Рік видання: 2020

Автори – Оксана Вацеба, Любов Олійник

140.00 грн.

Коротка інформація: Посібник складається з 34 занять і граматичного довідника. Кожне заняття містить два навчальні тексти, які відповідають певній граматичній темі, словник до текстів, історико-культурологічний матеріал, сентенції, латинсько-український словник. В граматичному довіднику (таблицях) наведено парадигми усіх частин мови. Для студентів гуманітарних факультетів, коледжів, гімназій та ліцеїв.
Рік видання: 2020

Автор – Софія Грабовська

160.00 грн.

Коротка інформація: Навчальний посібник присвячено актуальним проблемам розв’язання конфліктів. Описано технологію організації та проведення процедур примирення – переговори, фасилітація, посередництво, експертна порада та консультування конфліктних проблем клієнта. Для студентів, магістрантів, викладачів, психологів-практиків, соціальних працівників та усіх, хто прагне отримати практично скеровані знання, уміння та навички в галузі розв’язання конфліктів.
Рік видання: 2020

Автори – Лідія Гринів, Маріанна Кічурчак

214.00 грн.

Коротка інформація: У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. Досліджено предмет, особливості та теорії національної економіки, структуровано характер і стратегії розвитку економіки України, визначено напрями структурних змін, механізми її державного регулювання та окреслено стратегічні перспективи формування економіки сталого розвитку в Україні. Представлено аналітичний матеріал та оцінку соціо-еколого-економічних процесів та явищ, що відбуваються в національній економіці України. Ідентифіковано особливості формування конкурентного середовища в умовах реформи децентралізації управління та розглянуто концептуальні напрями зовнішньоекономічної стратегії України. Для студентів-економістів закладів вищої освіти усіх рівнів акредитації, викладачів, магістрантів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питаннями функціонування національної економіки України.
Рік видання: 2020

Автор – Лариса Ковальчук

Коротка інформація: У посібнику розглянуті методологічні, теоретичні та практичні основи моделювання науково-педагогічних досліджень. Визначений змістовий компонент кожної теми; зазначені види самостійної роботи студентів; розроблені методичні рекомендації до організування та проведення практично-семінарських занять під час вивчення студентами курсів «Основи науково-педагогічних досліджень» і «Методологія та методи педагогічних досліджень»; укладені дидактичні матеріали до вивчення окремих тем; запропоновано діагностичний блок для здійснення контролю і самоконтролю результатів навчання студентів тощо. Матеріали посібника сприятимуть осмисленню студентами предмета, завдань і змісту навчальних дисциплін. Навчальний посібник буде корисний для викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів педагогічних спеціальностей закладів вищої освіти. Рис. 67. Табл. 155. Додатків 29. Бібліогр.: 100.
Рік видання: 2020

Автори – Костянтин Кондратюк, Володимир Качмар

82.00 грн.

Коротка інформація: Висвітлено новітню добу української історії, яка охоплює період від повоєнної відбудови до «перебудови» М. Горбачова та здобуття Україною незалежності, а з 1991 року – процес розвитку незалежної держави України. Окреслений історичний відтинок висвітлено ґрунтовно, враховано здобутки сучасної вітчизняної і зарубіжної історіографії з концептуальних питань новітньої української історії. Для студентів і викладачів закладів вищої освіти. УДК 94(477) «1945/2020» (075.8)
Рік видання: 2020

Автор – Степан Кузик

Коротка інформація: Подано опис, структуру розгорнутої програми курсу. Вміщено завдання семінарських і практичних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, запитання для самоконтролю і тести, систему оцінювання знань студентів із навчальної дисципліни. Важливою інформаційною базою для навчання студентів слугують Додатки. Для студентів географічних факультетів закладів вищої освіти і тих, хто цікавиться проблемами євроінтеграції.
Тип видання: Монографії
Рік видання: 2020

Автор – Ігор Назаркевич

317.00 грн.

Коротка інформація: У монографії проведено комплексне дослідження державного регулювання структурних змін в економіці України та визначено особливості його соціально-економічного змісту. Охарактеризовано теоретико-методологічні підходи до здійснення структурного реформування національної економіки. Значну увагу приділено аналізу основних важелів та інструментів структурного регулювання економіки, як на національному, так і регіональному рівнях. Здійснено оцінку структурної трансформації економіки України в умовах високої волатильності економічних циклів. Обґрунтований вибір пріоритетів структурного реформування української економіки на засадах сталого розвитку відповідно до національних інтересів. Монографія містить авторські погляди на формування концептуальної моделі структурного регулювання національної економіки. Для науковців, економістів-практиків, викладачів, аспірантів, працівників органів державної виконавчої влади та студентів економічних спеціальностей.
Рік видання: 2020

Автори – Наталія Микитенко, Марія Козолуп, Наталія Рожак

Коротка інформація: Навчальний посібник укладено відповідно до вимог щодо навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін «іноземна мова» та «іноземна мова професійного спрямування» у вищій школі. Посібник призначено для розвитку теоретичних і практичних знань студентів старших курсів, магістрантів, аспірантів та наукових працівників природничої галузі. Зосереджено увагу на особливостях англомовної науково-академічної комунікації, лінгвістичній природі та стратегії дискурсу природничих наук, формуванні навичок та умінь активного читання, академічного письма й усного мовлення у природничій сфері, розширення словникового запасу загальнонаукової та професійної лексики.
Рік видання: 2020

Автори – Людмила Курганевич, Володимир Біланюк, Юрій Андрейчук

230.00 грн.

Коротка інформація: У навчальному посібнику розглянуто основні питання вивчення гідросфери Землі та її компонентів. Описано головні фізичні та хімічні властивості води як речовини, закони, які керують процесами, що проходять у гідросфері. Особливу увагу приділено екологічним проблемам та впливу людини на водні ресурси планети. Навчальний посібник рекомендовано Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів закладів вищої освіти і коледжів природничих спеціальностей, а також науковців, фахівців виробничої сфери та державного управління ресурсами.