Категорія Монографії

Державне регулювання структурних змін в економіці України: проблеми та перспективи

Рік видання: 2020

Автор – Ігор Назаркевич

317.00 грн.

Коротка інформація: У монографії проведено комплексне дослідження державного регулювання структурних змін в економіці України та визначено особливості його соціально-економічного змісту. Охарактеризовано теоретико-методологічні підходи до здійснення структурного реформування національної економіки. Значну увагу приділено аналізу основних важелів та інструментів структурного регулювання економіки, як на національному, так і регіональному рівнях. Здійснено оцінку структурної трансформації економіки України в умовах високої волатильності економічних циклів. Обґрунтований вибір пріоритетів структурного реформування української економіки на засадах сталого розвитку відповідно до національних інтересів. Монографія містить авторські погляди на формування концептуальної моделі структурного регулювання національної економіки. Для науковців, економістів-практиків, викладачів, аспірантів, працівників органів державної виконавчої влади та студентів економічних спеціальностей.

Конституційність нормативних актів: сутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні

Рік видання: 2020

Автор – Сергій Різник

250.00 грн.

Коротка інформація: Монографія присвячена темі конституційності нормативних актів, з’ясуванню її сутності, методології оцінювання, а також змістовній характеристиці системи юридичного забезпечення верховенства Конституції України. Окрему увагу приділено основним методам нормативного тлумачення та критеріям конституційності нормативних актів, особливостям прийняття і аргументації рішень Конституційного Суду України та інших суб’єктів конституційного контролю. Запропоновано варіанти розв’язання низки актуальних проблем доктрини і практики конституційної юстиції в Україні з метою сприяння більш дієвому гарантуванню конституційності нормативних актів, а відтак і виконання головного обов’язку держави – утвердження та забезпечення прав і свобод людини. Для науковців, практикуючих юристів, суддів Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції, народних депутатів України, інших суб’єктів нормотворчої діяльності, а також усіх фахово зацікавлених і небайдужих співгромадян.

Формування та оптимізація геопросторової системи туристичних потоків: міжнародний, національний, регіональний та локальний рівні

Рік видання: 2019

Автор – Ореста Бордун

155.00 грн.

Коротка інформація: Досліджено сучасні теоретичні, методологічні й прикладні засади вивчення організації та функціонування геопросторової системи туристичних потоків у світовому, державному та регіональному вимірах. Локалізовано практичне впровадження оптимізації туристичних потоків на рівні Львівської агломерації. Для науковців, туризмознавців, географів, керівників і працівників-практиків органів управління, студентів географічних факультетів, що навчаються за спеціальністю «Туризм», та інших зацікавлених осіб.

Фінансова система України : теорія, методологія, практика

Рік видання: 2019

Автор – Віктор Коваленко

165.00 грн.

Коротка інформація: У монографії сформовано теоретичні положення, розкрито особливості та проблеми структуризації фінансової системи України, розроблено методологічні підходи та методи дослідження, виявлено вплив глобалізаційних процесів на розвиток світової економіки та національних фінансових систем. Проведено структурно-функціональний аналіз та оцінку стану фінансової системи України на рівні її основних складових. Розроблено рекомендації щодо удосконалення організації управління, модернізації структури та визначено стратегічні напрями розвитку фінансової системи з метою підвищення ефективності формування і використання фінансових ресурсів економіки України. Монографія може бути корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти та фінансистів-практиків. УДК 336.13.012.24(477)

Під Твою милість… Образ Божої Матері в україн¬ській апокрифічній традиції

Рік видання: 2020

Автор – Ірина Кметь

Коротка інформація: У пропонованому виданні простежено своєрідність образотворення Божої Матері у світлі фольклорно-апокрифічних зв’язків. Проаналізовано великий пласт історіографічних, джерельних матеріалів з цієї проблематики. Розроблено власну методику дослідження – вивчення образу Божої Матері як «поетичну біографію героя» на основі аналізу відображених в апокрифіці важливих подій у житті Богородиці. Розкрито семантику образу Божої Матері в українській народній культурі. Обґрунтовано, що сутність Богородиці як героя апокрифічної словесної традиції (в сюжетах народних легенд, духовних пісень, колядок) виявляє себе в аспектах богообраності, материнського покликання, заступництва. УДК 801.8:[398(=161.2):7.046:27-312.47-252

Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя

Рік видання: 2020

Автор – Лідія Палюх

590 грн.

