (1908-1994) – один з найталановитіших перекладачів в історії української літератури, історик і теоретик нашого художнього перекладу. Його доробок – це переклади з 25 мов творів понад 170 авторів, які репрезентують 30 національних літератур. Переклади охоплюють значний часовий період (двадцять сім століть, починаючи з першого давньогрецького ліричного поета Архілоха, бл. 710-676 р. до н.е.) та значний географічний простір (Європа, Північна та Південна Америка, Азія).

Письменник залишив нам незрівнянні шедеври перекладацького мистецтва. Внесок Григорія Кочура в історію українського художнього перекладу як високопрофесійного аналітика літературного, зокрема перекладацького, процесу – дуже вагомий. Майстер відомий також як автор оригінальних віршів – блискучих зразків невільничої музи. Г. Кочур зробив настільки значний внесок до світової культури, що заслужив на окрему галузь філологічних пошуків – Кочурознавство.

Авторський колектив сподівається, що книжка зацікавить перекладачів, перекладознавців, літераторів, усіх, кому дороге Рідне Слово і не байдужа його доля.

Теоретична електротехніка.

Збірник наукових праць ” Теоретична електротехніка”. Випуск 60. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 202 с.

Відповідальний за випуск – Іван Болеста. Редактор – Мирослава Мартиняк. Коректор – Галина Матіїв. Комп’ютерна верстка – Ольга Дуда.

Збірник ” Теоретична електротехніка”містить результати досліджень з електроніки, оптоелектроніки та мікроелектроніки, радіоелектронного матеріалознавства, теорії електромагнітного поля, електричних і електронних кіл, моделювання фізичних явищ, процесів і систем, а також інформаційних технологій.

Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів, а також для інженерно-технічних працівників конструкторських бюро та лабораторій.

Проблеми слов’янознавства.

Проблеми слов’янознавства. Випуск 58. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 252 с.

Відповідальний за випуск – Володимир Чорній. Редактор – Романна Бокоч. Художнє оформлення – Федір Лукавий. Комп’ютерна верстка та макетування – Світлана Винниченко.

У збірнику публікуються наукові праці та оригінальні дослідження у галузі різних ділянок славістики: мовознавства, літературознавства, історії та культури.

Економіка України:

За редакцією Лідії Гринів

Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 444 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректори – Юлія Бурка, Наталія Галечко, Ірина Василяйко, Віталія Станкевич-Іванова. Комп’ютерний набір – Наталія Ярошевська. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

У монографії викладено теоретико-методологічні та прикладні засади стратегії розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних статистичних даних та інших матеріалів авторами проаналізовано розвиток української економіки до проголошення незалежності, розглянуто стратегії національної безпеки та структурні зміни у вітчизняній економіці, визначено особливості інституційних перетворень, найважливіші механізми державного регулювання та моделі розвитку національної економіки України.
Монографічний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчаються за напрямом “Економіка і підприємництво”, для викладачів, магістрантів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться проблемами національної економіки.

Теорія ймовірностей: теореми,

Автори – Ярослав Єлейко, Богдан Копитко, Богдан Тріщ

Єлейко Я. І., Копитко Б. І., Тріщ Б. М. Теорія ймовірностей: теореми, приклади і задачі: навчальний посібник: [для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Я. І. Єлейко, Б. І. Копитко, Б. М. Тріщ. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 260 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Юлія Бурка.

Наведено головні означення, теореми та формули теорії ймовірностей і елементів випадкових процесів, розв’язки типових задач і задачі для самостійного розв’язування. Особливу увагу звернуто на задачі економічного та технічного змісту. Описано застосування методів теорії ймовірностей до аналізу ризику у менеджменті.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Добірку підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Каменяр. Нові видання (березень-2010) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Вимогливих читачів зацікавить книгарня

У Видавничому центрі постійно оновлюється перелік нових книжок. Особливо врожайними на новинки були два перші місяці поточного року. Адже за цей порівняно короткий проміжок часу вийшло у світ близько тридцяти цікавих видань науковців Франкового Університету. Про деякі з них ми розповідаємо на цій газетній сторінці. Але ще більше книжкових новинок Ви маєте змогу побачити на полицях університетської книгарні, розташованої у 118-ій кімнаті головного корпусу. До речі, цей книжковий магазин Видавничого центру на початку березня відсвяткував свою другу річницю від часу створення. Його двері завжди відчинені для поціновувачів друкованого слова.

Історія української журналістики.
Західноукраїнська преса
першої половини ХХ ст.:
структура, проблематика. Книга перша

Автор – Степан Кость

Кость С. А. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша): навчальний посібник / С. А. Кость. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 264 с.

Редактор – Олександра Тимчишин. Комп’ютерна верстка – Наталія Трохим. Обкладинка – Василь Роган.

Запропоноване видання – один із перших навчальних посібників, в якому показано історію західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. Автор зокрема з’ясовує структуру і проблематику, основні ідейно-тематичні напрями діяльності, феномен західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. як речника державницьких прагнень і національно-визвольного руху українського народу. Значну увагу автор приділяє з’ясуванню сучасного аспекту багатьох проблем, які порушувала західноукраїнська преса означеного періоду.

У книзі підкреслено значення і роль західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. як одного із наріжних каменів становлення української преси на сучасному етапі розбудови української державності.

Для студентів і аспірантів факультетів і відділень журналістики, журналістів-практиків і дослідників суміжних із журналістикознавством гуманітарних наук.main

Прикладна спектроскопія

Автори – Володимир Капустяник,
Володимир Мокрий

Капустяник В. Б., Мокрий В. І. Прикладна спектроскопія: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 302 с. + 6 с. вкл.

Редактор – Ірина Лоїк. Комп’ютерний набір і верстка – Віктор Рудик. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Наталія Галечко. Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник з прикладної спектроскопії висвітлює теоретичні основи різних видів спектрального аналізу, а також широке коло як традиційних, так і оригінальних, розроблених авторами методик. Описано методи вивчення не тільки елементного складу різних речовин, а й їхньої молекулярної та кристалічної структури в конденсованому стані. Окремі розділи присвячені спектральному аналізу біологічно активних речовин і біологічних об’єктів та екологічному моніторингу. В міру необхідності розглянуто питання застосування комп’ютерів для автоматизації спектрального аналізу й опрацювання експериментальних результатів.

Для студентів 3-5 курсів природничих і технічних спеціальностей, де поглиблено вивчають інструментальні методи аналізу, а також для науковців і спеціалістів, що займаються питаннями оптико-спектрального контролю і спектроскопії конденсованого стану.

Фізична підготовка у вивченні Шотокан
карате-до у вищих навчальних закладах

Автори – Юрій Яремчук, Ірина Яремчук

Яремчук Ю. Я., Яремчук І. В. Фізична підготовка у вивченні Шотокан карате-до у вищих навчальних закладах: навчально-методичний посібник / Ю. Я. Яремчук, І. В. Яремчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 98 с.

Редактор – Уляна Крук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

У навчально-методичному посібнику подано програму структурованого поетапного вивчення базових технік Шотокан карате-до та спортивних поєдинків, запропоновано систему вдосконалення фізичних та психомоторних якостей спортсмена із урахуванням специфічності цього виду спорту.

Для студентів вищих навчальних закладів, які факультативно вивчають Шотокан карате-до під керівництвом тренера чи самостійно, та осіб, які бажають займатися цим видом спорту.main

Банківські операції

Автори – Михайло Крупка, Євгенія Андрущак,
Наталія Пайтра

Крупка М. І., Андрущак Є. М., Пайтра Н. Г. Банківські операції: навчальний посібник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра; [за редакцією доктора економічних наук, професора М. І. Крупки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 248 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

Висвітлено сутність та роль центрального і комерційних банків в економічній системі держави. Досліджено процес формування ресурсної бази у банківській сфері, а саме: власного, залученого та позиченого капіталів. Розкрито зміст кредитних, вексельних, валютних операцій, операцій з цінними паперами та операцій у межах обслуговування платіжного обороту. Розглянуто питання аналізу результатів комерційних банків та оцінки їх фінансового стану.

Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, економістів-практиків.

Українська історична драматургія

Автор – Володимир Працьовитий

Працьовитий В. С. Українська історична драматургія: навчальний посібник: [для вищих навчальних закладів] / Володимир Працьовитий. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 210 с.

Редактор – Уляна Крук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику ” Українська історична драматургія” студенти філологічного та гуманітарних факультетів можуть ознайомитися зі знаковими постатями Володимира Великого, Святослава, Ярослава Мудрого, Северина Наливайка, Богдана Хмельницького, Івана Сірка, Івана Мазепи, Сави Чалого, яких інтерпретували в історичних драмах видатні митці Феофан Прокопович, Микола Костомаров, Іван Карпенко-Карий, Іван Франко, Іван Кочерга, Спиридон Черкасенко, Олександр Корнійчук та Григор Лужицький, побачити розвиток цього жанру в історичній перспективі, простежити збагачення його поетики, збагнути специфіку літературознавчого аналізу драматичного твору та ознайомитися з відповідною термінологією.

Сторінку підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Каменяр. Нові видання (січень-лютий-2010) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Навчанню сприяють добротні книжки

Наш Видавничий центр завжди щедрий на книжкові новинки. Наприкінці минулого і вже на початку нового 2010 року вийшло у світ чимало цікавих видань науковців Франкового Університету. Серед них – підручники, навчальні посібники, монографії, словники, збірники наукових праць… Зі значною частиною з них Ви маєте змогу ознайомитися на цій газетній сторінці. А ще вони є на полицях університетської книгарні, розташованої у 118-ій кімнаті головного корпусу. То ж шанувальникам друкованого слова радимо не баритися й поспішати за вдалою покупкою – книжкою.

Детермінація економічної злочинності
в Україні в умовах переходу
до ринкової економіки
(теоретико-кримінологічне дослідження)

Автор – Андрій Бойко

Бойко А. М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження): монографія / А. М. Бойко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 380 с.

Редактор – Оксана Кузик. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Досліджено особливості детермінації економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки. Проаналізовано природу та сутність економічної злочинності, специфіку її виявів у трансформаційний період, а також методологічні підходи до її пізнання. Визначено детермінуючий комплекс економічної злочинності в умовах переходу до ринкової економіки, його елементи й особливості їхнього детермінуючого впливу.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних та економічних навчальних закладів, практичних працівників правоохоронних органів і всіх, хто цікавиться проблемами запобігання та протидії економічної злочинності.

Галичина: етнічна історія

Галичина: етнічна історія: Тематичний збірник статей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 216 с.

Редактор – Анна Габрук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Коректори – Ірина Василяйко, Віталія Станкевич-Іванова. Обкладинка – Василь Роган.

Збірник містить статті і матеріали про етнічну історію на галицьких землях з дописемних часів, етнодемографічний розвиток Галичини з кінця ХVІІ до початку ХХІ ст., проблеми етнографічного районування Галичини, традиційну професійну культуру краю.

Загальна та неорганічна хімія

Автори – Григорій Дмитрів, Володимир Павлюк

Дмитрів Г. С., Павлюк В. В. Загальна та неорганічна хімія: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 300 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Наталія Галечко.

Наведено головний теоретичний матеріал до вивчення розділів загальної та неорганічної хімії. Особливу увагу приділено прикладам розв’язування типових задач, запропоновано задачі для самостійної роботи, що максимально повинно допомогти студентам у самопідготовці, особливо за умов дистанційного навчання. Також наведено лабораторні роботи.

Для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Психологія духовного становлення особистості майбутнього фахівця

Автор – Наталія Жигайло

Жигайло Н. І. Психологія духовного становлення особистості майбутнього фахівця: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 336 с.

Редактор – Ірина Лоїк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Мрака. Обкладинка – Василь Роган.

Розкрито проблему розвитку духовності суспільства та духовності особистості майбутнього фахівця. У розвитку особистості завжди було і залишається пріоритетним звернення до загальнолюдських і національних цінностей, зокрема духовно-моральних.

Для економістів, соціологів, психологів, викладачів, аспірантів, студентів інших факультетів вищих закладів освіти.

Enjoy Your Home Reading
(An Intermediate Grammar-Oriented Reader)

Автори – ГалинаІсаєва, НаталіяМикитенко

Ісаєва Г. Т., Микитенко Н. О. Enjoy Your Home Reading (An Intermediate Grammar-Oriented Reader): Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 144 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк. Оформлення та художнє редагування – Наталія Микитенко. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.

Навчальний посібник містить 12 цікавих, динамічних та інтригуючих оповідань відомих англомовних авторів. Подано систему лексичних і граматичних вправ, мета яких – полегшити процес читання, сприяти розвитку комунікативної компетенції з англійської мови.

Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілю.

Стилістика англійської мови

Автор – Кароліна Лотоцька

Лотоцька К. Я. Стилістика англійської мови: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 254 с.

Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

У посібнику розкрито основні теми курсу стилістики англійської мови, враховуючи деякі сучасні концепції та новітні тенденції у сфері розвитку лінгвістичних досліджень.

Теоретико-практичний матеріал курсу опрацьовано з функціонального погляду, систематизовано та подано у вигляді 20 розділів-лекцій. Запропоновано також запитання для контролю засвоєння знань та практичні завдання, які тематично організовані та доповнені зразками стилістичного аналізу уривків з художніх текстів. Ефективному засвоєнню метамови та матеріалу курсу сприяє включення у текст посібника фонетичних транскрипцій спеціальних термінів лінгвостилістики, а також підкріплення аналізу англійських прикладів паралельним ілюстративним матеріалом з українських літературних джерел.

Для студентів старших курсів факультету іноземних мов, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей університетів та педагогічних навчальних закладів.

Економіка підприємства

За редакцією Івана Михасюка

Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник (для самостійного вивчення дисципліни) / За редакцією професора І. Р. Михасюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 104 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Коректор – Віталія Станкевич-Іванова. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні, методологічні аспекти функціонування та розвитку підприємства як суб’єкта господарювання. Охарактеризовано питання ресурсного забезпечення, ефективної організації, управління, планування, регулювання діяльності підприємств та інших виробничо-господарських процесів, що стосуються економіки підприємства.
Навчально-методичний посібник призначений для самостійного вивчення дисципліни “Економіка підприємства” студентами економічних спеціальностей.

Історія держави і права
Сполучених Штатів Америки
(ХVІІІ ст. – 1918 р.)

Автор – Борис Тищик

Тищик Б. Й. Історія держави і права Сполучених Штатів Америки (ХVІІІ ст. – 1918 р.): Текст лекцій. – Видавничий центр юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 157 с.

Редактор – Анна Габрук. Коректор – Віталія Станкевич-Іванова. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

У тексті лекцій висвітлено важливі питання державно-правового розвитку США: становлення американської державності, прийняття, зміст та оцінка важливих правових актів – Декларації незалежності (1776 р.), Статей конфедерації (1781 р.), Конституції 1787 р., поправок до неї тощо. Досліджено і такі питання, як розвиток державно-правової системи країни у ХІХ – на початку ХХ ст., становлення партійної системи, основних галузей та інститутів права.

Українсько-чеський словник
лінгвістичної термінології

Автори – Оксана Антоненко, Надія Лобур,
Ольга Паламарчук, Галина Стрельчук,
Мирослава Шевченко

Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / О. В. Антоненко, Н. В. Лобур, О. Л. Паламарчук, Г. П. Стрельчук, М. В. Шевченко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 200 с.

Науковий редактор – Іван Тепляков.

Словник охоплює найбільш уживану сучасну українську й чеську термінологію в галузі фонетики, фонології, граматики, лексикології, стилістики, словотвору, історії мов, діалектології, теорії комунікації (понад 65000 термінів).

Для викладачів вищих навчальних закладів, студентів-славістів.

Дослідження операцій.
Частина 3. Ухвалення рішень і теорія ігор

Автори – Михайло Бартіш, Ігор Дудзяний

Бартіш М. Я., Дудзяний І. М. Дослідження операцій. Частина 3. Ухвалення рішень і теорія ігор: підручник / М. Я. Бартіш, І. М. Дудзяний. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 278 с.

Редактор – Ірина Лоїк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне макетування – Ігор Дудзяний. Обкладинка – Василь Роган.

Висвітлено фундаментальні положення однокритеріальних і багатокритеріальних детермінованих задач ухвалення рішення та задач ухвалення рішень в умовах невизначеності (ризик, цілковита невизначеність і конфлікт інтересів). Детально розглянуто базові положення та головні моделі теорії ігор (стратегічні та нестратегічні ігри, статичні та динамічні ігри, ігри з довершеною та недовершеною інформацією тощо). Розглянуто ігрові моделі таких економічних об’єктів, як класична дуополія Курно, дуополія Курно з асиметричною інформацією, дуополія та парадокс Бертрана, добровільне фінансування суспільного блага, аукціони. Зміст підручника відповідає програмі обов’язкового курсу “Дослідження операцій” для базового напряму “Прикладна математика”.

Для бакалаврів, спеціалістів і магістрів вищих закладів освіти, де викладають предмети “Дослідження операцій”, “Математичне програмування” тощо.

Вісник Львівського університету.
Серія філологічна. Випуск 46, частина 1

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 46. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 294 с.

Відповідальні за випуск – Зеновій Терлак, Оксана Костів. Редактор – Уляна Крук. Комп’ютерна верстка – Оксана Костів.

Статті збірника містять дослідження актуальних питань соціолінгвістичної ситуації в умовах пострадянської мовної дійсності. Простежено семантичні зрушення в лексичній системі української мови на зламі століть.

Творчість А. Бєлого в контексті культури Срібної доби

Автор – Інна Гажева

Гажева І. Д. Творчість А. Бєлого в контексті культури Срібної доби: навчальний посібник / І. Д. Гажева. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 284 с.

Редактор – Ірина Лоїк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник присвячений творчості А. Бєлого, одного з найяскравіших представників російського символізму. Як діяч культурного ренесансу кінця ХІХ – початку ХХ століть А. Бєлий найповніше втілив у собі тип універсальної творчої особистості: поета, прозаїка, вченого-філолога, мислителя. Проте найбільшу увагу в посібнику приділено його симфоніям та романам, які стали першими зразками неоміфологічної прози в російській літературі та багато в чому визначили її подальший розвиток.

Автор посібника поєднує літературний аналіз тексту з викладом теоретичних положень та багатою інформацією про різні аспекти російської культури Срібної доби (філософію, живопис, музику, театр). Значне місце в посібнику посідає дослідження мовної майстерності А. Бєлого, який був справжнім новатором мови та стилю російської художньої літератури.

Для філологів, студентів та аспірантів гуманітарних факультетів, а також широкого кола читачів, які цікавляться історією російського символізму.

Ґендер, суб’єктивність, ідентичність: філософські дискусії
другої половини ХХ сторіччя

Автор – Надія Гапон

Гапон Н. Ґендер, суб’єктивність, ідентичність: філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя: монографія / Н. Гапон. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 378 с.

Редактор – Руслана Спринь. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

Показано динаміку змін постановки та вирішення проблеми ґендеру в руслі пізньомодерністських та постмодерністських філософських дискусій. На основі вивчення ориґінальних джерел досліджено теоретичні витоки проблеми соціокультурної асиметрії ґендеру, її модифікацій в руслі пізньомодерністської філософії 60-80 років ХХ ст. та в постмодерністській філософії 90-х років ХХ ст. Розкрито особливості постановки та вирішення проблеми ґендерної суб’єктивності та ідентичності в західноєвропейських, американських та вітчизняних дослідженнях. Запропоновано концепцію системно-критичного підходу до методології постановки та розв’язання проблеми ґендеру в межах вітчизняного філософського дискурсу.
Для науковців, аспірантів, а також усіх, кого цікавить ґендерна проблематика.

