Тип видання: Монографії

Рік видання: 2020

Автор – Ольга Біляковська

Біляковська О. О. Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів у Республіці Польща та в Україні: порівняльний аналіз : монографія / О. О. Біляковська ; за ред. дійсного члена (академіка) НАПН України, д-ра пед. наук, проф. С. О. Сисоєвої. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 440 с.

ISBN 978-617-10-0570-9

У монографії представлено результати вивчення проблеми професійної підготовки майбутніх учителів у Республіці Польща та в Україні в контексті забезпечення її якості. Проблема якості професійної підготовки є невіддільною від проблеми якості освіти та розглядається як важлива її складова. На основі порівняльного аналізу розглянуто зовнішню і внутрішню системи забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів. З’ясовано особливості професійної підготовки майбутніх учителів у Республіці Польща. Визначено сучасні підходи до розуміння якості професійної підготовки майбутніх учителів у контексті вимог європейського освітнього простору. Обґрунтовано перспективні напрями використання польського досвіду підготовки вчителів в Україні. Для науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами якості освіти та підготовки учителів в умовах формування ринку освітніх послуг та європейської інтеграції. УДК [37.011.3-051-027.561(438+477)]:303.446

512 грн.