Коротка інформація: Розглянуто проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, запропоновано шляхи їхнього вирішення. Досліджено методологічні засади, історичний розвиток, зарубіжний досвід регламентації та соціальну зумовленість кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, проведено юридичний аналіз. Опрацьовано проблеми кваліфікації злочинів проти правосуддя, а також проблеми диференціації кримінальної відповідальності, караності злочинів проти правосуддя. Зроблено спробу обґрунтувати концептуальні засади кримінально-правової охорони суспільних відносин щодо здійснення судочинства і виконання судових рішень, враховуючи природу охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, часових меж їхнього існування. Для аспірантів, наукових співробітників, викладачів, студентів юридичних навчальних закладів, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів. УДК 343.36:343.222](477+4)

Ґрунти Львівської області

Рік видання: 2020

За редакцією Степана Позняка

274 грн.

Коротка інформація: У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів Львівської області. Значну увагу приділено питанням раціонального використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Розглянуто питання бонітетної та вартісної оцінки ґрунтів з урахуванням сучасних методологічних і практичних підходів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів і заходи щодо подолання їхніх негативних наслідків. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування, а також питання нормативно-правового забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості. Викладено основні правила і поради для господарів, що сприятиме покращенню стану ґрунтів та підвищенню їхньої родючості. Для науковців, спеціалістів органів державного управління і агрофірм, ґрунтокористувачів, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться станом ґрунтового покриву Львівщини та вболіває за наші ґрунти. УДК 631.4(477.83)

Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів у Республіці Польща та в Україні: порівняльний аналіз

Рік видання: 2020

Автор – Ольга Біляковська

512 грн.

Коротка інформація: У монографії представлено результати вивчення проблеми професійної підготовки майбутніх учителів у Республіці Польща та в Україні в контексті забезпечення її якості. Проблема якості професійної підготовки є невіддільною від проблеми якості освіти та розглядається як важлива її складова. На основі порівняльного аналізу розглянуто зовнішню і внутрішню системи забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів. З’ясовано особливості професійної підготовки майбутніх учителів у Республіці Польща. Визначено сучасні підходи до розуміння якості професійної підготовки майбутніх учителів у контексті вимог європейського освітнього простору. Обґрунтовано перспективні напрями використання польського досвіду підготовки вчителів в Україні. Для науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами якості освіти та підготовки учителів в умовах формування ринку освітніх послуг та європейської інтеграції. УДК [37.011.3-051-027.561(438+477)]:303.446

Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління

Рік видання: 2020

Автор – Ірина Роздольська

345 грн.

Коротка інформація: У розвідці представлено літературний портрет Українських Січових Стрільців як ідеологічно-естетичної сукупності, в основі якої лежать генераційні чинники, у процесі її життєтворчості під час Визвольної війни 1914–1920-х років та періоду міжвоєння 1921–1939 років. Максимально можливій повноті його реконструкції сприяло зосередження уваги на особливостях самоорганізованості, функціонування, зв’язках із військовим середовищем та мілітарною, «стрілецькою», ідеєю покоління. Літературний феномен військової фаланги розкрито з урахуванням його межової природи – поміж політикою та естетикою та тих визвольних завдань, що поставали перед січовим стрілецтвом. Інтерпретацію образу стрілецького світу здійснено на маловідомому та невідомому матеріалі стрілецьких публікацій та видань з погляду проблематики, поетики, особливо інтертекстуальності, генології та ідейно-естетичної співдії із іншими поколіннєвими ланками – попередників та сучасників. Літературознавцям, історикам, культурологам, пресознавцям, політологам, філософам, загалом усім зацікавленим у пізнанні доби першої половини ХХ століття.

Технологічна модернізація економіки України: теорія, методологія, практика

Рік видання: 2020

Автор – Юлія Шушкова

180 грн.

Коротка інформація: Досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади реалізації державної політики технологічної модернізації економіки України. Визначено теоретико-методологічні положення дослідження технологічної модернізації економіки. Узагальнено фактори та особливості технологічної модернізації національного господарства. Проаналізовано стан і динаміку процесів технологічної модернізації економіки України. Обґрунтовано стратегічні пріоритети державної політики реіндустріалізації та технологічної модернізації національного господарства країни. Визначено напрями вдосконалення інституціонального базису, а також механізми та інструменти державної політики активізації процесів технологічної модернізації національної економіки. Для керівників і фахівців органів державного управління, місцевого самоврядування, керівників підприємств, зокрема реального сектору економіки, науковців, фахівців із питань державного регулювання та державної політики розвитку економіки, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти. УДК 33(477):001.891