Фразеологія в системі російської мови
та епістолярному дискурсі

Автор – Ірина Єременко

Єременко І. Фразеологія в системі російської мови та епістолярному дискурсі = Фразеология в системе русского языка и эпистолярном дискурсе: [навчальний посібник] / І. Єременко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 166 с.

Редактор – Ірина Лоїк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.

У посібнику розглянуто такі окремі питання загальної теорії російської фразеології, як об’єкт фразеології, критерії виділення фразеологічних одиниць, об’єм фразеології як об’єкта аналізу та місце фразеології у системі мови.

На “широкому” розумінні фразеології ґрунтується лінгвістичний аналіз епістолярію Льва Толстого (на фразеологічному рівні): подано опис системи фразеологічних трансформацій та інновацій письменника.

Для студентів, аспірантів, викладачів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, а також для всіх зацікавлених у поглибленому вивченні теорії фразеології російської та інших слов’янських мов.

Сторінку підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Каменяр. Конкурс (січень-лютий-2010) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Відзнаки знайшли переможців

Щороку у вересні згідно з “Положенням про підручники і навчальні посібники Львівського національного університету імені Івана Франка”, яке діє з 19 листопада 2007 року, Вчена рада Університету за поданням Видавничої ради визначає авторів найкращих підручників і навчальних посібників у гуманітарному та природничому напрямах. А нагородження переможців преміями в обсязі одного посадового окладу та грамотами відбувається під час святкування Дня Університету.

За доброю традицієювідзначення найуспішніших авторів книжок відбулося в урочистій обстановці. У наказі виконувача обов’язків ректора Львівського національного університету імені Івана Франка Василя Степановича Височанського “Про нагородження авторів найкращих підручників та навчальних посібників” названо імена переможців у гуманітарному та природничому напрямах. Приємно, що аж сімнадцять прізвищ нагороджених у цьому почесному документі.

Грошовими преміями в обсязі одного посадового окладу та грамотами відзначено авторів підручників і навчальних посібників, які стали переможцями конкурсів “Кращий підручник гуманітарного напряму 2008-2009 навчального року” та “Кращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2008-2009 навчального року”: завідувача кафедри класичної філології факультету іноземних мов доцента Богдана Васильовича Чернюха за друге місце підручника “Історична граматика латинської мови” у конкурсі “Кращий підручник гуманітарного напряму 2008-2009 навчального року”; професора кафедри географії ґрунтів географічного факультету Зенона Григоровича Гамкала за друге місце навчального посібника “Екологічна якість ґрунту” у конкурсі “Кращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2008-2009 навчального року”; асистентів кафедри класичної філології факультету іноземних мов Оксану Анатоліївну Вацебу та Любов Рудольфівну Олійник за третє місце навчального посібника “Leсtura Latina” у конкурсі “Кращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2008-2009 навчального року”; доцента кафедри економічної і соціальної географії географічного факультету Ірину Іванівну Гудзеляк за третє місце навчального посібника “Географія населення” у конкурсі “Кращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2008-2009 навчального року”.

Грошовими преміями в обсязі одного посадового окладу та грамотами нагороджено авторів підручників і навчальних посібників, які стали переможцями конкурсів “Кращий підручник природничого напряму 2008-2009 навчального року” та “Кращий навчальний посібник природничого напряму 2008-2009 навчального року”: завідувача кафедри мікробіології біологічного факультету професора Степана Петровича Гудзя, доцента кафедри мікробіології біологічного факультету Світлану Олексіївну Гнатуш, асистента кафедри мікробіології біологічного факультету Ірину Степанівну Білінську за перше місце підручника “Мікробіологія” у конкурсі “Кращий підручник природничого напряму 2008-2009 навчального року”; доцента кафедри математичної економіки та економетрії механіко-математичного факультету Валерія Андрійовича Козицького за друге місце підручника “Опукліструктури, методиоптимізаціїта їхнєзастосуваннявекономічномуаналізі” у конкурсі “Кращий підручник природничого напряму 2008-2009 навчального року”; завідувача кафедри біохімії біологічного факультету професора Наталію Олександрівну Сибірну, доцентів кафедри біохімії біологічного факультету Ярослава Петровича Чайку, Наталію Ігорівну Климишин, Людмилу Степанівну Старикович, асистента кафедри біохімії біологічного факультету Галину Ярославівну Клевету, доцента кафедри біохімії біологічного факультету Катерину Петрівну Дудок за перше місце навчального посібника “Механізми біохімічних реакцій” у конкурсі “Кращий навчальний посібник природничого напряму 2008-2009 навчального року”; доцента кафедри загальної фізики фізичного факультету Олега Тарасовича Антоняка за друге місце навчального посібника “Загальна фізика: основи електрики і магнетизму”у конкурсі “Кращий навчальний посібник природничого напряму 2008-2009 навчального року”; доцента кафедри вищої математики механіко-математичного факультету Богдана Михайловича Тріща за третє місце навчального посібника “Основи вищої математики: Теореми, приклади і задачі” у конкурсі “Кращий навчальний посібник природничого напряму 2008-2009 навчального року”.

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Каменяр. Нові видання (грудень-2009) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Вибір книжок – на всі смаки

У Видавничому центрі нашого Університету книжкові новинки – звикла річ. Їх щомісяця з’являється чимало. Як кажуть, – на всі смаки. Отож прагнемо, щоб вони якомога скоріше потрапили до рук читачів, серед яких традиційно переважають студенти. Пропонуємо ознайомитися зі свіжим творчим доробком університетських науковців.

Німецька мова для студентів
біологічного факультету

Автори – Софія Денисенко, Ірина Микитка

Денисенко С. Н., Микитка І. С. Німецька мова: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 146 с.

Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Подано навчальні тексти з лексико-граматичними вправами, фахові тексти для аналітичного читання, граматичний довідник і термінологічний словник. Підбираючи граматичний матеріал, автори враховували граматичні форми та конструкції, які характерні для біологічних текстів.

Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Буроземи пралісів Українських Карпат

Автори – Петро Войтків, Степан Позняк

Войтків П. С., Позняк С. П. Буроземи пралісів Українських Карпат: монографія / П. С. Войтків, С. П. Позняк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 244 с.

Редактор – Ірина Лоїк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.

Проаналізовано результати вивчення буроземів пралісів Українських Карпат. Детально вивчено морфологію, фізичні, фізико-хімічні і хімічні властивості буроземів пралісових екосистем. Вивчення морфології засвідчило деякі відмінності у показниках і ознаках буроземів пралісів і різних типів лісів. Буроземи пралісів характеризуються високим вмістом і запасами гумусу, в складі увібраних катіонів переважають катіони Алюмінію, Кальцію, Магнію. Буроземи пралісових екосистем Українських Карпат є унікальними, особливо цінними ґрунтами, які потребують охорони і занесення їх до Червоної книги ґрунтів.

Практикум з математичного аналізу


Автори – Микола Заболоцький,
Степан Фединяк, Петро Філевич, Костянтин Червінка

Заболоцький М. В., Фединяк С. І., Філевич П. В., Червінка К. А. Практикум з математичного аналізу: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 312 с.

Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерний набір та верстання – Костянтин Червінка. Обкладинка – Василь Роган.

Навчальний посібник написано відповідно до програми курсу математичного аналізу для студентів спеціальності “Прикладна математика та інформатика” класичних університетів України. У ньому розглянуто всі основні питання програми: операції над множинами та класифікація відображень, обчислення границь числових послідовностей та функцій, дослідження функцій за допомогою диференціального числення, інтеграл Рімана та його застосування, властивості числових та функціональних рядів, тригонометричні ряди Фур’є, обчислення та застосування кратних, криволінійних, поверхневих інтегралів та зв’язки між ними, елементи теорії скалярних та векторних полів, властивості невластивих інтегралів, залежних від параметра, аналітичні функції комплексної змінної та їх застосування.

Призначено для студентів математичних та природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Художня, літературознавча
і фольклористична парадигма
ранньої творчости Пантелеймона Куліша

Автор – Василь Івашків

Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша: (монографія) / Василь Івашків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 448 с. + вкл.

Редактор – Уляна Крук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Переклад англійською мовою – Світлана Івашків-Когут. Обкладинка – Василь Роган.

У монографії всебічно проаналізовано всю відому на цей час спадщину Пантелеймона Куліша (1819-1897) раннього періоду його діяльности, коли він формувався як талановитий письменник-романтик, передусім прозаїк, фольклорист, історіософ, літературний критик, публіцист, починався як поет і перекладач, організатор культурно-літературного процесу, врешті, патріот, для якого над усе була доля України. З’ясовано особливості ролі й місця у творах П. Куліша українського фольклору, збиранню, дослідженню і публікаціям якого він приділяв дуже багато часу. Рання творчість письменника демонструє його прагнення до мистецького застосування фольклору – від стилізацій до переосмислення змісту та мотивів уснопоетичного тексту у художньому творі, використання переважно для увиразнення певної сюжетної лінії чи ідеї.

Для науковців, викладачів, учителів, студентів, усіх шанувальників української культури.

Світ книг – світ знань.
Каталог видань Видавничого центру
Львівського національного університету
імені Івана Франка (2006-2008 рр.)

Упорядник – Богдан Копанський

Каталог видань Видавничого центру Львівського національного університету імені Івана Франка (2006-2008 рр.) “Світ книг – світ знань” / Упорядник Б. М. Копанський. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 112 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерний набір – Наталія Буряк. Комп’ютерне верстання і дизайн – Василь Роган. Обкладинка – Василь Роган.

Каталог охоплює 192 видання, об’єднані в десять розділів. Це – підручники; навчальні посібники; навчально-методичні посібники; практикуми, збірники вправ, задач; монографії; словники, довідники, покажчики, каталоги; біографічні нариси; збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій; художні видання; інші видання. Каталог присвячений 10-річчю створення Видавничого центру.

Для студентів, викладачів, усіх поціновувачів книги.

Методологія і практика оцінювання
у фінансовому обліку

Автор – Галина Нашкерська

Нашкерська Г. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку: монографія / Галина Нашкерська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 426 с.

Редактор – Оксана Кузик. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Розкрито актуальні питання теорії та методології оцінювання об’єктів фінансового обліку підприємств середнього та великого бізнесу, визначено необхідність використання вимірювальних процедур для оцінки реальності практичного втілення основної мети діяльності підприємства. Наголошено на системному та економічному характері оцінювання, досліджено вплив результатів вимірювання окремих видів активів і зобов’язань на фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

Для науковців, аспірантів, студентів економічних факультетів, економістів, фінансових аналітиків, практикуючих бухгалтерів та аудиторів.

Вісник Львівського університету.
Серія геологічна. Випуск 22

Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2008. Випуск 22. 203 с.

Відповідальний за випуск – Микола Павлунь. Редактор – Мирослава Мартиняк. Комп’ютерна верстка – Олександр Полубічка. Редактор перекладів англійською мовою – Ростислав Затхей.

Розглянуто актуальні питання геології, корисних копалин, прикладної мінералогії, геохімії, екології України, моделювання геологічного середовища і потоків теплоперенесення у верхній мантії Землі, історії науки, персоналії.

Для співробітників наукових, навчальних і виробничих організацій, аспірантів і студентів геологічного профілю.

Вісник Львівського університету.
Серія хімічна. Випуск 50

Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2009. Випуск 50. 354 с.

Відповідальна за випуск – Зіновія Шпирка. Редактор – Віталія Станкевич-Іванова. Комп’ютерна верстка – Ольга Жак.

У Віснику публікуються оригінальні результати з різних розділів хімії, в тому числі неорганічної, аналітичної, органічної фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки.

Вісник Львівського університету.
Серія біологічна. Випуск 50

Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2009. Випуск 50. 206 с.

Відповідальні за випуск – Віктор Федоренко, Надія Цимбалюк. Редактор – Лариса Сідлович. Комп’ютерна верстка – Володимир Демчук.

У “Віснику Львівського університету. Серія біологічна” опубліковані статті з актуальних проблем біології.

Для наукових працівників, аспірантів і студентів старших курсів.

Вісник Львівського університету.
Серія механіко-математична. Випуск 69

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. 2008. Випуск 69. 288 с.

Редактор – Наталія Плиса.

Вісник містить статті з теорії крайових задач для диференціальних рівнянь, алгебри, топології, теорії функцій комплексного змінного, функціонального аналізу, теорії ймовірності та статистики, проблем математичного моделювання фізико-механічних процесів і механіки.

Для наукових працівників, аспірантів і студентів старших курсів.

Тези звітної наукової конференції філософського факультету.
Випуск 6

Відповідальний за випуск – Володимир Мельник

Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відповідальний за випуск професор В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 290 с.

У збірнику опубліковані тези викладачів, асистентів, аспірантів і співробітників кафедр історії філософії, філософії, теорії та історії культури, психології, політології, теорії та історії політичної науки філософського факультету за результатами виконання кафедральних тем у 2008 році.

Вісник Львівського університету.
Серія педагогічна. Випуск 25. Частина 3

Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2009. Випуск 25. Частина 3. 377 с.

Відповідальна за випуск – Тетяна Равчина. Редактор – Марія Ріпей. Комп’ютерна верстка – Наталія Король.

У Віснику розглянуто світові та європейські тенденції розвитку вищої освіти, проблеми психолого-педагогічної підготовки та особливості діяльності викладача вищої школи.

Вісник Львівського університету.
Серія педагогічна. Випуск 25. Частина 4

Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2009. Випуск 25. Частина 4. 332 с.

Відповідальний за випуск – Дмитро Герцюк. Редактор – Марія Ріпей. Комп’ютерна верстка – Наталія Король.

У Віснику розглянуто світовий досвід, психолого-педагогічні особливості, методи, форми підготовки вчителя та викладача вищої школи.

Вісник Львівського університету.
Серія біологічна. Випуск 49

Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2009. Випуск 49. 212 с.

Відповідальні за випуск – Віктор Федоренко, Надія Цимбалюк. Редактор – Лариса Сідлович. Комп’ютерна верстка – Володимир Демчук.

У “Віснику Львівського університету. Серія біологічна” опубліковані статті з актуальних проблем біології.
Для наукових працівників, аспірантів і студентів старших курсів.

Добірку підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Каменяр. Нові видання (вересень-2009) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Є з чого знання черпати

Кожного місяця у Видавничому центрі з’являються все нові і нові книжки університетських науковців. Їх творцями є не лише автори, а у великій мірі й поліграфісти. Якщо перші прагнуть своїми підручниками, навчальними посібниками, монографіями, іншими виданнями допомогти насамперед студентам отримати необхідні для успішного навчання знання, то другі намагаються віднайти шляхи для прискорення виходу написаних книжок у світ. Результат такої співпраці – нові видання.

Мікробіологія.
Із серії “Біологічні студії”

Автори – Степан Гудзь, Світлана Гнатуш,
Ірина Білінська

Гудзь С. П. Мікробіологія: підручник: (для студентів вищих навчальних закладів) / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, І. С. Білінська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.– 360 с.

Редактори – Людмила Макітринська, Лариса Сідлович. Технічний редактор – Ігор Старунько. Комп’ютерна графіка і верстання – Ігор Старунько.

У підручнику висвітлено основні питання сучасної мікробіології за програмою підготовки студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Виклад матеріалу розпочинається з короткого історичного нарису про відкриття мікроорганізмів і становлення мікробіології. Розглянуто місце організмів у системі живого, їхню будову та хімічний склад, живлення, методи культивування, вплив факторів середовища. Доволі повно представлено різноманітність прокаріотичних і еукаріотичних мікроорганізмів, їхню сучасну систематику, поширення у природі. Висвітлено особливості енергетичного та конструктивного обмінів мікроорганізмів, механізми регулювання цих процесів, а також можливі шляхи використання мікроорганізмів і продуктів їхнього метаболізму у практичних цілях. Значну увагу приділено генетиці мікроорганізмів як основі для одержання цінних для мікробіологічної промисловості штамів. Матеріал останніх розділів книги присвячений взаємовідносинам між мікро- і макроорганізмами: охарактеризовано інфекцію та протимікробний імунітет, описано окремі патогенні мікроорганізми й ті інфекційні захворювання, які вони спричиняють.

Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Буде корисним для мікробіологів-науковців і працівників мікробіологічної промисловості.

Механізми біохімічних реакцій.
Із серії “Біологічні студії”

Автори – Наталія Сибірна, Ярослав Чайка,
Наталія Климишин, Людмила Старикович,
Галина Клевета, Катерина Дудок

Сибірна Н. О. Механізми біохімічних реакцій: навчальний посібник: (для студентів вищих навчальних закладів) / (Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок); за редакцією професора Н. О. Сибірної: – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.– 316 с.

Редактор – Лариса Сідлович. Технічний редактор – Ігор Старунько. Комп’ютерна графіка і верстання – Ігор Старунько.

Навчальний посібник підготований колективом викладачів кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка. За змістом і обсягом він відображає усі складові частини курсу “Біологічна хімія” та лабораторний практикум з біохімії і скерований на поглиблене засвоєння теоретичних положень, розвиток практичних навиків самостійної роботи та вміння студентів логічно мислити при вирішенні ситуаційних задач. Він охоплює матеріал усього курсу “Біологічна хімія”, який пропонується навчальними програмами вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації і містить чотирнадцять розділів, кожен з яких включає теоретичну та практичну частину. В основі теоретичної частини лежить курс лекцій, що читається на кафедрі біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Відповідно до програми розглянуто питання про будову і функції основних класів біомакромолекул. Детально висвітлені розділи, які охоплюють обмін білків, ліпідів, вуглеводів і нуклеїнових кислот. У практичній частині кожному методу передує ґрунтовне пояснення принципу та механізму проведеної реакції, наведено детальний опис процесу виконання якісного або кількісного аналізу. Розділи завершуються питаннями та завданнями, які допоможуть студентам у самостійній підготовці при вивченні курсу “Біохімія”.

Посібник має бути використаний студентами, аспірантами та науковими працівниками біологічних і медичних спеціальностей.

Теорія розвитку людського потенціалу
національної економіки

Автор – Ольга Стефанишин

Стефанишин О. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки: навчальний посібник: (для вищих навчальних закладів) / Ольга Стефанишин. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 306 с.

Редактор – Марія Ріпей. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Марія Федорусь. Обкладинка – Василь Роган.

Це фундаментальний навчальний посібник із теорії розвитку людського потенціалу національної економіки, в якому цілісно і систематизовано висвітлено процеси формування людського потенціалу в умовах становлення інформаційної економіки, на підставі застосування макроекономічного інструментарію ґрунтовно розкрито особливості еволюції ринкового механізму та суспільних інститутів його нагромадження, а також розглянуто особливості змісту новітніх форм зайнятості, зокрема молодіжної.

Матеріали посібника апробовано в курсах лекцій, прочитаних для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка та інших вищих навчальних закладів.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться розвитком новітньої економічної теорії.

До витоків соціолінгвістики:
соціологічний напрям у мовознавстві

Автор – Галина Мацюк

Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики: Соціологічний напрям у мовознавстві: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 432 с. – (Серія “Мова і соціум”; Випуск 1).

В авторській редакції.

Виявлено динаміку пізнання суспільної природи мови: пошуки її сутності до формування соціологічного напряму в мовознавстві, аспекти взаємодії мови та суспільства як ознаки соціологічного напряму, що привели до змін не тільки в розумінні природи мови, а й сутності мовознавства та його завдань.

Теорія мови постає крізь призму опозиції “зарубіжне мовознавство” – “радянське мовознавство”. Розглянуто погляди представників Женевської, французької, Празької лінгвістичних шкіл, праці американських учених, німецькомовних дослідників, російських лінгвістів про сутність мови та мовознавства і вперше розкрито лінгвосоціологічні погляди українських науковців, представників радянського мовознавства та тієї традиції, що формувалася за межами СРСР.

Для мовознавців – наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, які вивчають теоретичну соціолінгвістику та її історію, загальне мовознавство.

Прикладна соціолінгвістика.
Питання мовної політики

Автор – Галина Мацюк

Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 212 с. – (Серія “Мова і соціум”; Випуск 2).

В авторській редакції.

У виданні, яке виходить в Україні вперше, запропоновано авторське бачення сутності прикладної соціолінгвістики та її найважливіших категорій. Три розділи присвячені розгляду мовної політики в Україні та інших державах. Перший розділ розкриває лінгвістичні засади мовного облаштування світу, зокрема аспекти взаємодії мовного та етнічного розвитку, основні категорії соціолінгвістичного аналізу, у другому – описано досвід здійснення мовної політики в різних державах, функції мов та організації, які їх підтримують. Теми третього розділу висвітлюють етапи мовної політики в Україні, їхні наслідки, стан сучасної мовної ситуації, рекомендації щодо майбутньої мовної політики в державі.

Для фахівців із соціолінгвістики, етнолінгвістики, міжкультурної комунікації, а також культурологам, соціологам, усім, хто цікавиться проблемами функціонування мови в різних соціумах та в Україні.

Органи влади і право в Галичині
у складі Польського Королівства (1349-1569 рр.)

Автор – Ігор Бойко

Бойко І. Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр.): монографія / І. Й. Бойко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 628 с.

Редактор – Діана Карпин. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

У монографії вперше в українській правничій літературі здійснено комплексне історико-правове дослідження формування та функціонування державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині в складі Польського Королівства (1349-1569 рр.). На основі історико-правових джерел проаналізовано передумови та наслідки інкорпорації значної частини земель Галицько-Волинської держави Польщею у середині ХІV ст. та розкрито особливості організації публічної влади у Галичині в складі Польського Королівства (1349-1569 рр.). Показано особливості соціально-правового становища населення у Галичині, охарактеризовано основні джерела й інститути права, які діяли у краї в період його перебування у складі Польського Королівства.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів історичних та юридичних факультетів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією держави та права України.

Загальна фізика: основи електрики
і магнетизму

Автор – Олег Антоняк

Антоняк О. Т. Загальна фізика: основи електрики і магнетизму: навчальний посібник: (для вищих навчальних закладів) / О. Т. Антоняк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 240 с.

Редактор – Анна Габрук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

У посібнику викладено основні закони електрики і магнетизму. Матеріал посібника відповідає програмам з фізики для студентів природничих спеціальностей університетів.

Для студентів нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Задачі з молекулярної фізики

Автори – Микола Клим, Петро Якібчук

Клим М. М., Якібчук П. М. Задачі з молекулярної фізики: навчальний посібник (для студентів вищих навчальних закладів) / М. М. Клим, П. М. Якібчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 242 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Юлія Бурка. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

Викладено основні теоретичні положення з молекулярної фізики, сформульовано запитання для контролю якості засвоєння знань студентів, наведено приклади розв’язування конкретних задач та задачі для самостійного розв’язування в логічній послідовності і в порядку зростання складності.

Для студентів фізичних і фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Добірку підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Каменяр. Форуми (вересень-2009) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Завантажити публікацію

Як завжди – з нагородами …

Традиційний Форум видавців і цього року зібрав у Львові багатотисячну аудиторію поціновувачів друкованого слова. Це вересневе свято вже вшістнадцяте відбулося у місті Лева, а його масштаби щоразу все ширшають і ширшають, бо бажаючих продемонструвати свої творчі здобутки, перетворені у поліграфічний виріб – книжку, з кожним роком стає все більше і більше.

Знову активним учасником Форуму книговидавців був Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, який протягом чотирьох днів на стенді № 133, що на першому поверсі Палацу мистецтв, дивував відвідувачів Форуму різноманітною науковою, навчальною, довідковою літературою близько 200 найменувань. Успішним здобуткам на Форумі сприяла зазвичай ретельна підготовка до цього масового книжкового свята.

Ми вже традиційно стали учасниками конкурсу “Найкраща книжка XVІ Форуму видавців у Львові”. На суд вимогливого журі було подано вісім книжок: перший том збірника матеріалів Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.) “Іван Франко: дух, наука, думка, воля”, навчальні посібники Олега Антоняка “Загальна фізика: основи електрики і магнетизму”, Галина Доманської і Сергія Лавренюка “Основи вищої математики” (для економічних спеціальностей), Зенона Гамкала “Екологічна якість ґрунту”, “Механізми біохімічних реакцій” із серії “Біологічні студії” (автори – Наталія Сибірна, Ярослав Чайка, Наталія Климишин, Людмила Старикович, Галина Клевета, Катерина Дудок), монографії Назара Холода “Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках”, Ігора Бойка “Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр.)”, а також підручник “Мікробіологія” із серії “Біологічні студії” (автори – Степан Гудзь, Світлана Гнатуш, Ірина Білінська) та монографія Василя Івашківа “Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша”. Зауважимо, що саме дві останні книжки отримали відзнаки Форуму. Підручник “Мікробіологія” ввійшов до числа п’ятнадцяти найкращих книжок “Форуму видавців-2009”, а за наукові монографії Василя Івашківа “Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша” та Богдана Тихолоза “Філософська лірика Івана Франка” Видавничий центр нашого Університету отримав спеціальну відзнаку голови Львівської обласної держадміністрації. Додамо, що до п’ятнадцятки головних лауреатів Форуму ввійшли ще три книжки, над якими працювали науковці Франкового Університету: “На перехрестях віку” (у трьох книгах) Миколи Ільницького, випущена Видавничим домом “Києво-Могилянська академія”, та “Повне зібрання творів” Богдана-Ігора Антонича (передмова Миколи Ільницького, упорядкування і коментарі Данила Ільницького) і “Римська елегія” (з латинської переклав Андрій Содомора), які побачили світ у видавництві “Літопис”.

Під час книжкового Форуму у Дзеркальній залі Видавничий центр вже кілька років поспіль проводить презентації університетських видань. І цього разу представлений творчий доробок науковців Франкового Університету був досить вагомим. Вісім книжок постало перед учасниками цього пропагандистського книжкового заходу, що спонукало запрошених до жвавого обговорення праць, а інколи і до дискусій з промовцями. Але презентацію проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Мар’ян Лозинський розпочав з приємного дійства – нагородження авторів підручника “Мікробіологія”, який, як вже сказано вище, став лауреатом XVІ Форуму видавців у Львові. Це стало своєрідним поштовхом до подальшого активного ходу презентації.

Про підготовку і випуск першого тому збірника матеріалів Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка “Іван Франко: дух, наука, думка, воля”, в якому подано статті найвідоміших франкознавців світу, розповів відповідальний секретар видання, директор Інституту франкознавства доцент Святослав Пилипчук. Він також повідомив, що вже на завершальній стадії робота над другим томом збірника. Добрі слова про це видання висловив ректор Українського університету, що у Москві, професор Віктор Ідзьо.

Дві книжки наукової серії “Мова і соціум” представила присутнім професор філологічного факультету Галина Мацюк. Перша з них – “До витоків соціолінгвістики: соціологічний напрям у мовознавстві”– монографія, друга – “Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики” – навчальний посібник. Обидва випуски цієї серії (а ще буде третій) вже стали хорошою підмогою для мовознавців, які вивчають теоретичну соціолінгвістику та її історію, загальне мовознавство. Щодо навчального посібника “Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики”, то це видання є першим в Україні, яке висвітлює таку тематику. Хороші відгуки про згадані книжки висловили гість з Києва – завідувач відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України професор Леся Ставицька, колега з кафедри загального мовознавства нашого Університету доцент Лідія Сваричевська, четвертокурсниця філологічного факультету Лілія Мальцева.

Професор економічного факультету Ольга Стефанишин презентувала свій навчальний посібник “Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки”. Ця фундаментальна праця із теорії розвитку людського потенціалу національної економіки, яка отримала гриф Міністерства освіти і науки України, стане настільною книгою для усіх, хто цікавиться розвитком новітньої економічної теорії. Ведучий презентації проректор Мар’ян Лозинський запропонував на основі цієї праці Ольги Стефанишин, назва якої співпадає з темою докторської дисертації, провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію. А ще він додав, що цей навчальний посібник варто видати значно більшим накладом.
Приємні відгуки отримала і монографія докторанта економічного факультету Назара Холода “Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках”. Її стрижнем є дослідження динаміки нерівності розподілу доходів населення та бідності у перехідних економіках. У цій книжці також йдеться про особливості та закономірності розподілу доходів та боротьбу з бідністю в Україні. Написання монографії стало можливим завдяки науковим стажуванням автора у Нідерландах та США. Він задоволений своєю працею і впевнений, що вона буде корисною не лише для студентів, але й для широкого кола фахівців. А ще вдячний поліграфістам за художнє оформлення обкладинки монографії і оперативний друк.

Щодо двох видань біологічного факультету із започаткованої серії “Біологічні студії”, то їм також на презентації була приділена особлива увага. Підручник “Мікробіологія”, який написали Степан Гудзь, Світлана Гнатуш та Ірина Білінська, став одним із переможців конкурсу “Найкраща книжка XVІ Форуму видавців у Львові”, а навчальний посібник “Механізми біохімічних реакцій”, авторами якого є Наталія Сибірна, Ярослав Чайка, Наталія Климишин, Людмила Старикович, Галина Клевета, Катерина Дудок, заслужив не меншу увагу учасників презентації. Цікаво розповідали про свій творчий доробок і декан біологічного факультету доцент Світлана Гнатуш, і завідувач кафедри біохімії професор Наталія Сибірна. За оригінально проілюстровані обкладинки, чітку комп’ютерну графіку і верстку книжки автори були одностайно щиро вдячні своєму факультетському дизайнерові Ігореві Старуньку. Обидва видання отримали рекомендації Міністерства освіти і науки України. Цінність цих книжок вимірюється не лише багаторічною працею авторських колективів, а насамперед актуальністю поданого у них матеріалу. Скажімо, у підручнику читачеві наголошено про ту небезпеку, яку становлять патогенні бактерії для здоров’я людини. З цією метою у двох розділах стисло охарактеризовано інфекцію та імунітет і окремі патогенні бактерії та дуже коротко описані ті інфекційні захворювання, які вони спричиняють. Автори навчального посібника, присвяченого світлій пам’яті свого вчителя – Бориса Федоровича Сухомлинова, розглянули питання про будову і функції основних класів біомакромолекул, детально висвітлили розділи, які охоплюють обмін білків, ліпідів, вуглеводів і нуклеїнових кислот. Добрі слова про доробок біологів висловила спеціаліст у цій науковій галузі – доцент кафедри технології біологічноактивних сполук та біотехнології Національного університету “Львівська політехніка” Вероніка Червецова.

Завершальним акордом презентації стало представлення монографії доцента кафедри історії держави, права та політико-правових вчень юридичного факультету Ігора Бойка “Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр.)”. Історико-правове дослідження органів влади та права у Галичині в складі Польського Королівства, як вважає автор, дасть змогу нагромадити початкову емпіричну базу даних, спираючись на яку сучасні вчені-правознавці, політики і державні діячі можуть створити оптимальну модель державно-правових і самоврядних інститутів з урахуванням помилок та досягнень, які мали місце у минулому. Вихід цієї книжки у світ є результатом тривалого дослідження науковця, якому плідно у цьому сприяло керівництво кафедри.

З усього видно, що автори презентованих видань задоволені своїм творчим доробком, що їхню працю належно оцінили учасники цього важливого заходу щодо популяризації книги. Треба сподіватися, що і студенти будуть вдячні своїм наставникам за друкований подарунок.

А Видавничому центрові Франкового Університету, який був учасником благодійної акції «Подаруй дитині книжку», ще й вдячно усміхатимуться маленькі дітки, які під час XVІ Форуму видавців у Львові отримали у подарунок п’ять дитячих книжочок “Торбина усміхненого котика”, написаних Марією Людкевич.

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

fotos3

На знімку: під час нагородження авторів підручника “Мікробіологія”, який став одним з переможців конкурсу “Найкраща книжка XVІ Форуму видавців у Львові”.
Фото Юлії МІЛЯНИЧ.

Каменяр. Нові видання (червень-2009) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Завантажити публікацію

Свіжа книжкова підмога читачам

Лік університетських книжок зростає з кожним місяцем. Ось і нині ми пропонуємо зацікавленим читачам свіжі видання, авторами яких є науковці нашого вищого навчального закладу. Більшість з поданих книжок Ви скоро побачите і зможете придбати у книгарні Видавничого центру, яка знаходиться у 118-ій кімнаті головного корпусу.

Зауважу, що видання Франкового Університету не залежуються на полицях. Вони стають відомими широкому колу читачів. Для популяризації своїх книжок Видавничий центр постійно бере участь у щорічних Форумах видавців, ярмарках і виставках. Скажімо, 7-9 травня цього року наші видавці взяли активну участь у спеціалізованому ярмарку “Освіта – 2009”, що відбувся у Палаці мистецтв міста Лева. На ній вони виставили на суд відвідувачів книжки близько 200 найменувань. За активну участь у спеціалізованій виставці “Освіта – 2009” та презентацію інноваційних напрямів сучасної освіти Львівський національний університет імені Івана Франка нагороджений Грамотою Міністерства освіти і науки України.

Основи вищої математики
(для економічних спеціальностей)

Автори – Галина Доманська, Сергій Лавренюк

Доманська Г. П., Лавренюк С. П. Основи вищої математики (для економічних спеціальностей): Посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 634 с.

Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган. Комп’ютерне верстання – Галина Доманська.

У посібнику вибрано розділи з вищої математики, зокрема лінійну алгебру, аналітичну геометрію, математичний аналіз і диференціальні рівняння, а також приклади економічного змісту для описуваних математичних понять.

Для студентів економічних спеціальностей і спеціалізацій.

LaFranceauMoyenAge
Франція в епоху Середньовіччя

Автор – Ярина Конопацька

Конопацька Я. О. LaFranceauMoyenAge / Франція в епоху Середньовіччя: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 124 с.

Редактор – Оксана Кузик. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

Посібник складається з 23 автентичних текстів сучасних французьких дослідників, короткого словника до тексту та вправ, спрямованих на засвоєння нової лексики. Тематика текстів охоплює коло різноманітних країнознавчих тем, відображаючи соціальні, політичні та культурні реалії Франції в епоху Середньовіччя.

Для студентів старших курсів факультету іноземних мов і тих, хто продовжує вивчати мову самостійно.

Збірник пам’яті українського бібліографа
Федора Максименка

Упорядники – Галина Домбровська,
Людмила Панів

Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка / Упорядники: Г. Домбровська, Л. Панів; Редкол.: В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич та ін. – Львів, 2008. – 364 с.: іл., портр.

Комп’ютерний набір – Людмила Панів. Опрацювання ілюстративного матеріалу – Олена Янів.

Збірник присвячений пам’яті видатного українського бібліографа, бібліотекознавця та книгознавця Федора Пилиповича Максименка (1897-1983).

У книжці вміщено статті, розвідки, спогади вчених та колег про маловідомі сторінки життя і діяльності Ф. П. Максименка, який до останніх днів життя служив українській культурі та науці. Серед авторів спогадів та розвідок – відомі вчені С. Білокінь, Я. Дашкевич, А. Поповський, Я. Ісаєвич, П. Ротач, Б. Якимович та колеги, які працювали разом із Ф. Максименком – М. Гордій, Г. Домбровська, Г. Пантелєєва, В. Потайчук, Г. Талантова.

Окремий розділ становить біобібліографічний покажчик “Федір Максименко”, в якому зібрано науковий доробок Ф. Максименка та література про нього.

Застосування географічних інформаційних систем
у ґрунтознавстві

Автор – Тарас Ямелинець

Ямелинець Т. С. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Мар’яна Мних. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

У навчальному посібнику висвітлено загальні принципи організації і функціонування географічних інформаційних технологій (ГІС) та основні можливості використання методів ГІС у ґрунтознавстві. Велику увагу звернуто на теоретичні основи ГІС-технологій та їхні прикладні можливості. Зокрема, в посібнику наведено ГІС-аплікації із вивчення ерозійної деградації ґрунтів та картографування ґрунтового покриву із застосуванням програмних ГІС-пакетів.

Актуальність навчального посібника визначено детальним аналізом сучасних напрямів та методологічних підходів до вивчення ґрунтів та ґрунтового покриву із застосування ГІС-технологій, зокрема, оцінки ступеня ерозійної деградації ґрунтів, проведення просторової оцінки стану ґрунтового покриву, удосконалення методологічних підходів до проведення ґрунтових досліджень тощо.

Головним завданням посібника є здобуття знань та навиків у роботі студентів з окремими ГІС-пакетами та можливість їхнього практичного застосування у ґрунтознавчих дослідженнях. Головну увагу спрямовано на застосування таких програмних пакетів як ArcView 3.2a та ArcGIS 9.0.

Екологічна якість ґрунту

Автор – Зенон Гамкало

Гамкало З. К. Екологічна якість ґрунту: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 412 с. + іл.

Редактор – Ірина Лоїк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Коректор – Наталія Галечко.

Курс ” Екологічна якість ґрунту” спрямований на формування знань про системно-функціональну організацію ґрунту, як головного регулятора біосфери, ефективність симбіотрофного комплексу ґрунт-рослина, роль активної фази органічної речовини у забезпеченні внутрішньоґрунтових циклів біофільних елементів і формуванні механізмів захисту конститутивної органічної частини ґрунту від біодеструкції. У посібнику викладено нові теоретичні, методологічні і методичні підходи до оцінки якості ґрунту в біогеоценологічному аспекті. Наведено методи індикації екологічної якості ґрунту агроекосистем, зокрема едафічного комфорту, фронту окиснення, буферної здатності, йонної активності. Для кращого засвоєння матеріалу після кожного параграфа подано питання для самоперевірки і тематику дискусій.

Для студентів, бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів природничих і сільськогосподарських факультетів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації. Навчальний посібник буде також корисним для спеціалістів з ґрунтознавства, екології, агрономії і широкого кола читачів, яких цікавлять питання ролі ґрунту як головного компонента природного капіталу нашої планети.

Болотні геокомплекси Волині

Автори – Ольга Ільїна, Семен Кукурудза

Ільїна О. В., Кукурудза С. І. Болотні геокомплекси Волині: Монографія. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 242 с. + вкл.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Коректор – Ірина Василяйко. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Художнє оформлення – Василь Роган.

Наведено результати еколого-географічного аналізу болотних геокомплексів Волинської області, виявлено й описано особливості динаміки і закономірності трансформації в умовах антропогенного впливу, внутрішньотипову і просторову диференціацію боліт, кількісне і якісне оцінювання для забезпечення інформаційної основи в разі обґрунтування напрямів раціонального використання, планування, моніторингу, збереження й організації ефективної охорони ландшафтного та біотичного різноманіття.

Для географів, екологів, краєзнавців, викладачів, працівників агропромислового комплексу та сфери державного управління.

Розподіл доходів та бідність
у перехідних економіках

Автор – Назар Холод


Холод Н. М. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках: Монографія / Назар Холод. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 442 с.

Технічний редактор – Світлана Сеник. Оригінал-макет – Василь Буняк. Обкладинка – Василь Роган.

Розкрито особливості та закономірності розподілу та перерозподілу доходів населення в умовах трансформації економічних систем посткомуністичних країн. Простежено зміну механізму формування доходів населення у країнах з перехідною економікою в умовах занепаду командно-адміністративної економіки, трансформаційного спаду та економічного зростання. Проаналізовано динаміку доходів населення, особливості їх функціонального та родинного розподілу, а також з’ясовано ефективність використання соціальних трансферів та оподаткування у перерозподілі доходів у перехідних економічних системах. Вивчено особливості та закономірності розподілу та перерозподілу доходів населення в умовах ринкової трансформації економіки України.

Для науковців, аспірантів, студентів економічних факультетів та усіх тих, хто цікавиться соціально-економічними проблемами у країнах з перехідною економікою.

Робота з MicrosoftPowerPoint 2000/2003/2007

Автор – Жаннета Цаповська

Цаповська Ж. Я. Робота з MicrosoftPowerPoint 2000/2003/2007: Навчальний посібник / Ж. Я. Цаповська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 316 с.

Редактор – Ірина Лоїк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Наталія Радилицька. Комп’ютерне верстання – Жаннета Цаповська. Обкладинка – Василь Роган.

Викладено найважливіші можливості програмного продукту Microsoft PowerPoint 2000/2003/2007. Посібник налічує п’ять модулів, що допоможе легко зорієнтуватися у великому обсязі матеріалу і поступово поглиблювати набуті знання. Приклади, описані у кожному модулі, дають змогу узагальнити та систематизувати вміння користувача щодо вирішення конкретних задач.

Для студентів природничих спеціальностей.

Добірку підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Каменяр. Нові видання (квітень-травень-2009) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Джерело знань – у книжках

Видавці Франкового Університету щоразу тішать науковців і студентів все новими і новими книжками. Про свіжі видання, які нещодавно побачили світ, розповідаємо нижче. Деякі з них вже є на полицях книгарні, розташованої у 118-ій кімнаті головного корпусу нашого вищого навчального закладу.

Іван Франко: дух, наука, думка, воля

Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – Т. 1. – 1160 с.

Редактори – Уляна Крук, Роман Гамада, Ірина Вербовська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

Збірник містить доповіді та повідомлення українських та зарубіжних учених-філологів на Міжнародному науковому конґресі “Іван Франко: дух, наука, думка, воля”, присвяченому 150-річчю від дня народження Івана Франка.

Теле- та радіожурналістика.
Випуск 8

Збірник науково-методичних праць на пошану Олександри Антонівни Сербенської – доктора філологічних наук, професора кафедри радіомовлення і телебачення, заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка, академіка Академії наук вищої освіти України

Теле- та радіожурналістика. Збірник науково-методичних праць. Випуск 8. – 340 с.

Відповідальний за випуск – Василь Лизанчук. Редактор – Мар’яна Михалюк.

У статтях збірника осмислено теоретичні засади функціонування електронних засобів масової інформації, узагальнено важливі аспекти журналістської практики, висвітлено науково-публіцистичні здобутки студентів, які опановують спеціалізації “Журналістська робота на радіо” і “Журналістська робота на телебаченні”, розкрито науково-методичну і творчу лабораторію видатного вченого-мовознавця О. Сербенської.

Професор Володимир Ґеринович

За редакцією Олега Шаблія

Професор Володимир Ґеринович / За редакцією професора О. Шаблія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 366 с.

Редактор – Михайло Коперсако. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерний набір – Тарас Кравець, Володимир Роїк. Комп’ютерна верстка – Тарас Кравець, Марія Федорусь. Художнє оформлення – Марія Федорусь, Ігор Дикий.

Представлено життєпис і наукову діяльністьукраїнського географа професора Володимира Ґериновича (1883–1949). Публікуються наукові праці ученого з теоретичних і методичних проблем землезнання, з головних проблем географії України, Східної Європи і географічного краєзнавства.

Для викладачів, аспірантів, студентів географічних факультетів і факультетів міжнародних відносин.

Ранні романи Володимира Винниченка

Автор – Богдан Пастух

Пастух Б. Ранні романи Володимира Винниченка. – Львів: ПАІС, 2009. – 160 с.

Текст друкується в авторській редакції. Обкладинка – Василь Роган.

Книжка створена на основі дисертації, предметом вивчення якої є ранні романні форми Володимира Винниченка, їхня концептуальна площина та динаміка зміни жанрових параметрів. Взято до уваги також морально-етичні проблеми малої прози та драматургії, яка є ідейною прародителькою романів автора. У книзі показано тяглість ідей у творчості Володимира Винниченка на матеріалі драматургії та романістики, а також розкрито механізми та проблеми переходу з формату одного жанру в інший.

Книжка адресована студентам-філологам, вчителям, викладачам гуманітарних вищих навчальних закладів, історикам, всім, хто цікавиться творчістю Володимира Винниченка.

Літературознавчі зошити
Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія.
Випуск 2-3

Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів, 2007. -Випуск 2-3. – 314 с.

Відповідальний за випуск – Любомир Сеник. Набір і комп’ютерна верстка – Богдан Пастух.

“Літературознавчі зошити” покликані повернути науці про літературу добре ім’я об’єктивного, історично правдивого і теоретично глибокого осмислення творчих особистостей, літературних явищ, фактів, естетичних напрямів і течій у творчому процесі і т. д. від найдавніших часів до сьогодні.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей, учителів шкіл, усіх, хто цікавиться літературознавством.

Лінійна алгебра

Автори – Василь Андрійчук,
Богдан Забавський

Андрійчук В. І., Забавський Б. В. Лінійна алгебра: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 238 с.

Редактор –Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Ірина Василяйко. Комп’ютерне верстання – Олег Романів.

Викладено основи лінійної алгебри та їхні геометричні застосування. Розглянуто лінійні простори, лінійні відображення, білінійні і квадратичні форми, евклідові і унітарні простори та інші теми, важливі для застосувань лінійної алгебри у математиці і природознавстві. Подано основні факти про афінні та проективні простори, класифікацію кривих і поверхонь другого порядку. Окремий розділ присвячено вступу до теорії модулів. Основні поняття теорії модулів дають змогу отримати з єдиного погляду теорему Жордана про канонічний вигляд матриці лінійного оператора та основну теорему про скінченно породжені абелеві групи.

Для студентів механіко-математичних факультетів університетів.

Навчально-методичний посібник
з аналітичної геометрії

Автори – Богдан Бокало, Вікторія Бридун,
Ігор Гуран

Бокало Б. М., Бридун В. Л., Гуран І. Й. Навчально-методичний посібник з аналітичної геометрії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 262 с.

Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Віталія Станкевич-Іванова.

Розглянуто методи розв’язків основних типів задач, які пов’язані з векторною алгеброю, прямою на площині, прямою та площиною в просторі, теорією ліній і поверхонь другого порядку, а також лінійних та афінних перетворень. У кожному розділі подано коротке викладення теоретичного матеріалу.

Для студентів вищих навчальних закладів, вчителів і тих, хто хоче самостійно опанувати методи аналітичної геометрії.

Теорія статистики

Автори – Семен Матковський, Оксана Марець

Матковський С. О., Марець О. Р. Теорія статистики: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2009. – 534 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні та прикладні засади статистики, розкрито предметну сутність наукової дисципліни, яка допомагає набути певні навички в оцінці та аналізі економічних явищ за допомогою статистичних показників і методів. Висвітлено 17 тем, котрі містять основні поняття статистичної науки, формули статистичних показників та їх економічну інтерпретанцію, наведено розв’язання тестів та задач, у тому числі за допомогою функцій Microsoft Excel.

Призначено для студентів, які вивчають теорію статистики, аспірантів, наукових працівників.

Добірку підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Нові видання (березень-2009) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Завантажити публікацію

Щоб збагатити знання

Університетський читач у цій газетній добірці має змогу познайомитися з новими книжками Видавничого центру, які нещодавно побачили світ. Деякі з цих видань вже є на полицях книгарні, розташованої у 118-ій кімнаті головного корпусу Франкового Університету. Сподіваємося, що ці книжкові новинки наших науковців збагатять знання не лише студентів, а й широкого кола поціновувачів друкованого слова.

Соціальна психологія

Автор – Надія Гапон

a
Гапон Н. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –366 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Посібник присвячено фундаментальним теоріям, концепціям, класичним експериментам та феноменам соціального мислення, соціального впливу й соціальної поведінки. Зміст містить великий фактаж найвідоміших експериментів у царині соціальної психології; тематику курсу подано у контексті її соціокультурної значущості; висвітлено віхи розвитку української соціально-психологічної думки.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс соціальної психології. Буде корисним у процесі вивчення інших гуманітарних дисциплін – культурології, політології, міжнародних відносин, соціології, соціальної філософії.

Європейська інтеграція
та проблеми регіонів

Автор – Тамара Козак

Козак Т. М. Європейська інтеграція та проблеми регіонів: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 236 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Коректор – Ірина Василяйко. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику розглянуто методологічні проблеми регіоналізму та регіоналізації у Євросоюзі в їхньому зв’язку із процесом поглиблення політичної інтеграції європейських країн. Показано еволюцію регіональної політики ЄС, історичну динаміку розвитку самого Союзу. Особливу увагу приділено розкриттю актуальних питань поглиблення політичної (інституційної) інтеграції та зростанню ролі регіонів в усіх сферах суспільно-політичного та економічного життя європейських країн. Розкрито значення формування та реалізації регіональної політики для політичного розвитку Української держави.

Посібник розрахований на студентів та аспірантів історичних, політологічних, юридичних спеціальностей.

Опуклі структури, методи оптимізації
та їхнє застосування
в економічному аналізі

Автор – Валерій Козицький

Козицький В. А. Опуклі структури, методи оптимізації та їхнє застосування в економічному аналізі: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 449 с.

Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерний набір і верстання – Валерій Козицький. Обкладинка – Василь Роган.

Підручник написано на основі курсу лекцій з методів опуклого аналізу, теорії оптимізації та їхнього застосування до економічного аналізу, який читають на механіко-математичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладені основи опуклих множин, увігнутих функцій і загальні задачі математичного програмування, класичної оптимізації, методи квазіувігнутого програмування, векторної оптимізації. Розглянуто застосування математичного апарату в теорії споживання, теорії фірми, теорії загальної рівноваги.

Для студентів, аспірантів економічних і математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Історична граматика латинської мови

Автор – Богдан Чернюх

Чернюх Б. В. Історична граматика латинської мови. Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 292 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Мар’яна Мних. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Підручник містить відомості про розвиток фонетики та морфології латинської мови від часу появи перших писемних джерел до розпаду Римської імперії, подані на широкому індоєвропейському тлі.

У кінці підручника вміщено хрестоматію латинських написів, Index verborum, список скорочень цитованих джерел та рекомендовану літературу.

Геологічний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка

Автори – Петро Білоніжка, Орест Матковський,
Микола Павлунь, Євгенія Сливко

Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945-2005): Довідково-інформаційне видання / П. Білоніжка, О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 375 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник.

Висвітлено передумови відкриття і діяльність геологічного факультету у Львівському університеті, проаналізовано структуру, навчальний процес, підготовку фахівців та кадрів вищої кваліфікації, науково-дослідну роботу, найважливіші здобутки. Наведено короткі відомості про кафедри, лабораторії, науково-дослідні підрозділи, наукові товариства і видання, персоналії, списки аспірантів і співробітників, які захистили кандидатські й докторські дисертації, списки студентів-випускників. Висвітлено поетичну і мистецьку творчість геологів. Завершують книгу фотоальбом, який ілюструє різнобічну діяльність працівників факультету, та фоторепродукції їхніх мистецьких творів.

Для геологів, студентів, випускників, дослідників історії геологічного факультету Львівського університету, любителів поезії, мистецтва, декоративного каменю.

Кафедра раціонального використання природних ресурсів
і охорони природи
1988 – 2008

За редакцією Семена Кукурудзи

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи: Довідник. За загальною редакцією професора Кукурудзи С. І. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 42 с.

Літературний редактор – Діана Карпин. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Ірина Василяйко. Дизайн та верстка – Ігор Дикий.

У довіднику висвітлено історію формування і розвитку кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка. Охарактеризовано структурні підрозділи кафедри, навчальну і наукову роботу, подані біографічні дані працівників кафедри.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів, студентів.

Теофіль Комаринець.
Біобібліографічний покажчик

Теофіль Комаринець: Біобібліографічний покажчик / Укладач М. Кривенко; Авт. передм.: В. Івашків, О. Комаринець; Редкол.: В. Кметь (голова) та ін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 168 с.: іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія; Чис. 26. Біобібліографія вчених університету).

Науковий редактор – Василь Івашків. Редактор – Григорій Чопик. Художник – Іван Крислач.

Біобібліографічний покажчик містить інформацію про життєвий і творчий шлях відомого українського літературознавця, фольклориста, громадського діяча, першого завідувача відновленої 1990 року кафедри української фольклористики імені академіка Ф. Колесси у Львівському національному університеті імені Івана Франка, дійсного члена Наукового товариства імені Тараса Шевченка, активного учасника відродженої “Просвіти”, голови ради Львівського університету імені Івана Франка, доктора філологічних наук, професора Теофіля Івановича Комаринця (1927-1991).

Видання адресоване широкому колу дослідників української літератури, фольклору, суспільно-політичних проблем, викладачам, бібліотечним працівникам, студентам, усім, хто цікавиться історією рідного слова та славними постатями української науки, освіти, культури.

Антична археологія: тексти лекцій

Укладач – Василь Рудий

Антична археологія: Тексти лекцій / Укладач – В. А. Рудий. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 200 с.

Редактор – Уляна Крук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Галина Матіїв. Дизайн та обкладинка – Мар’яна Чура. Комп’ютерне верстання – Мар’яна Чура та Любов Семенович.

У текстах лекцій подано відомості про матеріальну та духовну культуру античного періоду населення Греції, Риму, Північного та Східного Причорномор’я.

Пропоноване ілюстроване видання призначене для студентів історичних факультетів, які навчаються за спеціальністю “Археологія”.

Добірку підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Книгарня (березень-2009) - Марія ЛЕОНОВА

Щоб збагатити знання

Університетський читач у цій газетній добірці має змогу познайомитися з новими книжками Видавничого центру, які нещодавно побачили світ. Деякі з цих видань вже є на полицях книгарні, розташованої у 118-ій кімнаті головного корпусу Франкового Університету. Сподіваємося, що ці книжкові новинки наших науковців збагатять знання не лише студентів, а й широкого кола поціновувачів друкованого слова.

Соціальна психологія

Автор – Надія Гапон

Гапон Н. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –366 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Посібник присвячено фундаментальним теоріям, концепціям, класичним експериментам та феноменам соціального мислення, соціального впливу й соціальної поведінки. Зміст містить великий фактаж найвідоміших експериментів у царині соціальної психології; тематику курсу подано у контексті її соціокультурної значущості; висвітлено віхи розвитку української соціально-психологічної думки.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс соціальної психології. Буде корисним у процесі вивчення інших гуманітарних дисциплін – культурології, політології, міжнародних відносин, соціології, соціальної філософії.

Європейська інтеграція
та проблеми регіонів

Автор – Тамара Козак

Козак Т. М. Європейська інтеграція та проблеми регіонів: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 236 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Коректор – Ірина Василяйко. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику розглянуто методологічні проблеми регіоналізму та регіоналізації у Євросоюзі в їхньому зв’язку із процесом поглиблення політичної інтеграції європейських країн. Показано еволюцію регіональної політики ЄС, історичну динаміку розвитку самого Союзу. Особливу увагу приділено розкриттю актуальних питань поглиблення політичної (інституційної) інтеграції та зростанню ролі регіонів в усіх сферах суспільно-політичного та економічного життя європейських країн. Розкрито значення формування та реалізації регіональної політики для політичного розвитку Української держави.

Посібник розрахований на студентів та аспірантів історичних, політологічних, юридичних спеціальностей.

Опуклі структури, методи оптимізації
та їхнє застосування
в економічному аналізі

Автор – Валерій Козицький

Козицький В. А. Опуклі структури, методи оптимізації та їхнє застосування в економічному аналізі: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 449 с.

Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерний набір і верстання – Валерій Козицький. Обкладинка – Василь Роган.

Підручник написано на основі курсу лекцій з методів опуклого аналізу, теорії оптимізації та їхнього застосування до економічного аналізу, який читають на механіко-математичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладені основи опуклих множин, увігнутих функцій і загальні задачі математичного програмування, класичної оптимізації, методи квазіувігнутого програмування, векторної оптимізації. Розглянуто застосування математичного апарату в теорії споживання, теорії фірми, теорії загальної рівноваги.

Для студентів, аспірантів економічних і математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Історична граматика латинської мови

Автор – Богдан Чернюх

Чернюх Б. В. Історична граматика латинської мови. Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 292 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Мар’яна Мних. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Підручник містить відомості про розвиток фонетики та морфології латинської мови від часу появи перших писемних джерел до розпаду Римської імперії, подані на широкому індоєвропейському тлі.

У кінці підручника вміщено хрестоматію латинських написів, Index verborum, список скорочень цитованих джерел та рекомендовану літературу.

Геологічний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка

Автори – Петро Білоніжка, Орест Матковський,
Микола Павлунь, Євгенія Сливко

Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945-2005): Довідково-інформаційне видання / П. Білоніжка, О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 375 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник.

Висвітлено передумови відкриття і діяльність геологічного факультету у Львівському університеті, проаналізовано структуру, навчальний процес, підготовку фахівців та кадрів вищої кваліфікації, науково-дослідну роботу, найважливіші здобутки. Наведено короткі відомості про кафедри, лабораторії, науково-дослідні підрозділи, наукові товариства і видання, персоналії, списки аспірантів і співробітників, які захистили кандидатські й докторські дисертації, списки студентів-випускників. Висвітлено поетичну і мистецьку творчість геологів. Завершують книгу фотоальбом, який ілюструє різнобічну діяльність працівників факультету, та фоторепродукції їхніх мистецьких творів.

Для геологів, студентів, випускників, дослідників історії геологічного факультету Львівського університету, любителів поезії, мистецтва, декоративного каменю.

Кафедра раціонального використання природних ресурсів
і охорони природи
1988 – 2008

За редакцією Семена Кукурудзи

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи: Довідник. За загальною редакцією професора Кукурудзи С. І. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 42 с.

Літературний редактор – Діана Карпин. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Ірина Василяйко. Дизайн та верстка – Ігор Дикий.

У довіднику висвітлено історію формування і розвитку кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка. Охарактеризовано структурні підрозділи кафедри, навчальну і наукову роботу, подані біографічні дані працівників кафедри.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів, студентів.

Теофіль Комаринець.
Біобібліографічний покажчик

Теофіль Комаринець: Біобібліографічний покажчик / Укладач М. Кривенко; Авт. передм.: В. Івашків, О. Комаринець; Редкол.: В. Кметь (голова) та ін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 168 с.: іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія; Чис. 26. Біобібліографія вчених університету).

Науковий редактор – Василь Івашків. Редактор – Григорій Чопик. Художник – Іван Крислач.

Біобібліографічний покажчик містить інформацію про життєвий і творчий шлях відомого українського літературознавця, фольклориста, громадського діяча, першого завідувача відновленої 1990 року кафедри української фольклористики імені академіка Ф. Колесси у Львівському національному університеті імені Івана Франка, дійсного члена Наукового товариства імені Тараса Шевченка, активного учасника відродженої “Просвіти”, голови ради Львівського університету імені Івана Франка, доктора філологічних наук, професора Теофіля Івановича Комаринця (1927-1991).

Видання адресоване широкому колу дослідників української літератури, фольклору, суспільно-політичних проблем, викладачам, бібліотечним працівникам, студентам, усім, хто цікавиться історією рідного слова та славними постатями української науки, освіти, культури.

Антична археологія: тексти лекцій

Укладач – Василь Рудий

Антична археологія: Тексти лекцій / Укладач – В. А. Рудий. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 200 с.

Редактор – Уляна Крук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Галина Матіїв. Дизайн та обкладинка – Мар’яна Чура. Комп’ютерне верстання – Мар’яна Чура та Любов Семенович.

У текстах лекцій подано відомості про матеріальну та духовну культуру античного періоду населення Греції, Риму, Північного та Східного Причорномор’я.

Пропоноване ілюстроване видання призначене для студентів історичних факультетів, які навчаються за спеціальністю “Археологія”.

Там, де книга оживає на очах…

Книгарня. Така вивіска з’явилася біля входу до 118-ої кімнати, що на першому поверсі Університету, трохи більше року тому – 6 березня. Саме цього дня було відкрито книжковий магазин Видавничого центру. Студенти і науковці Франкового Університету та його гості дістали нарешті можливість вільно за собівартістю придбати необхідну наукову, навчальну і художню літературу, випущену поліграфістами з вулиці Дорошенка, 41.

На гарно оформлених стелажах книгарні з’явилися цікаві і дуже потрібні читачам видання, які через відсутність права на реалізацію у значній кількості залежувалися у складських приміщеннях Видавничого центру. Їх було тоді близько ста найменувань. Ажіотаж щодо придбання книжкових новинок у ці березневі дні був величезним. Не спадає він і досі, бо про університетську книгарню знають не лише у рідному вищому навчальному закладі, а й за його межами. Найвищий попит серед покупців мали на той час книжки “Мовний світ Івана Франка” Олександри Сербенської, “Новітня історія України 1914-1945 рр.” Костянтина Кондратюка, Франків тритомник “Галицько-руські народні приповідки”, “Публіцистика й тенденції розвитку світу” Йосипа Лося, “Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.” Степана Костя, “Постаті” Ярослава Дашкевича та інші.

Згодом на полицях книгарні з’явилися і видання, які надійшли з кафедр факультетів, адже їх там не могли собі придбати ні студенти, ні викладачі. Тепер, як кажуть, крига скресла. Дорога до читача через книгарню усім випущеним університетським книжкам вільна. До цих слів повинні уважно прислухатися всі, хто ще не встиг дати друге життя старим-новим книжкам. Бо, як зауважує продавець книгарні Наталія Лазорко, студенти інколи приходять з великими списками літератури університетських авторів, а книжок цих у продажу нема…

Сьогодні книгарня пропонує читачеві-покупцеві понад двісті найменувань книжково-журнальної продукції. Серед них – підручники, навчальні посібники, монографії, словники, художня література, вісники, журнали та інші видання. Вони тематично розкладені на книжкових полицях за чотирма розділами: видання, присвячені 150-річчю від дня народження Івана Франка; видання гуманітарного напряму; видання природничого напряму; вісники, журнали. Є у книгарні стенд, на якому розміщена інформація про книжкові новинки, про видання, підготовлені до виходу у світ, газети, в яких йдеться про книжки Видавничого центру. Відвідувачі у книзі відгуків і пропозицій мають змогу письмово висловити думки, побажання щодо роботи книжкового осередку. У книгарні завжди людно. І, що приємно, майже кожен другий потенційний покупець не покидає її без придбаної книжки. Тому й не дивно, що за рік реалізовано поліграфічної продукції на суму понад 125 тисяч гривень.

Як бачимо, робиться велика добра справа для Університету, для всіх поціновувачів друкованого слова, створеного у його стінах. Тому вкотре переконуємось як вчасно ректорат і, насамперед, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Мар’ян Володимирович Лозинський, втілив у життя давню мрію – заснування університетської книгарні для збуту книжково-журнальної продукції Видавничого центру. У підготовці цього весняного подарунку великий ентузіазм тоді проявив і директор Видавничого центру Ігор Володимирович Хом’як, і значна частина колективу поліграфістів. Тепер дорога книжок до читача стала набагато коротшою. І це не може не тішити.

Цікавилася роботою книгарні Марія ЛЕОНОВА.

Нові видання (січень-лютий-2009) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Завантажити публікацію

Щоб збагатити знання

Університетський читач у цій газетній добірці має змогу познайомитися з новими книжками Видавничого центру, які нещодавно побачили світ. Деякі з цих видань вже є на полицях книгарні, розташованої у 118-ій кімнаті головного корпусу Франкового Університету. Сподіваємося, що ці книжкові новинки наших науковців збагатять знання не лише студентів, а й широкого кола поціновувачів друкованого слова.

Соціальна психологія

Автор – Надія Гапон

Гапон Н. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –366 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Посібник присвячено фундаментальним теоріям, концепціям, класичним експериментам та феноменам соціального мислення, соціального впливу й соціальної поведінки. Зміст містить великий фактаж найвідоміших експериментів у царині соціальної психології; тематику курсу подано у контексті її соціокультурної значущості; висвітлено віхи розвитку української соціально-психологічної думки.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс соціальної психології. Буде корисним у процесі вивчення інших гуманітарних дисциплін – культурології, політології, міжнародних відносин, соціології, соціальної філософії.

Європейська інтеграція
та проблеми регіонів

Автор – Тамара Козак

Козак Т. М. Європейська інтеграція та проблеми регіонів: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 236 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Коректор – Ірина Василяйко. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

У навчальному посібнику розглянуто методологічні проблеми регіоналізму та регіоналізації у Євросоюзі в їхньому зв’язку із процесом поглиблення політичної інтеграції європейських країн. Показано еволюцію регіональної політики ЄС, історичну динаміку розвитку самого Союзу. Особливу увагу приділено розкриттю актуальних питань поглиблення політичної (інституційної) інтеграції та зростанню ролі регіонів в усіх сферах суспільно-політичного та економічного життя європейських країн. Розкрито значення формування та реалізації регіональної політики для політичного розвитку Української держави.

Посібник розрахований на студентів та аспірантів історичних, політологічних, юридичних спеціальностей.

Опуклі структури, методи оптимізації
та їхнє застосування
в економічному аналізі

Автор – Валерій Козицький

Козицький В. А. Опуклі структури, методи оптимізації та їхнє застосування в економічному аналізі: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 449 с.

Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерний набір і верстання – Валерій Козицький. Обкладинка – Василь Роган.

Підручник написано на основі курсу лекцій з методів опуклого аналізу, теорії оптимізації та їхнього застосування до економічного аналізу, який читають на механіко-математичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладені основи опуклих множин, увігнутих функцій і загальні задачі математичного програмування, класичної оптимізації, методи квазіувігнутого програмування, векторної оптимізації. Розглянуто застосування математичного апарату в теорії споживання, теорії фірми, теорії загальної рівноваги.

Для студентів, аспірантів економічних і математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Історична граматика латинської мови

Автор – Богдан Чернюх

Чернюх Б. В. Історична граматика латинської мови. Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 292 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Мар’яна Мних. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Підручник містить відомості про розвиток фонетики та морфології латинської мови від часу появи перших писемних джерел до розпаду Римської імперії, подані на широкому індоєвропейському тлі.

У кінці підручника вміщено хрестоматію латинських написів, Index verborum, список скорочень цитованих джерел та рекомендовану літературу.

Геологічний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка

Автори – Петро Білоніжка, Орест Матковський,
Микола Павлунь, Євгенія Сливко

Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945-2005): Довідково-інформаційне видання / П. Білоніжка, О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 375 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник.

Висвітлено передумови відкриття і діяльність геологічного факультету у Львівському університеті, проаналізовано структуру, навчальний процес, підготовку фахівців та кадрів вищої кваліфікації, науково-дослідну роботу, найважливіші здобутки. Наведено короткі відомості про кафедри, лабораторії, науково-дослідні підрозділи, наукові товариства і видання, персоналії, списки аспірантів і співробітників, які захистили кандидатські й докторські дисертації, списки студентів-випускників. Висвітлено поетичну і мистецьку творчість геологів. Завершують книгу фотоальбом, який ілюструє різнобічну діяльність працівників факультету, та фоторепродукції їхніх мистецьких творів.

Для геологів, студентів, випускників, дослідників історії геологічного факультету Львівського університету, любителів поезії, мистецтва, декоративного каменю.

Кафедра раціонального використання природних ресурсів
і охорони природи
1988 – 2008

За редакцією Семена Кукурудзи

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи: Довідник. За загальною редакцією професора Кукурудзи С. І. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 42 с.

Літературний редактор – Діана Карпин. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Ірина Василяйко. Дизайн та верстка – Ігор Дикий.

У довіднику висвітлено історію формування і розвитку кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка. Охарактеризовано структурні підрозділи кафедри, навчальну і наукову роботу, подані біографічні дані працівників кафедри.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів, студентів.

Теофіль Комаринець.
Біобібліографічний покажчик

Теофіль Комаринець: Біобібліографічний покажчик / Укладач М. Кривенко; Авт. передм.: В. Івашків, О. Комаринець; Редкол.: В. Кметь (голова) та ін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 168 с.: іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія; Чис. 26. Біобібліографія вчених університету).

Науковий редактор – Василь Івашків. Редактор – Григорій Чопик. Художник – Іван Крислач.

Біобібліографічний покажчик містить інформацію про життєвий і творчий шлях відомого українського літературознавця, фольклориста, громадського діяча, першого завідувача відновленої 1990 року кафедри української фольклористики імені академіка Ф. Колесси у Львівському національному університеті імені Івана Франка, дійсного члена Наукового товариства імені Тараса Шевченка, активного учасника відродженої “Просвіти”, голови ради Львівського університету імені Івана Франка, доктора філологічних наук, професора Теофіля Івановича Комаринця (1927-1991).

Видання адресоване широкому колу дослідників української літератури, фольклору, суспільно-політичних проблем, викладачам, бібліотечним працівникам, студентам, усім, хто цікавиться історією рідного слова та славними постатями української науки, освіти, культури.

Антична археологія: тексти лекцій

Укладач – Василь Рудий

Антична археологія: Тексти лекцій / Укладач – В. А. Рудий. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 200 с.

Редактор – Уляна Крук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Галина Матіїв. Дизайн та обкладинка – Мар’яна Чура. Комп’ютерне верстання – Мар’яна Чура та Любов Семенович.

У текстах лекцій подано відомості про матеріальну та духовну культуру античного періоду населення Греції, Риму, Північного та Східного Причорномор’я.

Пропоноване ілюстроване видання призначене для студентів історичних факультетів, які навчаються за спеціальністю “Археологія”.

Там, де книга оживає на очах…

Книгарня. Така вивіска з’явилася біля входу до 118-ої кімнати, що на першому поверсі Університету, трохи більше року тому – 6 березня. Саме цього дня було відкрито книжковий магазин Видавничого центру. Студенти і науковці Франкового Університету та його гості дістали нарешті можливість вільно за собівартістю придбати необхідну наукову, навчальну і художню літературу, випущену поліграфістами з вулиці Дорошенка, 41.

На гарно оформлених стелажах книгарні з’явилися цікаві і дуже потрібні читачам видання, які через відсутність права на реалізацію у значній кількості залежувалися у складських приміщеннях Видавничого центру. Їх було тоді близько ста найменувань. Ажіотаж щодо придбання книжкових новинок у ці березневі дні був величезним. Не спадає він і досі, бо про університетську книгарню знають не лише у рідному вищому навчальному закладі, а й за його межами. Найвищий попит серед покупців мали на той час книжки “Мовний світ Івана Франка” Олександри Сербенської, “Новітня історія України 1914-1945 рр.” Костянтина Кондратюка, Франків тритомник “Галицько-руські народні приповідки”, “Публіцистика й тенденції розвитку світу” Йосипа Лося, “Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.” Степана Костя, “Постаті” Ярослава Дашкевича та інші.

Згодом на полицях книгарні з’явилися і видання, які надійшли з кафедр факультетів, адже їх там не могли собі придбати ні студенти, ні викладачі. Тепер, як кажуть, крига скресла. Дорога до читача через книгарню усім випущеним університетським книжкам вільна. До цих слів повинні уважно прислухатися всі, хто ще не встиг дати друге життя старим-новим книжкам. Бо, як зауважує продавець книгарні Наталія Лазорко, студенти інколи приходять з великими списками літератури університетських авторів, а книжок цих у продажу нема…

Сьогодні книгарня пропонує читачеві-покупцеві понад двісті найменувань книжково-журнальної продукції. Серед них – підручники, навчальні посібники, монографії, словники, художня література, вісники, журнали та інші видання. Вони тематично розкладені на книжкових полицях за чотирма розділами: видання, присвячені 150-річчю від дня народження Івана Франка; видання гуманітарного напряму; видання природничого напряму; вісники, журнали. Є у книгарні стенд, на якому розміщена інформація про книжкові новинки, про видання, підготовлені до виходу у світ, газети, в яких йдеться про книжки Видавничого центру. Відвідувачі у книзі відгуків і пропозицій мають змогу письмово висловити думки, побажання щодо роботи книжкового осередку. У книгарні завжди людно. І, що приємно, майже кожен другий потенційний покупець не покидає її без придбаної книжки. Тому й не дивно, що за рік реалізовано поліграфічної продукції на суму понад 125 тисяч гривень.

Як бачимо, робиться велика добра справа для Університету, для всіх поціновувачів друкованого слова, створеного у його стінах. Тому вкотре переконуємось як вчасно ректорат і, насамперед, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Мар’ян Володимирович Лозинський, втілив у життя давню мрію – заснування університетської книгарні для збуту книжково-журнальної продукції Видавничого центру. У підготовці цього весняного подарунку великий ентузіазм тоді проявив і директор Видавничого центру Ігор Володимирович Хом’як, і значна частина колективу поліграфістів. Тепер дорога книжок до читача стала набагато коротшою. І це не може не тішити.

Криниця знань студентства

Науковці Франкового університету своїм творчим доробком, який щороку вимірюється сотнями нових видань, дають студентам велику можливість збагатити свої знання з різних дисциплін. Ці слова наочно підтверджуємо, ознайомлюючи Вас, шановні поціновувачі друкованого слова, з новими книжками, які нещодавно побачили світ завдяки неабияким зусиллям насамперед працівників університетського Видавничого центру. Деякі з видань Ви вже сьогодні можете придбати у новій книгарні Видавничого центру, яка знаходиться у 118-ій кімнаті, що на першому поверсі головного корпусу Університету.

Українська преса. Хрестоматія

За редакцією Михайла Нечиталюка

Українська преса: Хрестоматія / За редакцією д-ра філол. наук, проф. М. Ф. Нечиталюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Том. ІІІ. Преса Галичини 70 – початку 90-х років ХІХ ст.: Кн. І. Публіцистика Івана Франка: “школа політичного думання” (1875 – 1893). – 610 с. + 73 вкл.

Редактор – Уляна Крук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Добір фотоілюстрацій – Ярослав Табінський.

Пропоноване читацькій громаді повторне видання у новій редакції навчально-методичного семінарію “Публіцистика Івана Франка” (Львів, 1972) як першої книги серійного ІІІ тому хрестоматії “Українська преса” на всю можливу широчінь розгортає, доповнює і поглиблює досучасні знання про журналістсько-публіцистичну спадщину великого Каменяра. Якісність і повнота цього видання досягається передусім залученням до книжки маловідомих і невідомих текстів, особливо появою цілком нової, третьої частини – “В наймах у сусідів” (про співробітництво І. Франка у польській пресі), залученням нових семінарських тем і текстів, зокрема іншомовних в оригіналі і перекладах, доданням свіжої наукової і першоджерельної літератури, уточненням приміток і коментарів, публікацією у новому варіанті “Вступу” й історико-аналітичної статті “Іскриста грань таланту” з концептуальною постановкою питань формування світогляду І. Франка, періодизації його журнально-публіцистичної діяльності та принципів мовно-стилістичного редагування авторських першодруків.

Семінарій розрахований на старшокурсників факультетів журналістики університетів, переважно на бакалаврів і магістрантів, які вивчають або будуть вивчати спецкурс “Майстерність Франка-публіциста” та писатимуть наукові дослідження. Своїм хрестоматійним текстовим багажем, тематикою і проблематикою ця книжка, сподівємося, зацікавить не тільки широкі кола франкознавців, але й студентство суміжних галузей наук – філологів, філософів, істориків, політологів, мовознавців. Що ж до журналістів-практиків, то для цієї категорії читачів семінарій про публіцистику Івана Франка слугуватиме надійним джерелом творчого досвіду і наснаги, “школою політичного думання”.

Збірник тестів з курсу “Педагогіка”.
Частина 2. Загальні основи педагогіки

За редакцією Дмитра Герцюка, Лариси Ковальчук

Збірник тестів з курсу “Педагогіка”: Навчально-методичний посібник. / За загальною редакцією Д. Герцюка, Л. Ковальчук: У 3 ч. Ч. 2. Загальні основи педагогіки. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 152 с.

Редактор – Марія Ріпей. Технічний редактор – Світлана Сеник.

У посібнику визначено змістовий компонент кожної теми; подано літературу для самостійної роботи студентів; розроблено діагностичний блок у вигляді тестових завдань для контролю і самоконтролю знань, умінь та навичок студентів з розділу “Загальні основи педагогіки”. Наведені матеріали сприятимуть осмисленню студентами предмета, завдань і змісту навчальної дисципліни “Педагогіка”.

Для викладачів, магістрантів і студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат

Автор – Ярослав Кравчук

Кравчук Я. С. Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 188 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Комп’ютерне складання і верстка – Галина Шушняк. Фото – Михайло Гамкало, Ярослав Кравчук, Дмитро Каднічанський, Катерина Москалюк, Володимир Шушняк. Обкладинка – Ігор Дикий.

Наведено комплексну геоморфологічну характеристику регіону. Виконано детальний морфоструктурний аналіз. В аналізі морфоскульптури особливу увагу звернуто на реліктові поверхні вирівнювання і форми рельєфу плейстоценових зледенінь. Запропоновано детальну схему геоморфологічної регіоналізації Полонинсько-Чорногірських Карпат.

Виконання курсової роботи
з культурологічно-релігієзнавчої проблематики

Автори – Людмила Пітусь, Валерій Стеценко

Пітусь Л., Стеценко В. Виконання курсової роботи з культурологічно-релігієзнавчої проблематики: Навчально-методичний посібник для студентів університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 148 с.

Редактор – Анна Габрук. Комп’ютерна верстка – Любов Семенович. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

У навчально-методичному посібнику вказані вимоги до курсових робіт з культурології, української та зарубіжної культури і релігієзнавства, надаються необхідні методичні поради студентам по їх виконанню, вміщено рекомендовану тематику таких курсових робіт та списки основної рекомендованої літератури з культурологічно-релігієзнавчої проблематики.

Для студентів університету.

Теорія алгоритмів

Автори – Леся Клакович, Софія Левицька, Оксана Костів

Теорія алгоритмів: Навчальний посібник / Л. М. Клакович, С. М. Левицька, О. В. Костів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 140 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто основні поняття та проблеми теорії алгоритмів; описано класичні алгоритмічні системи: нормальні алгоритми Маркова, рекурсивні функції, машини Тьюрінга, Поста, РАМ-машини; досліджено клас важкорозв’язних задач. Наведено деякі методи розробки ефективних алгоритмів. До кожної теми складено низку завдань для самостійної роботи.

Для студентів та аспірантів факультету прикладної математики та інформатики, а також усіх, хто цікавиться розробкою обчислювальних систем і алгоритмів.

Щоб навчав ти чужих дітей…

Автор – Єжи Аксер

Аксер Єжи. Щоб навчав ти чужих дітей… Кілька думок про долю академічного вчителя / Укладачі В. Кметь, І. Мрака. Редкол. І. Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2008. – 56 с.; портр. – (Серія “DoсtorHonorіsCausa”).

Редактор – Григорій Чопик. Мистецьке оформлення обкладинки – Андрій Кісь.

Друкується інавґураційна промова професора Варшавського університету Єжи Аксера, яку він виголосив з нагоди присудження йому звання “Почесний доктор” (Doсtor Honorіs Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка.

Експертні методи в ухваленні рішень

Автор – Михайло Баранкевич

Баранкевич М. М. Експертні методи в ухваленні рішень: Текст лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 214 с.

Редактор – Оксана Кузик. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

У тексті лекцій описано спосіб формування експертних комісій (груп) та загальні вимоги до проведення експертиз. Подано схеми підготовки (пошуку) варіантів можливих рішень, тобто схеми формування сукупності можливих альтернатив. Розглянуто методи обробки експертної інформації, а також наведено схеми експертиз.

Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають такі фазові дисципліни: “Методи обробки соціально-економічної інформації”, “Методи прийняття рішень”, “Системний аналіз” тощо.

Промислова мікробіологія

Автори – Галина Яворська, Степан Гудзь, Світлана Гнатуш

Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів, 2008. – 256 с.

Редактор – Лариса Сідлович. Технічний редактор – Ігор Старунько. Комп’ютерна графіка та верстання – Ігор Старунько.

У посібнику висвітлені основні питання промислової мікробіології за програмою підготовки студентів-мікробіологів вищих навчальних закладів.

Коротко розглянуто історію становлення і розвитку промислової мікробіології. Значну увагу приділено описові методів селекції промислових штамів мікроорганізмів, способів їх культивування, різних видів сировини, принципів виготовлення та стерилізації середовищ. Детально висвітлено технологічні схеми виробництва і механізми мікробіологічного синтезу біологічно активних речовин, харчових продуктів і напоїв за допомогою мікроорганізмів. Розглянуто шляхи одержання білка одноклітинних, ензиматично активної біомаси, пробіотиків, бактерійних добрив, біоінсектицидів і засобів захисту рослин. Показано значення мікроорганізмів у біогеотехнології, одержанні біогазу та паливного етанолу. Висвітлено участь мікроорганізмів у очищенні забруднених газоподібних відходів, стічних вод і ґрунту. Проаналізовано методи мікробіологічного контролю повітря виробничих приміщень, обладнаня та води, а також способи їхньої дезінфекції.

Для студентів-біологів вищих навчальних закладів, мікробіологів-науковців і працівників мікробіологічної промисловості.

Основи вищої математики.
Теореми, приклади і задачі

Автор – Богдан Тріщ

Тріщ Б. М. Основи вищої математики: Теореми, приклади і задачі. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 404 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор Галина Матіїв. Обкладинка – Василь Роган.

Наведено головні означення і теореми векторної алгебри й основ математичного аналізу, описано розв’язування типових задач і наведено задачі для самостійного розв’язування. Велика кількість задач для самостійного розв’язування дає змогу використовувати посібник як збірник задач. Особливу увагу приділено задачам економічного змісту. Запропоновано деякі моделі, для опису яких використовують методи вищої математики. Матеріал, викладений у посібнику, відповідає програмі курсу вищої математики для економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

Для студентів економічних спеціальностей.

Оптика. Елементи атомної
та ядерної фізики

Автор – Василь Стадник

Стадник В. Й. Оптика. Елементи атомної та ядерної фізики: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 336 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Мар’яна Мних. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

Викладено основні закони поширення і взаємодії світла з середовищем. Розглянуто закономірності та практичне застосування головних оптичних ефектів: інтерференції, дифракції, дисперсії та поляризації світлових променів. Значну увагу приділено розгляду квантових властивостей світла та їхньому застосуванню у біології, медицині та моніторингу довкілля.

Для студентів нефізичних природничих факультетів вищих навчальних закладів.

Посібник з французької мови
для самостійної роботи
і дистанційного навчання

Автори – Ганна Кость, Ольга Сулим

Кость Г. М., Сулим О. І. Французька мова. Посібник для самостійної роботи і дистанційного навчання. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 164 с.

Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

Посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання, які вивчають французьку мову самостійно або ж дистанційно. Його специфіка і зміст передбачають самостійне опрацювання країнознавчого матеріалу та соціокультурних традицій Франції.

Головна мета посібника полягає в формуванні та розвитку здібностей і вміння використовувати лінгвокраїнознавчий матеріал у процесі міжкультурної комунікації та різноманітних сферах життєдіяльності. Структура посібника та інформативний матеріал дають можливість опрацювати відповідну тематику самостійно, здійснюючи контроль за виконанням вправ на основі запропонованих ключів.

Географія населення

Автор – Ірина Гудзеляк

Гудзеляк І. Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с. + іл.

Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Софія Довба. Коректор – Галина Матіїв. Комп’ютерний набір – Ірина Гудзеляк. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Художнє оформлення – Василь Роган.

mainВикладено теоретико-методологічні основи та історію географії населення. Розкрито суть головних категорій, сучасних наукових концепцій з географії населення, проаналізовано геопросторові тенденції формування населення світу, регіонів та України.

Для студентів та аспірантів географічних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами населення.

Фізико-хімічні методи аналізу

Автори – Василь Зінчук, Галина Левицька,
Лілія Дубенська

Зінчук В. К., Левицька Г. Д., Дубенська Л. О. Фізико-хімічні методи аналізу: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 362 с.

Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

У посібнику розглянуто сучасні фізико-хімічні методи аналізу. Викладено теоретичні основи методів, зазначено умови та галузі їхнього практичного застосування, метрологічні характеристики, переваги і недоліки.

Контрольні запитання та задачі, які подано в кінці кожного розділу, допоможуть закріпити вивчений матеріал.

Для студентів вищих навчальних закладів.

З історії театру і драми

Автор – Олександр Гвоздєв

Гвоздєв О. О.: З історії театру і драми /Из истории театра и драмы. Академия, 1923 г. Переклад з російської. – Львів, 2008. – 200 с.

Ідея видання, наукова редакція – Богдан Козак. Переклад з російської – Євдокія Стародинова. Редактор – Ніна Бічуя. Дизайн та верстка – Інна Шкльода.

У книгу О. Гвоздєва увійшли окремі статті та нариси з проблем історії європейського театру і драматургії ХVІ – ХХ століття, а також подано аналіз нової німецької театрознавчої науки. Книга містить багатий фактологічний матеріал і може слугувати посібником для студентів вищих гуманітарних навчальних закладів.

Гамлет

Автор – Вільям Шекспір

Шекспір Вільям: Гамлет – Переклад з англійської. – Львів, 2008. – 192 с. TheworksofW. Shakespeare. ThatragedyofHamlet. – London: Methuen & Сo. Ltd. – 1909. – 240 p.

Ідея видання, наукова редакція – Богдан Козак. Переклад з англійської – Михайло Рудницький. Редактор – Ніна Бічуя. Дизайн та верстка – Інна Шкльода.

Кафедра театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка доповнює українську перекладну шекспіріану, публікуючи невідомий досі і недавно віднайдений переклад трагедії “Гамлет”. Переклад здійснив 1943 року Михайло Рудницький, професор Львівського університету імені Івана Франка.

Цікавилася роботою книгарні Марія ЛЕОНОВА.

Нові видання (січень-лютий-2009) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Завантажити публікацію

Є що читати, є з чого вчитися…

Поява кожної нової університетської книжки – це свято не лише для авторів-науковців, читачів-студентів, а також і для поліграфістів Видавничого центру. Адже саме вони першими беруть в руки видання, яке щойно побачило світ. Сьогодні ми пропонуємо Вам ознайомитися з новим книжковим доробком творців друкованого слова.

Ділове планування розвитку корпоративного сектора економіки України

Автори – Ярослав Піцур, Марта Горинь, Оксана Сенишин

Піцур Я. С., Горинь М. О., Сенишин О. С. Ділове планування розвитку корпоративного сектора економіки України: Монографія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – 288 с.

Редактор – О. Яремчук. Комп’ютерне верстання – В. Власов. Дизайн обкладинки – Д. Дашков.

Розглядаються теоретичні та прикладні аспекти ділового планування, зокрема розкривається понятійний апарат, характеризуються сучасні теорії планування і їхній вплив на практику менеджменту; наводяться теоретико-методологічні аспекти формування та функціонування корпоративного сектора економіки України; висвітлюється зарубіжний досвід ділового планування. На цій основі зроблено висновки стосовно пріоритетних напрямів розвитку системи ділового планування діяльності корпоративних форм господарювання.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також керівників і фахівців, що займаються питаннями ділового планування в корпоративному секторі економіки, для організацій, наукових установ – усіх, кому цікаві питання інтеграції України у світову систему господарювання.

Проблеми геоморфології і палеогеографії
Українських Карпат і прилеглих територій
Матеріали третього міжнародного семінару
(Ворохта, 11-14 вересня 2008 року)

Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Матеріали третього міжнародного семінару (Ворохта, 11-14 вересня 2008 року). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 320 с.

Комп’ютерна верстка – Павло Горішний, Роман Кобзяк. Дизайн обкладинки – Ігор Дикий.

У збірник включені тексти доповідей третього міжнародного семінару з проблем геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій.

Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка

Автор – Василь Лизанчук

Лизанчук В. В. Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 258 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Хроніка геноциду, етноциду, лінгвоциду в Україні охоплює період від середини ХІ ст. до наших днів. Незаперечні документи всебічно розкривають підступну, цинічну, жорстоку агресивну політику і практику чужоземних режимів, які винищували українців, їх мову, культуру, духовність. Цифри, факти яскраво висвітлюють лиходійну природу сучасного антиукраїнізму. Ознайомлення і осмислення поданих матеріалів сприятиме формуванню української національної свідомості, громадянської мужності, ототожненню себе з єдиною історичною спільнотою, її символами, мовою, культурою, державою, нашим минулим і сучасним.

Документальні матеріали призначені для навчання і виховання студентів, ліцеїстів, школярів, інформаційної обізнаності громадськості України.

Бібліографічний покажчик
праць співробітників ботанічного саду
Львівського національного університету
імені Івана Франка (1945-2005)

Укладач – Любов Борсукевич

Бібліографічний покажчик праць співробітників ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка (1945-2005)/ Укладач – Л. М. Борсукевич. Науковий редактор та автор передмови кандидат біологічних наук, доцент А. І. Прокопів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 160 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Мар’яна Мних. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

Бібліографічний покажчик уміщує перелік праць співробітників ботанічного саду за період з 1945 по 2005 рр. Видання присвячене 60-річчю створення у складі ботанічного саду наукових відділів.

Ольга Терек
Серія “Заслужені професори Львівського національного університету
імені Івана Франка”

Ольга Терек / Упоряд. і вступ. ст. М. Кобилецької, О. Цвілинюк; Редкол. І. Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2007. – 48 с.; Порт. – (Серія “Заслужені професори Львівського національного університету імені Івана Франка”).

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Софія Довба. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович.

Опубліковано біографічний нарис і вибрану бібліографію доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри фізіології та екології рослин ЛНУ імені Івана Франка Ольги Іштванівни Терек з нагоди присудження їй почесного звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Під знаком хреста: франкознавчі студії

Автор – Лариса Бондар

Бондар Л. Під знаком хреста: франкознавчі студії: Збірник статей. Серія “Франкознавчі студії”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Випуск 4. – 228 с.

Текст надруковано в авторській редакції. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

У збірнику представлено статті, тези, рецензії, присвячені актуальним питанням франкознавства останніх двох десятиліть. Центральна тема – євангельські мотиви у творчості Івана Франка. Значна увага приділена також художній інтерпретації Франкових текстів, взаєминам його з жінками. Досліджується стан і завдання розвитку франкознавчої науки на сучасному етапі.

Вступ до фізики і техніки низьких температур

Автор – Андрій Франів

Франів А. В. Вступ до фізики і техніки низьких температур: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 160 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор Мар’яна Мних. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

Викладено питання, пов’язані з конструктивними особливостями і роботою установок для одержання низьких температур. Коротко розглянуто деякі специфічні питання теплопередачі за низьких температур, найважливіші експериментальні методи у фізиці низьких теиператур. Наведено характеристики головних видів теплової ізоляції та посудин для збереження й перевезення зріджених газів. Охоплено низку питань, що стосуються тематики наукових досліджень у галузі фізики твердого тіла.

Для студентів старших курсів і аспірантів фізичних спеціальностей університетів.

Основи економетрії часових рядів

Автор – Маріанна Оліскевич

Оліскевич М. О. Основи економетрії часових рядів: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 321 с.

Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто аналіз властивостей стаціонарних ARMA процесів. Досліджено проблеми моделювання нестаціонарних рядів даних. Наведено основні методи тестування одиничного кореня, описано властивості процесів з детермінованим часовим трендом.

Для студентів, аспірантів і наукових працівників.

Фтор у чорноземах південного заходу України

Автори – Валентина Тригуб, Степан Позняк

Тригуб В. І., Позняк С. П. Фтор у чорноземах південного заходу України: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 148 с.

Редактор – Руслана Спринь.Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

З’ясовано географо-генетичні особливості вмісту і розподілу фтору в чорноземах південних. Досліджено вплив хімічних меліорантів, а також викидів підприємств на вміст фтору в системі ґрунт-рослини на прикладі Одеського суперфосфатного заводу.

Визначено географічні закономірності природного поширення й антропогенного накопичення фтору в чорноземах південних зрошуваних і незрошуваних, ґрунтових і поверхневих водах південного заходу України. З’ясовано, що зрошення і внесення фосфогіпсу призводить до накопичення фтору в ґрунтах, рослинах, ґрунтових водах. Виявлено локальний характер фторного забруднення ґрунтів промисловими викидами, пов’язаний з генетичними особливостями ґрунтів і типами сільськогосподарського використання земель.

Для фахівців у галузі ґрунтознавства, сільського господарства, екології та охорони природи, наукових працівників, аспірантів та студентів різних спеціальностей.

Філософія. Пізнання. Наука

Філософія. Пізнання. Наука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 252 с.

Літературний редактор – Діана Карпин. Коректор – Наталія Курій. Комп’ютерний макет – Ігор Рижак.

У колективній монографії, підготовленій викладачами філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка і філософського факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, проаналізовано теоретичні та методологічні проблеми сучасного філософського і наукового пізнання. Розкрито закономірності функціонування логіки понять буття, логіки наукового дослідження, раціональних форм осягнення дійсності.

Ферментативні методи аналізу

Автори – Людмила Старикович, Наталія Климишин, Микола Великий

Старикович Л. С., Климишин Н. І., Великий М. М. Ферментативні методи аналізу: Навчальний посібник / Л. С. Старикович, Н. І. Климишин, М. М. Великий – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 100 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Коректор – Віталія Станкевич-Іванова.

У навчальному посібнику розглянуто сучасні методи дослідження активності ферментів та методи визначення вмісту окремих метаболітів і коферментів з використанням різних типів ензимів. У розглянутих методиках описано застосування досліджень у кінетичному режимі, спряжених систем, а також методів візуалізації.

Посібник розрахований на викладачів, студентів біологічних спеціальностей вищих закладів освіти та медичних університетів, фахівців з біохімії.

LeсturaLatina

Автори – Ольга Вацеба, Любов Олійник

Вацеба О. А., Олійник Л. Р. LeсturaLatina: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 200 с. з іл.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Софія Довба. Коректор – Мар’яна Мних. Комп’ютерний дизайн та верстка – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.

Посібник складається з 34 занять і граматичного довідника. Кожне заняття містить два навчальні тексти, які відповідають певній граматичній темі, словник до текстів, історико-культурологічний матеріал, сентенції. В граматичному довіднику (таблицях) наведено парадигми усіх частин мови.

Для студентів гуманітарних факультетів, коледжів, гімназій та ліцеїв.

Прикладна спектрометрія йонізуючих випромінювань

Автор – Володимир Грабовський

Грабовський В. А. Прикладна спектрометрія йонізуючих випромінювань: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 296 с.

Редактор – Ярослава Прихода.

Викладено основні поняття та принципи спектрометрії йонізуючих (ядерних) випромінювань. Розглянуто переваги та недоліки сцинтиляційної та напівпровідникової спектрометрії. Зосереджено увагу на гамма-спектральному аналізі як найдоступнішому та найпоширенішому сьогодні методі проведення кількісного аналізу джерел йонізуючих випромінювань. Розглянуто також особливості проведення альфа- та бета-аналізу.

Для студентів вищих навчальних закладів, фахівців у галузі радіаційної безпеки та аналізу радіонуклідного складу об’єктів довкілля.

Практикум з ядерної фізики

Автори – Володимир Грабовський, Орест Дзендзелюк, Олег Кушнір

Грабовський В. А., Дзендзелюк О. С., Кушнір О. С. Практикум з ядерної фізики: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 222 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Віталія Станкевич-Іванова. Комп’ютерний набір – Олег Кушнір, Остап Семотюк.

Посібник міститиь основні теоретичні відомості та дванадцять лабораторних робіт з курсу ядерної фізики. Надано увагу особливостям радіоактивного розпаду ядер, взаємодії альфа-, бета- та гамма-випромінювання з речовиною та методам реєстрування ядерного випромінювання. У роботах висвітлено методику і техніку експерименту, наведено характеристики відповідних приладів.

Для студентів 2-3 курсів спеціальностей “фізика”, “прикладна фізика” та “радіофізика”. Може бути корисним для інженерів і молодих науковців, що вивчають практичну ядерну фізику, радіоекологію та дозиметрію.

Акустичні методи аналізу речовини

Автор – Степан Мудрий

Мудрий С. І. Акустичні методи аналізу речовини: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 234 с.

Редактор – Анна Габрук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

У посібнику викладено основи акустичних методів аналізу речовини, у тому числі газів, рідин і твердих тіл. Описано особливості поширення акустичних хвиль у різних середовищах. Розглянуто явище кавітації та основні стадії кавітаційного процесу. Застосовано методи акустичної дефектоскопії, акустичної емісії, ультразвукової спектроскопії та ін. Крім діагностичних методів аналізу речовини розглянуто особливості застосування ультразвуку в фундаментальних фізичних дослідженнях, деяких технологічних процесах та медицині.

Для студентів, аспірантів і наукових працівників.

Сторінку підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Нові видання (листопад-2008) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Щедрий ужинок видавців

Доробок поліграфістів Видавничого центру Франкового Університету з кожним днем поповнюється все новими і новими книжками. У цій публікації ми знайомимо Вас, шановні прихильники друкованого слова, з виданнями, що останнім часом побачили світ завдяки університетським науковцям і колективу Видавничого центру, який у листопаді відзначить своє десятиріччя. Деякі з книжок вже є на полицях нової книгарні, що у 118-ій кімнаті головного корпусу нашого вищого навчального закладу.

У пошуку рівноваги

Автор – Михайло Присяжний

Присяжний М. П. У пошуку рівноваги. – Львів: ПАІС, 2008. – 256 с.

Відповідальний за випуск – Руслан Водолазський. Літературний редактор – Оксана Панчишин. Комп’ютерна верстка – Світлана Костенко. Дизайн обкладинки — Світлана Костенко.

У цій книжці вміщено нариси, статті, інтерв’ю, рецензії, публікації інших жанрів, які належать перу одного автора. Упродовж певного періоду він спостерігав за людьми і життям, досліджував новітні явища і події, прагнув заглянути у минувшину, у ближчу і дальшу перспективи. Інколи це йому вдавалося, інколи – ні. Є люди, події і факти. Вони – у цьому виданні.

Книга призначена для студентів, які здобувають журналістський фах, а також – для широкого кола читачів.

Правова охорона ґрунтів в Україні

Автор – Наталія Гавриш

Гавриш Н. С. Правова охорона ґрунтів в Україні. — Одеса, 2008. — 228 с.

Редактор – Анна Габрук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.

У праці розглянуто проблеми визначення ґрунтів як об’єкта правової охорони, законодавчу регламентацію видів юридичної відповідальності (кримінальної, адміністративної, цивільної, матеріальної) за псування ґрунтів, і на цій підставі запропоновано правові заходи щодо поліпшення їхнього екологічного стану. Монографія може бути корисною у викладанні навчальних дисциплін “Аграрне право України”, “Земельне право України”, “Екологічне право України” та спецкурсу “Правова охорона ґрунтів України” для студентів правознавчої спеціальності, а також студентів аграрних і природничих спеціальностей. Вона становитиме інтерес для працівників науково-дослідних установ, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами використання земельних ресурсів та охорони ґрунтів.

Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг

Автор – Олена Штепа

Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг. Монографія. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. — 232 с.

Редактор – Анна Габрук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерний дизайн та верстка – Любов Семенович. Коректор – Віталія Станкевич-Іванова.

У монографії проаналізовано феномен особистісної зрілості з погляду гуманістичної психології. Теоретичний огляд проблеми містить аналіз динамічної структури особистісної зрілості та механізмів, що її детермінують. Розглянуто особливості формування, а також крос-культурні й гендерні аспекти вияву особистісної зрілості. Подано детальний опис рис особистісної зрілості. У монографії вміщено авторські опитувальник та тренінг особистісної зрілості.
Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми соціальної психології особистості та вікової психології, а також для практикуючих психологів.

Наближені методи розв’язування крайових задач для диференціальних рівнянь
з частинними похідними та інтегральних рівнянь

Автор – Григорій Цегелик

Цегелик Г. Г. Наближені методи розв’язування крайових задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними та інтегральних рівнянь: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 140 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто найважливіші наближені методи (чисельні та аналітичні) розв’язування крайових задач для лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з частинними похідними (методи сіток, прямих, варіаційні методи, методи найменших квадратів, моментів та Гальоркіна) та інтегральних рівнянь Фредгольма другого роду (методи послідовних наближень, механічних квадратур, заміни ядра на вироджене, моментів, найменших квадратів).

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами “прикладна математика”, “математика”, “механіка”, “інформатика”, “системний аналіз”, “комп’ютерні науки”.

Антологія сучасної хорватської поезії:
Коли літери переселяються
на твоє обличчя

Упорядники – Сильвестр Врлич, Наташа Веінович

Антологія сучасної хорватської поезії: Коли літери переселяються на твоє обличчя / Упорядники: Врлич С., Веінович Н. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 152 с.

Випусковий редактор – Руслан Водолазський. Літературний редактор – Галина Крук. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор — Оксана Панчишин. Верстка та макетування – Світлана Костенко. Художнє оформлення обкладинки — Світлана Костенко.

Антологія сучасної хорватської поезії – добірка репрезентативних творів хорватських письменників молодшої генерації – знайомить з основними тенденціями в розвитку поетичних жанрів цієї літератури кінця ХХ – початку ХІХ ст.
Двомовне видання призначене передовсім для студентів-хорватистів, славістів, усіх, хто цікавиться практикою перекладу.

Порівняльне літературознавство

Автори – Василь Будний, Микола Ільницький

Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 430 с.

Редактор – І. Ярошенко. Художнє оформлення – Н. Михайличенко. Технічний редактор – Т. Новікова. Комп’ютерне верстка – М. Черноморд. Коректор –О. Степаненко.

Ця книжка, яка вже пройшла апробацію як навчальний посібник, висвітлює теоретичні та методологічні питання порівняльного літературознавства – курсу, який слухають студенти-бакалаври і маґістри гуманітарних факультетів. Вона охоплює широкий діапазон понять, концепцій і методик класичної та сучасної компаративістики, які дають філологові надійні інструменти для поглибленого пізнання національного письменства в міжлітературних і міжкультурних контекстах крізь призму генетичних, контактних, типологічних, інтертекстуальних підходів, постколоніальних та імагологічних студій.

Книжку призначено для студентів гуманітарних факультетів, а також для аспірантів та викладачів, учителів-словесників і всіх шанувальників художнього слова.

Поновлювані джерела енергії

Автор – Марія Сиротюк

Сиротюк М. І. Поновлювані джерела енергії: Навчальний посібник / За ред. С. І. Кукурудзи – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 248 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Віталія Станкевич-Іванова. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк.

У посібнику викладено теоретичні основи знань про поновлювані джерела енергії, явища перетворення енергії у геосистемах, роль енергії у геосферних процесах, властивості геосферної енергії та розкрито практичні аспекти поновлюваної енергетики. Розглянуто географічні аспекти освоєння і раціонального використання поновлюваних енергетичних ресурсів окремих територій у взаємозв’язку з природоресурсним потенціалом. Проаналізовано еколого-географічні проблеми практичного використання поновлюваних джерел енергії та шляхи їхнього вирішення. Зроблено огляд вітчизняного законодавства щодо використання поновлюваних джерел енергії.

Посібник рекомендований студентам факультетів, на яких готують фахівців географічних, природоохоронних, сільськогосподарських, енергетичних та інших природничих спеціальностей.

Оптична спектрофотометрія
в біомедичних дослідженнях

Автор – Олег Бордун

Бордун О. М. Оптична спектрофотометрія в біомедичних дослідженнях: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.

Редактор – Анна Габрук. Комп’ютерний набір – Ігор Кухарський, Олег Бордун. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерна верстка – Любов Семенович. Коректор – Мар’яна Мних.

У посібнику розглянуто основні закономірності взаємодії світла з речовиною, фізичні основи фотобіологічних процесів, прикладні аспекти оптичної спектроскопії у біомедичній діагностиці, терапії і хірургії, оптичні методи у біомедичній діагностиці.
Посібник рекомендовано для студентів 3-5-х курсів фізичних, технічних, біологічних та інших спеціальностей, де вивчають інструментальні методи. Може бути корисним для інженерів і науковців, що займаються питаннями оптико-спектрального контролю, біофізики, фотобіології, розробки і використання медичної апаратури.

Сторінку підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Форум (жовтень-2008) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Завантажити публікацію

Популяризація книги – діло святе

Форум видавців цього року вп’ятнадцяте зібрав у місті Лева найпалкіших прихильників книги. З 11 по 14 вересня міський Палац мистецтв був переповнений численними шанувальниками друкованого слова не лише з Львівщини, але й далеко з-за її меж. Адже на книжковому Форумі цього разу свої видання представили аж 637 учасників зі всієї України, а також гості з Польщі, Німеччини, Великобританії, Росії та інших країн. Майже половина з них – це окремі видавництва. Масштаби львівського книжкового ярмарку ще раз засвідчили, що любов до книги з кожним роком зростає. Та й вибір друкованої продукції був на всі смаки. Академічна, наукова, навчальна, дитяча, духовна та художня літератури, альбоми, подарункові видання, календарі та листівки, книги для дозвілля, мапи, путівники, словники, енциклопедії, довідники – це далеко не весь перелік доробку місцевих і приїжджих поліграфістів.

Приємно здивували відвідувачів ХV Форуму видавців і поліграфісти Видавничого центру Львівського національного університету імені Івана Франка. Цього разу на своєму стенді № 134, що був розташований на першому поверсі Палацу мистецтв, вони виставили близько 150 найменувань видань, які були чітко зазначені у спеціально підготовленому до книжкового свята прайсі, тобто переліку книжок. Поціновувачі університетської книжки із великим задоволенням переглядали і купували нові видання науковців Франкового Університету. І це не може не тішити…

Зауважимо, що у програмі ХV Форуму видавців у Львові, офіційним партнером якого є, до речі, Львівський національний університет імені Івана Франка, було чимало цікавих заходів, загальна кількість яких досягла майже 250. Зокрема, учасників цього національного і водночас міжнародного свята прихильників книги заінтригували і конкурс “Найкраща книга ХV Форуму видавців”, і Третій міжнародний літературний фестиваль, і доброчинна акція “Подаруй дитині книжку!”, і бізнес-форум керівників видавничих книготорговельних компаній, експертів ринку, народних депутатів України, керівників органів державної влади, представників ЗМІ, і перший відкритий чемпіонат України зі швидких шахів серед письменників та видавців пам’яті Степана Попеля, і численні презентації книжок та круглі столи.

Наші університетські видавці з великим нетерпінням очікували на результати конкурсу “Найкраща книга Форуму видавців-2008”, адже вони на суд авторитетного журі подали аж десять найменувань книжок. Зауважимо, що і цього року нагорода не оминула Франків Університет. У номінації “15 найкращих книг ХV Форуму видавців у Львові” заслужено відзначено тритомник Івана Франка “Галицько-руські народні приповідки”, упорядником якого є доцент філологічного факультету Святослав Пилипчук, а видавцем наш університетський Видавничий центр. Гран-Прі конкурсу отримало київське видавництво “А-ба-ба-га-ла-ма-га” за книжку “Гамлет, принц Данський” Вільяма Шекспіра.

Яскравим заходом популяризації університетської книги є презентації нових видань. Їх проведення саме під час Форуму видавців вже стало хорошою традицією для Видавничого центру. Як і торік, у Дзеркальній залі нашого вищого навчального закладу зібралися справжні поціновувачі університетської книги. Їм випало з перших уст почути усі нюанси творчої праці авторів над своїми, так би мовити, свіжими виданнями, фахово сказати вагомі слова подяки за неабиякий доробок науковців, а також дізнатися про поточні плани презентантів, яких цього разу було шість. Професор Микола Ільницький презентував першу і другу книги “На перехрестях віку” (у трьох книгах) та разом з доцентом Василем Будним підручник “Порівняльне літературознавство”, що вийшли нещодавно у Видавничому домі Києво-Могилянської академії. Саме столичні поліграфісти презентацією творів львівських науковців-філологів і розпочали цей важливий захід книжкового свята. А видавці Франкового Університету запросили представити свій творчий доробок на суд прискіпливих шанувальників Каменяревого слова доцента Святослава Пилипчука, який упорядкував тритомник Івана Франка “Галицько-руські народні приповідки” та написав монографію “Галицько-руські народні приповідки”: пареміологічно-пареміографічна концепція”, франкознавців Романа Горака та Ярослава Гнатіва, які є авторами біографічних нарисів “Іван Франко. Книга восьма. Роки страждань” та “Іван Франко. Книга дев’ята. Катастрофа”, професора Любомира Сеника, з-під пера якого побачили світ монографії “Студії ліричної драми Івана Франка “Зів’яле листя” та “De rebus publicis”.
Поважні учасники презентацій у своїх фахових виступах дали високу оцінку творчому ужинку досвідчених авторів. Ученим з великої літери, гуманістом європейського рівня, а ще просто коректною, скромною, доброю людиною називали завідувача кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Миколу Ільницького. Лише позитивні оцінки на адресу ученого висловлювали проректор з науково-педагогічної роботи Марія Зубрицька, письменник Роман Лубківський, професори-філологи Михайло Гнатюк та Іван Денисюк. Останній, зокрема, яскраво підкреслив шляхетність Миколи Ільницького, яка поєднується з демократією. Похвальні слова також казав літературознавець Василь Горинь.
Позитивний акцент було зроблено й на підручнику “Порівняльне літературознавство”, який побачив світ завдяки співавторству Василя Будного та Миколи Ільницького і є єдиним таким дослідженням в Україні.

Про титанічну працю Святослава Пилипчука над упорядкуванням “Галицько-руських народних приповідок” титана праці Івана Франка щедро говорив заступник декана філологічного факультету Василь Будний, який не лише представляв свою книжку, а ще й вів цього вересневого дня презентації видань колег по перу. До речі, саме він вручив директору Видавничого центру Ігореві Хом’яку шкіряну грамоту і оригінальний символічний приз за перемогу Франкових “Галицько-руських народних приповідок” у номінації “15 найкращих книг ХV Форуму видавців у Львові”, адже саме Видавничий центр проторував тритомнику, упорядкованому Святославом Пилипчуком, шлях до читатів.

Справді високої оцінки варта праця молодого франкознавця Святослава Пилипчука. І на цьому красномовно наголосив його великий вчитель і натхненник професор Іван Денисюк. Він, зокрема, зауважив, що його учень знайшов золотий ключик до Франкових скарбів. І цілком закономірно, що нині молодий учений успішно очолює Інститут франкознавства.
З вагомим доробком прибули на презентацію директор Львівського літературно-меморіального музею Івана Франка Роман Горак і письменник Ярослав Гнатів. Вони представляли восьму і дев’яту книги із біографчного циклу “Іван Франко”. До речі, остання десята книга, яка нині готується до друку, вийде у двох томах. Варто сказати, що цей творчий дует франкознавців вже 30 років веде дослідження життя і творчості Великого Каменяра.

Досить плідно працює над Франковою тематикою професор Любомир Сеник. Про це засвідчує насамперед вихід однієї за одною двох монографій “Студії ліричної драми Івана Франка “Зів’яле листя” та “De rebus publicis”, які не так давно побачили світ. А якщо врахувати цілу низку публіцистичних статей автора цих книжок в українських друкованих засобах масової інформації, то ніхто не засумнівається у неабиякому творчому потенціалі й активності Любомира Сеника.
Словами подяки за значний творчий доробок звернувся до презентантів проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Мар’ян Лозинський. Він відзначив актуальність і обґрунтував наукову цінність кожного з представлених видань. А ще побажав авторам нових здобутків на творчій науковій стезі.

Форум видавців запам’ятається ще й тим, що у стінах нашого Університету відбулося аж 14 запрограмованих організаторами заходів. Таке партнерство, звичайно, тішить. Адже популяризація книги у Франковому Університеті – святе діло.

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Нові видання (жовтень-2008) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Книжковий фундамент для знань

Видавничий центр Франкового Університету завдяки активній творчій праці науковців постійно збільшує випуск наукової і навчальної літератури для студентів. Сьогодні ми ознайомлюємо Вас з новим доробком наших книговидавців. Переважну більшість з поданих на Ваш суд книжок вже можна придбати у новій книгарні Видавничого центру, яка знаходиться у 118-ій кімнаті, що на першому поверсі головного корпусу Університету.

Галицько-руські народні приповідки
Пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка

Пилипчук С. М. “Галицько-руські народні приповідки”: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2008. – 219 с.

Редактор – Уляна Крук. Технічний редактор – Світлана Сеник.

Проаналізовано параміологічні та пареміографічні ідеї Івана Франка, зосереджено увагу на їхній реалізації у фундаментальному тритомному описово-аналітичному корпусі “Галицько-руські народні приповідки”.

Для фахівців-філологів, культорологів, фольклористів, етнографів, викладачів, учителів, студентів і всіх, хто цікавиться творчістю Івана Франка.

Іван Франко. Книга дев’ята.Катастрофа

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Книга дев’ята. Катастрофа. – Львів, 2008. – 480 с.

Літературний редактор – Тереза Угрин. Технічний редактор – Надія Стахур.

1906-1911 роки в житті Івана Франка були справді катастрофічними – Каменяра долала хвороба. Перебіг цієї хвороби, діагнози та лікування, а також сучасні наукові дослідження, що стосуються Франкового захворювання, лягли в основу дев’ятої біографічної епопеї “Іван Франко” – “Катастрофа”.

У дослідженні аналізується творчий доробок Каменяра на цьому відтинку часу. Адже незважаючи на хворобу він продовжував працювати: з-під його пера виходять повість “Великий шум”, наукові праці “Нарис історії українсько-руської літератури”, “Вавилонські гімни і псалми”, рецензії тощо.

У книзі поміщено фотографічний матеріал, який ілюструє життя письменника у цей трагічний для нього час.
Десята книга біографічного дослідження “Іван Франка” матиме епіграф “Feci quod potui, faciant meliora potents (я зробив, що міг, хто може, нехай зробить краще)”.

Організація роботи редакції газети і праці журналіста

Присяжний М.П., Лозинський М.В. Організація роботи редакції газети і праці журналіста: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка , 2008. – 172 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Системно проаналізовано питання організації роботи редакції газети і праці журналіста. Розглянуто теоретичний та практичний підходи, які слугуватимуть набуттю умінь і навиків сучасного газетного менеджменту.

Для студентів інститутів, факультетів і відділень журналістики, молодих фахівців, редакторів, відповідальних секретарів, усіх, кого цікавить організація роботи сучасної газети і праці журналіста.

Педагогічна освіта в Україні і Польщі: реалії та перспективи

Педагогічна освіта в Україні і Польщі: реалії та перспективи: Збірник наукових праць / За ред. Д. Герцюка і Р. Кухи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, “Тріада плюс”, 2008. – 348 с.

Редактори – Надія Заячківська, Тетяна Равчина. Переклад – Наталія Горук, Надія Заячківська, Олексій Караманов, Світлана Когут, Теодор Лещак, Тетяна Равчина. Літературний редактор – Марія Ріпей. Комп’ютерна верстка – Наталія Король.

Розглянуто питання становлення та розвитку педагогічної освіти в Україні та Польщі. Зосереджено увагу на актуальних проблемах теорії і практики підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів.

Для студентів, викладачів, науковців.

Етногеографія України

Дністрянський М. С. Етногеографія України: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

Розкрито предмет та завдання етногеографії, її місце в системі наук. Обґрунтовано теоретичні основи, методологію та методику етногеографічних досліджень. Схарактеризовано джерела етногеографії України. Відображено історико-географічні передумови формування етногеографічної ситуації в Україні. Детально проаналізовано основні параметри етногеографічної структури сучасної України, тенденції та напрями розвитку етногеографічних процесів. Висвітлено особливості географії зарубіжних українців. Розкрито регіональні етнографічні відмінності в Україні та прикладні проблеми регіональної етнополітики.

Для студентів та викладачів географічних факультетів вищих закладів освіти, майбутніх фахіфців у галузі етнології, усіх, хто цікавиться географічним українознавством.

Методика польового етнографічного дослідження

Глушко М. С. Методика польового етнографічного дослідження: Навчальний посібник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. — 288 с., іл.

Редактор – Леся Дячишин. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Ірина Василяйко. Комп’ютерне верстання – Мирослава Шульга. Обкладинка – Василь Роган.

Розглядаються об’єкти та предметна область, історія розвитку польового етнографічного дослідження в Україні, організація та підготовка етнографічних експедицій, методи праці етнолога, способи збору польових етнографічних матеріалів, методика й практика дослідження різних ділянок традиційно-побутової культури, вимоги і правила зберігання, опрацювання та передавання набутих польових джерел до архіву.

Для студентів вищих закладів освіти гуманітарного профілю і всіх, хто цікавиться етнографією свого народу.

Техногенні ґрунти трас магістральних трубопроводів

Телегуз О. Г., Кіт М. Г. Техногенні ґрунти трас магістральних трубопроводів: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 184 с. + вкл.

Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Віталія Станкевич-Іванова. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

З’ясовано географо-генетичні особливості трансформації ґрунтів під час будівництва та експлуатації магістральних трубопроводів, визначено кількісні та якісні показники техногенної трансформації ґрунтів, удосконалено методики вивчення та моніторингу техногенно порушених земель, які перебувають у кризовому стані. Висвітлено властивості техногенно непорушених і техногенно модифікованих грунтів та техноземів; оцінено ступінь техногенної трансформації ґрунтів досліджуваної території. Вдосконалено класифікацію техногенно порушених ґрунтів трас магістральних трубопроводів і новозбудованих, і тих, які експлуатують тривалий час. Наведено приклад бонітетного оцінення техногенно порушених ґрунтів та методики визначення втрат сільськогосподарського виробництва під час будівництва магістральних трубопроводів.

Для фахівців у галузі ґрунтознавства, географії ґрунтів, сільського господарства, охорони природи, земельного кадастру, наукових працівників, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Електронне перенесення
в напівпровідниках
та напівпровідникових структурах

Савчин В. П., Шувар Р. Я. Електронне перенесення в напівпровідниках та напівпровідникових структурах: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 688 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Ірина Василяйко. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Послідовно викладено фізичні основи електронних явищ перенесення в напівпровідниках. Їхньому аналізу передує розгляд головних понять про зонну структуру напівпровідників, викладено статистику електронів і дірок, розглянуто механізми розсіяння носіїв заряду. На засадах єдиного підходу викладено феноменологічну теорію кінетичних ефектів у напівпровідниках та проаналізовано умови їхнього спостереження і механізми виникнення. Розглянуто поверхневі та контактні явища в напівпровідниках, явища в сильному електричному та квантувальному магнітному полях, особливості електронних властивостей сильнолегованих та некристалічних напівпровідників. Описано електронні властивості нанорозмірних структур та спінове перенесення. Викладено фізичні основи вимірювання кінетичних параметрів напівпровідників. Акцентовано увагу на аспектах практичного використання розглянутих ефектів у напівпровідниковій електроніці.

Для студентів старших курсів вищих навчальних закладів фізичних та фізико-технічних спеціальностей, аспірантів та фахівців, які працюють у галузі електроніки.

Менеджмент

Яцура В. В., Жук О. П. Менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 444 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Віталія Станкевич-Іванова. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

Розкрито теоретичні основи менеджменту і методи їхнього використання у діяльності сучасних організацій відповідно до змісту програми нормативної дисципліни “Менеджмент”. Наведено багатий методичний матеріал, за допомогою якого студенти зможуть ефективно організувати роботу із вивчення та засвоєння теорії менеджменту і набудуть вміння застосовувати її на практиці.

Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації; бізнесменів, менеджерів та широкого кола економістів-практиків.

Морфологія ґрунтів
Основи теорії і практикум

Кіт М. Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: Навчальнийпосібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Мар’яна Мних. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.

Викладено головні теоретичні положення морфології ґрунтів як розділу ґрунтознав­ства. Розглянуто основні морфологічні ознаки і властивості ґрунтів, розкрито суть термінів, які вжива­ють у ґрунтознавстві. Детально схарактеризовано ос­новний об’єкт вивчення морфо­логії ґрунтів – ґрунтовий профіль, різні типи його будови, розподіл речовин у його межах, зміни диференціації. Значну увагу приді­лено номенкла­турі і символам генетичних горизонтів, прийнятих в Україні, США, Російській Федерації та у світовій базі даних про ґрунтові ресурси (WRB). Запропоновано головні принципи морфологічного аналізу ґрунту.

Для студентів та аспірантів гео­графічних, біологічних і агрономічних фа­культетів вищих навчальних закла­дів, а також ґрунтознав­ців-практикантів.

Сучасне українське суспільство:
стра­­тифікаційний вимір великого міста

КоваліскоН.В., СавчинськийР.О. Сучаснеукраїнськесуспільство: стра­­тифікаційнийвимірвеликогоміста: Монографія. – Львів: ВидавничийцентрЛНУіменіІванаФранка, 2008. – 236 с.

Редактор – Людмила Макітринська. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Віталія Станкевич-Іванова. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк.

Досліджено сучасне українське суспільство у стратифікаційній площині. Опрацьовано головні теоретико-методологічні підходи вивчення суспільства щодо соціальної нерівності. Проаналізовано результати стратифікаційних досліджень в Україні, окреслено особливості їхньої методології та відповідність перехідним умовам. За результатами емпіричних досліджень з використанням багатокритеріального стратифікаційного підходу вивчено стратифікаційні процеси на рівні регіону. Виділено основні соціальні прошарки регіону та визначено їхні стратифікаційні профілі. Проаналізовано суб’єктивні самоідентифікаційні практики львів’ян, характерні для них типи мобільної поведінки, життєві стратегії та рівень соціальної адаптації індивідів з різних прошарків. На рівні регіону вперше досліджено явище консистентності статусних позицій соціальних прошарків. Також проаналізовано особливості структурування соціуму в площині взаємозв’язків між різними видами капіталів, критеріями стратифікації, їхню здатність диференціювати на прошарки простір нерівності регіону.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів.

Львів: місто-суспільство-культура
Збірник наукових праць. Том 6

Львів: місто-суспільство-культура: Збірник наукових праць / За ред. Олени Аркуші й Мар’яна Мудрого. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Т. 6: Львів – Краків: діалог міст в історичній ретроспективі. – [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2007]. – 660 с.

Комп’ютерна верстка – Майя Яковенко. Художньо-технічне редагування – Ганна Сумик. Художнє оформлення – Василь Роган. Резюме англійською мовою – Остап Середа, Ігор Петрій. Відповідальний за випуск – Роман Шуст.

Уміщено статті українських і польських істориків про формування і взаємодію міських суспільств Львова і кракова ХIV – XX ст. За основу збірника взято матеріали VI Міжнародної наукової конференції “Львів: місто-суспільство-культура”, що відбулась у Львівському національному університету імені Івана Франка 25-26 квітня 2002 р. Наведено як узагальнювальні статті про значні періоди історії двох міст і стан їх вивчення в національних історіографіях, так і дослідження моловідомих сторінок минулого, що виконані на підставі нових джерел. Матеріали збірника спрямовані на вивчення історії Львова і Кракова в порівняльному контексті.

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, кого цікавить історія Львова.

Аналіз рельєфу і природокористування рівнин заходу України
за аерокосмічними даними

Байрак Г. Р.Аналіз рельєфу і природокористування рівнин заходу України за аерокосмічними даними: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 296 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Софія Довба. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк.

Розглянуто питання інтерпретації рельєфу і природокористування на космічних та аерофотознімках. На прикладі рівнин заходу України проаналізовано взаємозв’язки між рельєфом і наземним покривом, виявлені під час інтерпретації різномасштабних дистанційних матеріалів. Описано динаміку процесів та видів природокористування регіону за різночасовими аерокосмічними даними.

Для спеціалістів з інтерпретації даних дистанційного зондування Землі, студентів географічних та інших природничих факультетів університетів.

Збірник задач та вправ з фінансової математики

Баранкевич М. М.Збірник задач та вправ з фінансової математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 170 с.

Редактор – Оксана Кузик. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

Наведено розрахунки за простими та складними відсотковими ставками, способи амортизації заборгованостей. Запропоновано методи порівняння комерційних контрактів. Визначено ефективність фінансових операцій та інвестицій.

Для студентів усіх економічних спеціальностей, бізнесменів, а також тих, хто бажає самостійно оволодіти основами фінансових розрахунків.

Основи статистичної лінгвістики

Бук С. Н. Основи статистичної лінгвістики: Навчально-методичний посібник / Відп. ред. проф. Ф. С. Бацевич. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 124 с.

Редактор – Михайло Коперсако. Технічний редактор Світлана Сеник. Коректор – Михайло Коперсако. Комп’ютерне верстання – Андрій Ровенчак. Художник – Василь Роган.

Викладено основні поняття та категорійний апарат статистичної лінгвістики, наведено основні кількісні характеристики одиниць різних рівнів мови та мовлення, статистичну структуру тексту, розглянуто найважливіші проблеми стилеметрії, глоттохронології, авторської та часової атрибуції тексту.
Для студентів, аспірантів та викладачів мовознавчих спеціальностей.

Сторінку підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Конкурс (липень-2008) - Марія ЛЕОНОВА

Завантажити публікацію

Написали, випустили і перемогли

Ще з 19 листопада 2007 року діє “Положення про підручники і навчальні посібники Львівського національного університету імені Івана Франка”. У цьому документі записано, що тепер щороку у вересні за поданням Видавничої ради Вчена рада Університету відзначатиме авторів найкращих підручників і навчальних посібників, яких буде визнано переможцями у гуманітарному та природничому напрямах, преміями в обсязі одного посадового окладу.

Дебютне відзначення переможців відбулося у жовтні цього року під час святкування Дня Університету. Згідно з наказом виконувача обов’язків ректора Львівського національного університету імені Івана Франка Василя Степановича Височанського “Про нагородження авторів найкращих підручників та навчальних посібників” грошовими преміями в обсязі одного посадового окладу та грамотами відзначено переможців конкурсу в гуманітарному напрямі: професора, завідувача кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Миколу Миколайовича Ільницького та доцента кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства, заступника декана філологічного факультету Василя Володимировича Будного за підручник “Порівняльне літературознавство”, доцента кафедри педагогіки Ларису Онисимівну Ковальчук за навчальний посібник “Основи педагогічної майстерності”, професора, завідувача кафедри менеджменту Володимира Васильовича Яцуру та доцента кафедри менеджменту економічного факультету Оксану Петрівну Жук за навчальний посібник “Менеджмент”, професора кафедри ґрунтознавства та географії ґрунтів географічного факультету Мирона Григоровича Кота за навчальний посібник “Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум”.

Грошовими преміями в обсязі одного посадового окладу та грамотами відзначено переможців конкурсу в природничому напрямі: професора, завідувача кафедри фізичної та колоїдної хімії Євгена Прокоповича Ковальчука та доцента кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету Олександра Володимировича Решетняка за підручник “Фізична хімія”, професора кафедри фізики напівпровідників Володимира Павловича Савчина та доцента кафедри фізики напівпровідників факультету електроніки Романа Ярославовича Шувара за навчальний посібник “Електронне перенесення в напівпровідниках та напівпровідникових структурах”.

Колишнього доцента фізичного факультету Наталію Василівну Пастернак та заслуженого вчителя України, вчителя школи № 66 м. Львова Марію Михайлівну Білик за підручник “Фізика. Частина 1. 7 клас” нагороджено грамотами Університету та авторськими примірниками.

Марія ЛЕОНОВА.

Нові видання (травень-2008) - Богдан КОПАНСЬКИЙ

Завантажити публікацію

Написали, випустили і перемогли

Ще з 19 листопада 2007 року діє “Положення про підручники і навчальні посібники Львівського національного університету імені Івана Франка”. У цьому документі записано, що тепер щороку у вересні за поданням Видавничої ради Вчена рада Університету відзначатиме авторів найкращих підручників і навчальних посібників, яких буде визнано переможцями у гуманітарному та природничому напрямах, преміями в обсязі одного посадового окладу.

Дебютне відзначення переможців відбулося у жовтні цього року під час святкування Дня Університету. Згідно з наказом виконувача обов’язків ректора Львівського національного університету імені Івана Франка Василя Степановича Височанського “Про нагородження авторів найкращих підручників та навчальних посібників” грошовими преміями в обсязі одного посадового окладу та грамотами відзначено переможців конкурсу в гуманітарному напрямі: професора, завідувача кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Миколу Миколайовича Ільницького та доцента кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства, заступника декана філологічного факультету Василя Володимировича Будного за підручник “Порівняльне літературознавство”, доцента кафедри педагогіки Ларису Онисимівну Ковальчук за навчальний посібник “Основи педагогічної майстерності”, професора, завідувача кафедри менеджменту Володимира Васильовича Яцуру та доцента кафедри менеджменту економічного факультету Оксану Петрівну Жук за навчальний посібник “Менеджмент”, професора кафедри ґрунтознавства та географії ґрунтів географічного факультету Мирона Григоровича Кота за навчальний посібник “Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум”.

Грошовими преміями в обсязі одного посадового окладу та грамотами відзначено переможців конкурсу в природничому напрямі: професора, завідувача кафедри фізичної та колоїдної хімії Євгена Прокоповича Ковальчука та доцента кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету Олександра Володимировича Решетняка за підручник “Фізична хімія”, професора кафедри фізики напівпровідників Володимира Павловича Савчина та доцента кафедри фізики напівпровідників факультету електроніки Романа Ярославовича Шувара за навчальний посібник “Електронне перенесення в напівпровідниках та напівпровідникових структурах”.

Колишнього доцента фізичного факультету Наталію Василівну Пастернак та заслуженого вчителя України, вчителя школи № 66 м. Львова Марію Михайлівну Білик за підручник “Фізика. Частина 1. 7 клас” нагороджено грамотами Університету та авторськими примірниками.

Книжковий перелік стає повнішим

Перелік університетських книжок час від часу доповнюють нові назви підручників, навчальних посібників, монографій, збірників наукових праць, інших видань.
Сьогодні пропонуємо Вашій увазі ще десять нових найменувань книжок, які нещодавно побачили світ і безперечно зацікавлять широке коло студентів та викладачів Університету.

Крим. Нариси історичної, природничої
і суспільної географії

Байцар А.Л.Крим. Нариси історичної, природничої і суспільної географії: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 224 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Ірина Василяйко. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач.

У навчальному посібнику викладено основний зміст лекційного матеріалу курсу “Географія Криму”. В першому розділі розглянуто історію Криму: з античних часів до сьогодення; у другому розділі подано характеристику природних умов; третій розділ присвячено етнічному складу населення півострова; у четвертому розділі подано краєзнавчо-туристичну характеристику регіону.

Соціологія права і девіантної поведінки

Демків О. Б. Соціологія права і девіантної поведінки: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 168 с.

Науковий редактор – Наталія Черниш. Технічний редактор – Н. Пилипів. Коректор – М. Заблоцька. Комп’ютерне верстання – Олександр Коковін.

Навчальний посібник знайомить читачів з соціологічними теоріями права і девіантної поведінки, соціально-демографічними вимірами та особливостями практичного соціологічного дослідження девіантної поведінки. Частина посібника присвячена аналізові окремих випадків (case studies). Посібник містить опис інноваційних методик викладання та оцінювання, інтерактивних завдань, прийомів організації дослідницької роботи в рамках курсу.

Телебачення у дзеркалі преси

Дмитровський З. Є. Телебачення у дзеркалі преси (на матеріалах українських газет кінця ХХ – початку ХХІ ст.): Монографія. – Львів: ПАІС, 2007. – 220 с.

Відповідальний за випуск – Павло Лозинський. Літературне редагування – Наталя Балда. Коректура – Тетяна Шадловська. Верстка і макетування – Світлана Костенко. Дизайн обкладинки – Світлана Костенко.

У монографії проаналізовано висвітлення в українських газетах окремих аспектів функціонування вітчизняного телебачення на межі минулого й нинішнього століть, показано роль преси у формуванні громадської думки про цей засіб масової комунікації.

Для викладачів, аспірантів і студентів факультетів та відділень журналістики університетів, творчих телевізійних працівників.

Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем

Дудзяний І. М. Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 108 с.

Редактор – Ірина Лоїк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне макетування – Ігор Дудзяний.

У посібнику розглянуто основи сучасної технології уніфікованого процесу аналізу та проектування програмних систем на базі мови UML (Unified Modeling Language). Детально висвітлено базові поняття UML, необхідні для побудови канонічних діаграм UML і розглянуто особливості розробки моделей за допомогою CASE-засобу Rational Rose 2003.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають сучасні інформаційні технології.

Математичний аналіз

Заболоцький М. В., Сторож О. Г., Тарасюк С. І. Математичний аналіз: Підручник – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 416 с.

Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Софія Довба. Коректор – Мар’яна Мних.

mainПідручник написано відповідно до програми курсу математичного аналізу для студентів спеціальності прикладна математика та інформатика класичних університетів України. Він складається з 22 розділів, які охоплюють усі головні питання програми. У ньому наведено багато прикладів, які допоможуть краще засвоїти новий матеріал та запропоновано вправи для самостійної роботи.

Для студентів математичних і природничих спеціальностей університетів та інститутів.

Історія соціології

Лапан Т. Д. Історія соціології. Ч. І. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с.

Науковий редактор – Наталія Черниш. Технічний редактор – Н. Пилипів. Коректор – М. Заблоцька. Комп’ютерне верстання – Олександр Коковін.

Посібник є першою із трьох частин нормативного навчального курсу “Історія соціології” і охоплює період протосоціології (етап в історії соціології, який передує появі академічної соціології) та становлення соціології як науки.

Видання містить програму курсу, плани і матеріали для семінарських занять, а також тести для перевірки засвоєння знань, завдання для самоконтролю, питання для контрольних робіт, теми есе. Посібник спрямований на активізацію діяльності студентів із вивчення історії зародження соціологічного знання і академічної соціології, скеровує їх на освоєння текстів відомих представників соціологічної думки.

Для студентів, викладачів і всіх тих, хто цікавиться історико-соціологічними проблемами.

Земельні ресурси

Паньків З. П. Земельні ресурси: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.

Редактор – Г. Луцак. Верстка та дизайн обкладинки – Ігор Дикий.

У навчальному посібнику розкрито значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, розглянуто класифікаційні одиниці земельних ресурсів і земельних угідь. Висвітлено особливості сучасного стану та переважаючі напрямки використання земельних ресурсів світу та України. Проведено аналіз сучасного використання осушених і зрошених земель України та обгрунтовано напрямки їхнього раціонального використання. Проаналізовано особливості функціонування ринку купівлі-продажу та оренди землі, наведено основні напрямки охорони земельних ресурсів України.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів і коледжів природничих спеціальностей, а також науковцям і працівникам сфери регулювання земельних відносин.

Етносоціологія

Середа В. В. Етносоціологія: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 160 с.

Науковий редактор – Наталія Черниш. Технічний редактор – Н. Пилипів. Коректор – М. Заблоцька. Комп’ютерне верстання – Олександр Коковін.

Навчальний посібник знайомить читачів з теоріями етносу та нації, типологізаціями етнічних і національних спільнот, процесами міжнаціональної взаємодії, особливостями формування національних ідентичностей та національних моделей минулого, гендерними вимірами націоналізму. У посібнику розглядається широкий спектр методів дослідження таких етнонаціональних процесів і явищ, як етнічні стереотипи, образ “чужого”, етносоціальна дистанція, конструювання нації як дискурсивної формації. Остання частина посібника присвячена аналізові окремих випадків (case studies). Посібник містить опис інноваційних методик викладання та оцінювання, інтерактивних завдань, прийомів організації дослідницької роботи в рамках курсу.

Основи краєзнавчо-туристичної діяльності

Чеховська Л. Я., Сіренко Р. Р. Основи краєзнавчо-туристичної діяльності: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 172 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Мар’яна Мних. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк.

Навчальний посібник присвячено питанням становлення, формування і розвитку краєзнавчо-туристичної діяльності в Україні та за кордоном. У посібнику розкрито основні етапи зародження краєзнавчо-туристичної діяльності, нормативно-правова база її функціонування, подано коротку характеристику визначних краєзнавчо-туристичних ресурсів України і світу, описано головні туристські маршрути українських Карпат та наведено тлумачення основних термінів і понять.
Видання призначене для викладачів, магістрів та студентів вищих закладів освіти, а також інструкторів з туризму.

Регіональна типологія культури

Ярошенко Т. М. Регіональна типологія культури: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с.

Науковий редактор – Наталія Черниш. Технічний редактор – Н. Пилипів. Коректор – М. Заблоцька. Комп’ютерне верстання – Олександр Коковін.

У навчальному посібнику викладено авторське бачення наукової логіки, змісту і методики викладання нового культурологічного напрямку та навчальної дисципліни – “Регіональна типологія культури” – з виділенням теоретичних і прикладних аспектів розвитку просторових моделей культури. У посібнику застосовано міждисциплінарний підхід і обґрунтовано його філософську основу. Зміст посібника присвячений розкриттю територіальної своєрідності різних культур світу з акцентом на їх самобутності та одночасно з наголошенням на процесах культурної взаємообумовленості, взаємозв’язку та взаємодії. Перша частина розпочинається з комплексної програми навчального курсу, на основі якої розкривається теоретико-методологічні засади регіональної типології культури. У другій частині дана змістовна характеристика основних культурних регіонів світу. Третя частина містить словник термінів та список використаної і рекомендованої для самостійного опрацювання студентів літератури.

Для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, які вивчають філософсько-культурологічні дисципліни.

Підготував Богдан КОПАНСЬКИЙ.